Kaza
Hayır. Sigortalının kendi aracında oluşan hasarlar Trafik Sigorta poliçesi kapsamında karşılanamamaktadır. Trafik Sigorta poliçesi aracın kullanımından dolayı üçüncü şahıslara verilen bedeni ve maddi zararlar karşılanabilir.
Hayır. Kasko Sigorta poliçesi, sigortalının kendi aracında oluşan hasarı karşılamaktadır. Ancak karşı araçta/üçüncü şahıslarda oluşan zararların trafik sigortasını aşan kısmı için kasko poliçesinin ihtiyari mali mesuliyet teminatı limitler dahilinde üçüncü şahsa ödeme yapabilir.
Hayır. Kasko poliçesi el değiştirmez. Poliçe iptal edilerek işlenmemiş günlerin primi gün esasına göre sigortalıya iade edilir. Aracı yeni satın alan kişi, isteği halinde yeniden sigorta yaptırabilir.
Ev, işyeri veya aracınızda meydana gelecek hasar durumlarında (0850) 811 51 00 numaralı telefondan 3'ü tuşlayarak Doğa Sigorta Müşteri Hizmetleri aranarak yardım alınabilir, ihbarda bulunabilir ve sonrasındaki süreçle ilgili detaylı bilgi alınabilir.
Asistans teminatı müşterilerin talebi üzerine ve ücreti mukabilinde poliçedeki teminatlara ilave edilmektedir. Poliçenizin Teminatlar ve Primler bölümünde ‘’Asistans’’ ifadesi yer alıyorsa, ilgili teminatımız var demektir.
En yakın acentemize başvuru da bulunarak poliçe yaptırabilir, Acentelerimizin irtibat bilgilerine internet sitemizden veya 0212 212 36 42 numaramızdan ulaşabilirsiniz.

En yakın acentemize başvuru da bulunarak poliçe yaptırabilir, Acentelerimizin irtibat bilgilerine internet sitemizden veya 0212 212 36 42 numaramızdan ulaşabilirsiniz.

Nakliyat
Emtia Nakliyatı Sigortaları Emtianın, kara, deniz, hava ve demiryollarında taşınması sırasında meydana gelebilecek hasar ve kayıpları teminat altına alır.
Kamyon Klozu ; Kamyon veya treylerin, karayolunda herhangi bir sabit veya hareketli cisme  çarpması, çarpışması, devrilmesi, yanması ile bazı doğal tehlikeler sonucu (yıldırım, sel, dere taşması, çiğ, toprak ve dağ heyelanı, köprü yıkılması ve yol çökmesi) taşınan emtianın zarar görmesi durumunu teminat kapsamına alır.

Demiryolu Klozu; Malların demiryolu ile nakilleri sırasında ateş, yıldırım, sel, dere taşması, çığ, toprak kayması, dağ heyelanı, yol çökmesi, hat veya tünel veyahut demiryoluna ait diğer yapıların çökmesi, katarlar arasındaki çarpışma, çarpma, hattan çıkma, devrilme, vagonların bağlama zincirlerinin kopması veya katarın bunlara benzer bir tehlikeye maruz kalması sonucu uğrayacağı zarar ve hasarları teminat kapsamına alır.
Kamyon klozunda; teminat, malların nakledilmek üzere kamyon veya treylere yüklendiği anda başlar ve nakil vasıtasının, poliçede gösterilen yere varısı ile sona erer. Yükleme ve boşaltma esnasında, Emtianın maruz kalabileceği rizikolar, ancak ek prim ödemek suretiyle teminata dahil edilebilir (Yükleme ve boşaltma rizikolarının teminata dahil olup olmadığının poliçe özel şartlarında belirtilmesi gerekmektedir).

