KVKK

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

Sigortacılık alanında faaliyet göstermekte olan ve İstanbul Ticaret Sicilinde 861987 no ile kayıtlı; Maslak Mah. Saat Sokak, Spine Tower, No:5 Kat:20-21 Sarıyer/İSTANBUL adresinde mukim, 0302055622200001 MERSİS no’lu, Maslak VD. 3020556222 vergi no’lu, Doğa sigorta olarak; veri sorumlusu sıfatı ile gerçekleştirdiğimiz kişisel veri işleme faaliyetleri hakkında sizleri bilgilendirmek ve aydınlatmak isteriz.

İşlenen Kişisel Veriler ve Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Ad, soy ad, T.C., adres, telefon, e posta, plaka ve meslek bilgileriniz Sigortacılık Kanunu ve diğer mevzuat kapsamında her türlü sigortacılık ürün ve hizmetlerimizde kullanmak; Şirketimizce sunulan tüm sigortacılık ürünleriyle ilgili olarak (gerektiğinde resmi kurumlar aracılığı ile yasal ve meşru şekilde ulaştığımız diğer kişisel bilgilerinizi de kullanmak suretiyle) teklif sunmak, işlem sahibinin bilgilerini tespit etmek veya işlem sahibiyle poliçe ya da hasarla ilgili veya hizmetlerimizin iyileştirilmesi veya yeni hizmetler sunulması amacıyla iletişim kurmak, mevzuat, Hazine Müsteşarlığı ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak; tarafınızca ya da tarafınız için talep edilen sigortacılık faaliyetlerimizi gerçekleştirebilmek amacıyla işlenecektir.

Kişisel Verilerin Aktarılabileceği Kişi/Kuruluş ve Aktarım Amaçları

Kişisel verileriniz başta Sigortacılık Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği ölçüde, sigortacılık faaliyetlerimizi başlatmak, yürütmek ve iyileştirmek amacıyla, sigortacılık faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, iş birliği yaptığımız kişi ve kurumlara, yasal sınırlamalar çerçevesinde bağımsız denetim şirketlerine, yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına, sigortacılık faaliyetinin tamamlayıcısı olan reasürans işlemleri sebebiyle yurtiçinde veya yurtdışındaki reasüörlere yukarıda belirtilen amaçlar ile aktarılabilecek ve bu kişi ve kuruluşlar tarafından işlenebilecektir.

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebepleri

Söz konusu kişisel verileriniz sigortacılık faaliyetlerimizi yürütmek amacı ile Doğa Sigorta tarafından “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” ve “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayanarak işlenmektedir. Nitekim T.C., plaka ve telefon verilerinizin işlenmesi teklif oluşturulması için zaruri olup yine ad, soy ad, adres ve e posta verileriniz ise kampanya ve tekliflerden haberdar etmek gibi amaçlarla şirketin meşru menfaati nedeniyle işlenmesi gerekmektedir. Genel Müdürlük, acenteler, anlaşmalı olduğumuz sigorta brokerleri, işbirliği içinde olduğumuz üçüncü kişiler, www.dogasigorta.com adlı web sitemiz, mobil uygulamamız, 08508115100 numaralı çağrı merkezi gibi bilumum dijital kanallar aracılığıyla kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda kısmen veya tamamen otomatik yollarla işlenmektedir.

KVKK’ nin 11. Maddesi gereği;

Şirketimiz web sitesinde “iletişim formu” adresinde yer alan iletişim formunu kullanarak online olarak yada Genel Müdürlük adresimize ıslak imzalı olarak ve ekinde kimlik fotokopisine yer vermek suretiyle iadeli taahhütlü posta yolu ile kendinizle ilgili, kişisel verilerinizin: a)işlenip işlenmediğini öğrenme, b)işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, c)işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç)yurtiçinde veya yurtdışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, d)eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme, e)KVKK’nin 7.maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini/yok edilmesini isteme, f)aktarıldığı üçüncü kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, g)münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ)kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz. Doğa Sigorta, niteliğine göre; talebinizi mümkün olan en kısa sürede ve her halükarda en geç 30 gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, başvurunuzun incelenmesi ve sonuçlandırılmasına yönelik olarak gerçekleştirilecek işlemlerin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, Kurul tarafından belirlenen tarifedeki ücretler tarafınıza fatura edilecektir. Saygılarımızla,
DOĞA SİGORTA A.Ş.