Olağan Genel Kurul Toplantısı

S.S. DOĞA SİGORTA KOOPERATİFİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN

Kooperatifimiz pay sahipleri aşağıdaki gündemi görüşmek üzere     16/04/2016     tarihinde, saat 10.00.’da S.S. DOĞA SİGORTA KOOPERATİFİ Genel Müdürlük Büyükdere Caddesi Nevtron İş Merkezi No:119 Kat:5 Gayrettepe İSTANBUL adresinde Olağan Genel Kurul Toplantısı yapılacaktır. İlk toplantıda yeterli çoğunluğun bulunamaması halinde ikinci toplantı 24/04/2016 tarihinde aynı saatte Mesleğim Okulları Namık Kemal Mh. Ekin Cad.No:13 Esenyurt / İstanbul adresinde gelen üyelerle yapılacaktır.

Toplantıya, kendi adına kayıtlı en az bir hisseye sahip olan ortaklarımız, bizzat veya vekalet vermek suretiyle katılarak oy kullanabileceklerdir.

Toplantıya kendilerini vekaleten temsil ettirecek gerçek veya tüzel kişi ortaklarımızın, aşağıdaki forma göre hazırlayacakları veya Kooperatifimiz merkezinden örneğini temin edecekleri vekaletname formunu düzenleyerek ve notere onaylatarak, Ortaklar Genel Kurulu Toplantısından en geç bir hafta önce Kooperatifimize tevdi etmeleri gerekmektedir.
Pay sahiplerinin toplantıda hazır bulunmaları veya kendilerini aşağıda örneği sunulan vekaletname ile temsil ettirmeleri gerekmektedir.

Saygılarımızla

S.S. DOĞA SİGORTA KOOPERATİFİ

GÜNDEM

 1. Açılış ve saygı duruşu,
 2. Başkanlık Divanı seçimi ve Başkanlık Divanına toplantı tutanaklarını imzalama yetkisi verilmesi,
 3. Yönetim Kurulu çalışma ve hesap raporlarının sunumu,
 4. Denetleme Kurulu raporunun sunulması,
 5. Raporlar hakkında görüşmeler,
 6. 2015 yılına ait bilanço ve gelir-gider hesaplarının onaylanması,
 7. Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulunun ayrı ayrı ibrası,
 8. Kooperatif ana sözleşmesinin 65.maddesi çerçevesinde düzenlenen gelir gider farkı ve dağılımı hakkında karar alınması
 9. Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu, Asıl ve Yedek üyelerinin seçimi,
 10. Ortaklıktan ayrılmak isteyenler, ortaklıktan çıkarılanlar ve ana sözleşmenin 14. maddesi ile kooperatif Genel Kurul Kararlarına uymayan ortaklar hakkında karar alınması,
 11. Kooperatif giderlerine katılım adına ortaklardan alınacak masraf bedellerinin belirlenmesi ve bu hususta Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi,
 12. Kooperatif tarafından yapılacak ayni ve nakdi yardımlar konusunda Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi,
 13. Kooperatifin amaçlarını gerçekleştirmek üzere; şube açmaya ve kapatmaya, faaliyet konusu ile ilgili tarif edilmiş görevlerde kurulmuş ve kurulacak şirketlere iştirak etmek veya daha evvel iştirak edilmiş şirketlerden ayrılmak konusunda, Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi.
 14. Bağımsız denetleme kuruluşunun belirlenmesi hususunda karar verilmesi,
 15. Kooperatifin tüm sigortacılık faaliyetlerinin yürütülmesi ile alakalı şirket veya şirketler kurulması, kurulmuş şirket veya şirketlerden hizmet alınması, kurulmuş veya kurulacak şirketlere iştirak edilmesi, veya daha evvel iştirak edilmiş şirketlerden ayrılmak konusunda, yönetim kuruluna yetki verilmesi,
 16. Yönetim ve denetim kurullarının huzur haklarının belirlenmesi,
 17. Kooperatifin tarafı olduğu ve kooperatif ile ortakları arasında görülecek dava ve icra takiplerine ilişkin yetkili mahkemenin belirlenmesi
 18. 2016 taslak bütçesinin sunulması, görüşülmesi ve karara bağlanması,
 19. Dilek ve öneriler,
 20. Kapanış.

 

                                                                        Vekaletname

Pay sahibi olduğum/olduğumuz S.S. Doğa Sigorta  Kooperatifi’nin  16/04/2016  Günü saat 10:00 da Müdürlük Büyükdere Caddesi Nevtron İş Hanı No:119 Kat:3 Gayrettepe İSTANBUL Genel Müdürlük Binası adresinde, bu toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamaması halinde     24/04/2016  Tarihinde  saat 10:00 da Mesleğim Okulları Namık Kemal Mh. Ekin Cad.No:13 Esenyurt / İstanbul adresinde gerçekleştirilecek olağan genel kurul toplantısında beni/bizi temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya .................................................’nu temsilci tayin ettim/ettik.
Vekâleti veren

Adı Soyadı / Ticaret Unvanı:
Sermaye miktarı:
Pay adedi:
Adresi:

 

Not: Vekâletnamenin noterden tasdik edilmesi, vekâletnamenin noter tasdiksiz olması halinde vekâleti verenin noter tasdikli imza sirküleri vekâletnameye eklenmesi gerekmektedir.

SİZE NASIL YARDIMCI OLABİLİRİZ ?

BİLGİLERİNİZİ BIRAKIN, BİZ SİZİ ARAYALIM!