Görüşler > Genel Kurul Toplantısı

S.S. DOĞA SİGORTA KOOPERATİFİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN

Kooperatifimiz pay sahipleri aşağıdaki gündemi görüşmek üzere 17 Haziran 2017 Cumartesi tarihinde, saat 10.00.’da Mesleğim Okulları Namık Kemal Mh. Ekin Cad.No:13 Esenyurt / İstanbul adresinde 2016 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı yapılacaktır. İlk toplantıda yeterli çoğunluğun bulunamaması halinde ikinci toplantı 23 Haziran 2017 tarihinde aynı saatte Mesleğim Okulları Namık Kemal Mh. Ekin Cad.No:13 Esenyurt / İstanbul adresinde gelen üyelerle yapılacaktır. Toplantıya, kendi adına kayıtlı en az bir hisseye sahip olan ortaklarımız, bizzat veya vekalet vermek suretiyle katılarak oy kullanabileceklerdir. Toplantıya kendilerini vekaleten temsil ettirecek gerçek veya tüzel kişi ortaklarımızın, aşağıdaki forma göre hazırlayacakları veya Kooperatifimiz merkezinden örneğini temin edecekleri vekaletname formunu düzenleyerek ve notere onaylatarak, Ortaklar Genel Kurulu Toplantısından en geç bir hafta önce Kooperatifimize tevdi etmeleri gerekmektedir. Pay sahiplerinin toplantıda hazır bulunmaları veya kendilerini aşağıda örneği sunulan vekaletname ile temsil ettirmeleri gerekmektedir.
Saygılarımızla 
S.S. DOĞA SİGORTA KOOPERATİFİ

GÜNDEM

 • 1.Açılış ve saygı duruşu,
 • 2.Başkanlık Divanı seçimi ve Başkanlık Divanına toplantı tutanaklarını imzalama yetkisi verilmesi,
 • 3.Yönetim Kurulu çalışma ve hesap raporlarının sunumu,
 • 4.Denetleme Kurulu raporunun sunulması,
 • 5.Raporlar hakkında görüşmeler,
 • 6.2016 yılına ait bilanço ve gelir-gider hesaplarının onaylanması,
 • 7.Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulunun ayrı ayrı ibrası,
 • 8.Kooperatiften çıkan ve çıkarılan kişiler ile Anasözleşmenin 82’nci maddesi çerçevesinde ortaklığı düşen kişiler hakkında genel kurula bilgi verilmesi ve bu kişilerle yapılacak mahsuplaşma hakkında karar alınması,
 • 9.Kooperatif gelir-gider farkına ilişkin görüşme yapılması ve anasözleşmenin 65’inci maddesinde tanımlı fonlara ilişkin karar alınması,
 • 10.Kooperatif giderlerine katılım adına ortaklardan alınacak masraf bedellerinin belirlenmesi ile kooperatifle ortaklık ilişkisi son bulmuş olan ortaklar hakkında muhik tazminat uygulanması konusunun görüşülmesi ve bu hususta Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi,
 • 11.Hazine Müsteşarlığının 29.04.2016 tarih ve 13092 sayılı yazısı ile kooperatifin nev’i değişikliğine ilişkin talimatı kapsamında kooperatifin nev’i değişikliği konusunun görüşülmesi ve bu konuda yönetim kurulunun yetkilendirilmesi,
 • 12. Yönetim Kurulu’na, kooperatif tarafından yapılacak ayni ve nakdi yardımlar ile menkullerin satışı dahil tüm tasarruflar konusunda yetki verilmesi,
 • 13. Kooperatifin amaçlarını gerçekleştirmek üzere; şube açmaya ve kapatmaya, faaliyet konusu ile ilgili tarif edilmiş görevlerde kurulmuş ve kurulacak şirketlere iştirak etmek veya daha evvel iştirak edilmiş şirketlerden ayrılmak konusunda, Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi.
 • 14. Bağımsız denetleme kuruluşunun belirlenmesi hususunda karar verilmesi,
 • 15. Yönetim ve Denetim Kurullarının aylık ücret, huzur hakkı ve yolluk miktarlarının belirlenmesi,
 • 16. 2017 taslak bütçesinin sunulması, görüşülmesi ve karara bağlanması,
 • 17. Dilek ve öneriler,
 • 18. Kapanış.

Vekaletname

Pay sahibi olduğum/olduğumuz S.S. Doğa Sigorta Kooperatifi’nin 17/06/2017 cumartesi Günü saat 10:00 da Mesleğim Okulları Namık Kemal Mh. Ekin Cad.No:13 Esenyurt / İstanbul adresinde, bu toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamaması halinde 23/06/2017 cumartesi tarihinde saat 10:00 da Mesleğim Okulları Namık Kemal Mh. Ekin Cad.No:13 Esenyurt / İstanbul adresinde gerçekleştirilecek 2016 yılı olağan genel kurul toplantısında beni/bizi temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya .................................................’nu temsilci tayin ettim/ettik.

Vekâleti veren

Adı Soyadı / Ticaret Unvanı:
Sermaye miktarı:
Pay adedi:
Adresi:

Not: Vekâletnamenin noterden tasdik edilmesi, vekâletnamenin noter tasdiksiz olması halinde vekâleti verenin noter tasdikli imza sirküleri vekâletnameye eklenmesi gerekmektedir.

SİZE NASIL YARDIMCI OLABİLİRİZ ?

BİLGİLERİNİZİ BIRAKIN, BİZ SİZİ ARAYALIM!