Açık Rıza Metni

Açık Rıza Metni (Genel)

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) gereğince, kişisel verilerimin Doğa Sigorta Anonim Şirketi (Şirket) tarafından hangi amaçla işleneceği, işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi ve KVKK’nın 11. maddesinde sayılan diğer haklarım hususlarında bilgilendirildim.

Bu doğrultuda şirket nezdinde yürürlükte bulunan poliçelerim kapsamındaki tazminat başvurularımın sonuçlandırılabilmesi için sunmuş olduğum ya da Şirketinizce usulüne uygun olarak T.C. Sağlık Bakanlığı’ndan, sağlık kurum ve kuruluşlarından ve/veya ilgili diğer üçüncü şahıslardan elde edilebilecek güncel ve geçmiş sağlık verilerimin, sigortalılık kayıtlarımın ve sağlık durumum ile ilgili bilgi ve belge, rapor niteliğindeki özel nitelikli kişisel verilerimin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. Maddesinde düzenlenen haklarım saklı kalmak kaydıyla aydınlatma metninde belirtilen esaslar ile işlenmesine ve Şirket’in, sigorta tazminat değerlendirmeleri için hizmet aldığı, işbirliği yaptığı, sahibi veya ortağı olduğu üçüncü kişiler ile Şirket’in bağlı olduğu yurt dışındaki grup şirketlerine ve merkezi yurt dışında bulunan veri tabanları ile tazminat başvurumun sonuçlanması amacı ile paylaşılmasına rızam bulunmaktadır.

Şirket tarafından Aydınlatma Metni ile bilgilendirildiğimi, söz konusu hususlara bilerek ve isteyerek rıza gösterdiğimi beyan ederim.