Demiryolu klozunda ise; teminat, malların nakledilmek veya nakliyat hemen yapılmayacaksa, ticari örf ve adetlere uygun olarak, muhafaza edilmek üzere demiryolu yetkililerine teslimi ile başlar. Malların varma istasyonunda alıcısına teslimi ile veya teslime engel bir hal varsa, malların satıldığı veya usulüne uygun olarak depo edildiği zaman sona erer.
Sigortanın son bulması bu üç şekilde meydana gelmemiş ise, teminat en geç varısı takip eden 60. günün sonunda biter. Burada yükleme boşaltma rizikosu, ancak ek prim ile temin edilebilir.
Devam eder. Bunun için ayrıca bir prim ödenmesine gerek yoktur. Sigorta, malları taşıyan aracın göl veya denizdeki nakillerinde, denizyoluyla yapılacak Emtia nakliyatına ilişkin Dar Teminat ( C ) klozu veya (F.P.A.) şartları gereğince geçerlidir.
Hayır. Bu şekilde yapılan taşımalar için ancak kamyon ya da demiryolu klozu verilebilir; daha geniş bir teminatla sigortalanamaz. Ancak açık kasa kamyonla taşınan ağır ve havaleli yükler ( örneğin iş makineleri, trafolar, santral malzemeleri vb. ) için geniş teminat verilebilir.
Dar teminat (C) klozu ve Geniş Teminat (A) klozu ile yapılan sigortalarda teminat, malların poliçede gösterilen yerdeki depoyu terk etmesiyle başlar, poliçede gösterilen varıs yerindeki nihai depoya teslimine kadar sürer. Ancak uluslararası satış şekillerinin de teminatın başlangıcı ile ilgisi vardır. Örneğin satıcı malini FOB olarak satmışsa, gemi güvertesine teslim ettiği ana kadar sorumluluk satıcıya aittir. Dolayısı ile teminat gemi güvertesinde başlayacaktır. Ancak malların gemiden boşaltılmasını takip eden 60 gün içinde, bu teslimatın yapılması gerekir. İthalat ve ihracatta, malların gemiden boşaltılmasını takiben, gümrük sahasında geçen bu süre içerisinde (C) klozu ile sadece yangın rizikosu teminat altındadır; geniş teminat verildiğinde ise depodaki bekleme, geniş teminat ile alınmış tüm teminatlar için geçerlidir. Bununla birlikte sigortalı önceden haber vererek, ek prim karşılığında bu süreyi uzatabilir.
Aksine anlaşma yoksa, sigortacı malların güverte altında, yani ambar içinde nakledileceğini farz ederek prim tespit etmektedir. Bu nedenle, Emtianın güvertede taşınması halinde sigortacının sorumluluğu, teminat all risks olsa dahi sadece ( C ) klozu teminatı ile sınırlandırılmıştır.

Ancak sigortalının önceden bildirimde bulunması halinde, ek prim karşılığında, güvertede taşınan mallara da geniş teminat verilebilir.
Genel sigorta tatbikatında, aktarmalar ve tamamlayıcı sevkiyatlara (başlangıç ve bitiş sevkiyatları) ek prim alınmakta ve teminat kapsamına dahil edildiği poliçede gösterilmektedir.
Dökme yükler dar teminat ( kamyon klozu ve demiryolu klozu ) ile sigortalandığında yükleme, aktarma ve boşaltma sırasında meydana gelebilecek hasarlar teminat kapsamının dışında kalır.

Geniş teminatla yapılan sigortalarda aslında yükleme, aktarma ve boşaltma sırasında meydana gelebilecek hasarlar teminat kapsamına dahildir. Ancak dökme sıvı yük niteliğindeki Emtianın yükleme boşaltma riskleri, diğer mallara oranla daha fazla ve mutaddır. Bu nedenle, bu tür Emtiaya geniş teminat verildiğinde, yükleme boşaltma sırasında sigorta kapsamına dahil rizikolardan biri meydana gelmediği halde oluşan noksanlığın teminat harici bırakılması amacıyla Bulk Oil teminatı verilmektedir. Veya geniş kapsamlı ( A ) klozu teminatı verildiğinde taşınan malın özelliğine göre bir muafiyet uygulaması yapılmaktadır.
Sigortalının bütün sevkiyatını, sözleşmeyi yaptığı şirkete sigortalatmayı taahhüt ettiği bir anlaşmadır. Bu sözleşmelerde, işin konusu, sigorta şartları, fiyatı, sigortalı ve sigortacının sorumlulukları anlatılmaktadır. Sözleşme süresince;
- En az 5 sevkiyatın sigorta ettirilmesi,
- En az belli bir miktar prim ödemenin taahhüt edilmesi gerekir.

Abonman sözleşmesi yapılmış olmasına karşın bu hususların gerçekleşmemesi durumunda herhangi bir işlem yapılmaz. Ancak sözleşme yenilemelerinde, bu durum dikkate alınır. Sonuç olarak, gerçekleştirilen sevkiyat miktarına bağlı olarak çokluk indirimi uygulanır. Sigortalı, her sevkiyatını bildirerek sigorta ettirmekle yükümlüdür; abonman sözleşme ile bildirilmeyen sevkiyat teminata alınmış olmaz.
Sevkiyatı gerçekleşecek bir malın, nakil vasıtası bilgileri ile yükleme tarihi kesinlik kazanmadan sigortanın yapılması gerekli olduğu hallerde ve özellikle bankalar tarafından akreditif açıldığı anda sigorta teminatına ihtiyaç duyulması halinde, elde bulunan bilgilerle geçici bir poliçe yapılır. Buna flotan poliçe denir. Sevkiyat gerçekleşmeye başladığı zaman, kesinleşen bilgilerle kat’i sigorta poliçesi (zeyilname) düzenlenir.
Dahilde işleme izin belgesi kapsamında yapılan ithalat ile ihracat sigortaları ve döviz kazandırıcı faaliyetler için allınmış teşvik belgeleri kapsamında yapılan poliçelerde vergi tahakkuku yapılmamaktadır. Ancak yatırım teşvikli muameleler kesinlikle vergi kapsamındadır.

SİZE NASIL YARDIMCI OLABİLİRİZ ?

BİLGİLERİNİZİ BIRAKIN, BİZ SİZİ ARAYALIM!