Ferdi Kaza Sigortası

Bilgi Al

Ferdi Kaza Sigortası Nedir?

Doğa Sigorta'nın sunduğu Diğer Sigortalar hizmetleri içerisinde yer alan ferdi kaza sigortası, ani ve beklenmedik kazaların sonuçlarına karşı aşağıdaki risklere karşı güvence sağlar.


Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartları'na ulaşmak için tıklayın.

Kapsama Giren Teminatlar

Ölüm- Vefat Teminatı

Sigortalı, poliçe şartları kapsamındaki bir kaza neticesinde, anında ya da kaza tarihini takiben bir yıl içerisinde ölürse, sigorta tazminatı poliçede adı geçen lehtara ya da sigortalının yasal mirasçılarına ödenecektir.

Tedavi Masrafları

Sigortalı, poliçe şartları kapsamındaki bir kaza neticesinde, kaza gününden itibaren bir sene zarfında ihtiyar edilmiş doktor ücreti ile ilaç, radyografi, banyo, masaj, hastane ve diğer tedavi masraflarını (nakil ücretleri hariç)yukarıda belirtilen limitler dâhilinde öder.

Medline Acil Sağlık Hizmeti

Poliçe sahibine 365 gün 24 saat Acil Sağlık Hizmeti sunulmasıdır.

Hukuksal Koruma Teminatı

İşbu poliçeye Hukuksal Koruma Sigortası, ekli genel şartlar ve poliçede yazılı özel şartlarla teminata dahil edilmiştir.

Teminat Kapsamı Dışında Kalan Haller

Harp, ihtilal, isyan, ayaklanma ve bunlardan doğan karmaşıklar,

Cürüm ve cinayet işlemek, bunlara teşebbüs,

Grevlere, işçi hareketlerine ve halk hareketlerine iştirak etmek,

Sigortalının kendisini bile bile tehlikeye atması.

Aksine sözleşme yoksa, aşağıdaki maddeler sigortadan hariçtir:

Motosiklet ve motorlu bisiklet kullanmak,

Açık deniz balıkçılığı ile yüksek dağlarda avcılık,

Spor müsabakalar ile sürat yarışları,

Deprem, sel, yanardağ püskürmesi ve yer kayması.

Aşağıdaki haller kaza sayılmamaktadır:

Hastalıklar ve bunların neticelerinin hastalıklarla ilgili halleri,

Herhangi akıl veya ruh haleti ne olursa olsun intihar girişimi ve intihara teşebbüs,

Uyuşturucu madde, alkol, ilaç ve zararlı madde kullanımı.

Yardımcı Olalım

Daha fazla konu hakkında bilgi almak için lütfen bizimle iletişime geçin.

İletişime Geç
Vefat Teminatı

Sigortalının vefat etmesi durumunda, poliçe şartları kapsamında sigorta tazminatı poliçede adı geçen lehtara ya da sigortalının yasal mirasçılarına ödenir.

Sürekli Sakatlık Teminatı

Sigortalının sürekli sakat kalması durumunda, Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartlarında yer alan listedeki oranlar dâhilinde sürekli sakatlık tazminatı ödenir.

Tedavi Masrafları

Poliçe şartları kapsamındaki bir kaza neticesinde, sigortalının doktor ücreti ile ilaç, radyografi, banyo, masaj, hastane ve diğer tedavi masrafları (nakil ücretleri hariç) limitler dâhilinde ödenir.

Medline Acil Sağlık Hizmeti

Poliçe sahibine 365 gün 24 saat Acil Sağlık Hizmeti sunulmasıdır.

Hukuksal Koruma Teminatı

İşbu poliçeye Hukuksal Koruma Sigortası, ekli genel şartlar ve poliçede yazılı özel şartlarla teminata dahil edilmiştir.

Sıkça Sorulan Sorular

Sigorta vefat tazminatı öncelikle poliçede belirtilen menfaattarlara, yoksa kanuni hak sahiplerine ödenmektedir.

Aşağıda belirtilen vefat ve daimî maluliyet teminatlarına ek olarak, gündelik tazminat ve tedavi masrafları teminatlarının biri veya her ikisi verilebilir.


A- Vefat Teminatı 

Poliçede temin edilen bir kaza, sigortalının derhal ya da kaza tarihinden itibaren bir sene zarfında vefatına sebebiyet verdiği takdirde, sigorta bedeli poliçede gösterilen menfaattarlara yoksa kanuni hak sahiplerine ödenir.


B- Daimî Maluliyet Teminatı 

Poliçede temin edilen bir kaza, sigortalının derhal ya da kaza tarihinden itibaren iki sene zarfında daimî surette maluliyetine sebebiyet verdiği takdirde, tıbbi tedavinin sona ermesini ve daimî maluliyetin kat’i surette tespitini müteakip, daimî maluliyet sigorta bedeli poliçede yer alan oranlar dahilinde, sigortalıya ödenir. 


C- Tedavi Masrafları Teminatı 

Tedavi masraflarının da sigorta teminatına dahil olduğu poliçede ayrıca belirtilmesi şartı ile sigortacı, kaza gününden itibaren bir sene zarfında belirtilen tedavi masraflarını poliçede teminat için tespit olunan tutara kadar öder. 


D. Medline Acil Sağlık Hizmeti

Poliçe sahibine 365 gün 24 saat Acil Sağlık Hizmeti sunulmasıdır.


E. Hukuksal Koruma Teminatı

İşbu poliçeye Hukuksal Koruma Sigortası, ekli genel şartlar ve poliçede yazılı özel şartlarla teminata dahil edilmiştir.

Sigortalının yaş ve meslek gibi belirli özellikleri göz önünde tutularak prim belirlenir. Poliçe gereğince ödenecek olan tazminatın miktarı, poliçe aşamasında taraflar arasında uzlaşma ile belirlenmektedir. 

Deprem, sel, yanardağ püskürmeleri ve yer kayması halleri, sigortadan hariçtir. Ancak ek sözleşme ile teminata dahil edilebilir.

Ferdi kaza sigortası Türkiye sınırları dışında da geçerlidir.

Ferdi kaza sigortası, poliçede belirtilen şartlar dahilinde sigortalının iradesi dışında maruz kalacağı ani ve beklenmedik kazalar sonucu ölmesi veya bedeni bir arızaya maruz kalması sonucu güvence sağlamaktadır.