İnşaat Sigortası

Bilgi Al

İnşaat Sigortası Nedir?

Sigorta konusunu teşkil eden değerler, inşaat süresi içerisinde önceden bilinmeyen ve ani bir sebeple herhangi bir ziya ve hasara uğraması halini güvence altına alan bir mühendislik sigortasıdır. Sigorta konusunu teşkil eden değerler, teminat müddeti içerisinde, inşaat sahasında bulunduğu sırada, inşaat süresinde, poliçede gösterilen istisnalar dışında kalan, önceden bilinmeyen ve ani bir sebeple herhangi bir ziya ve hasara uğraması halini İnşaat Sigortası Genel Şartları, ve Munich Re klozları gereğince sigorta edilir.

Sigorta Bedelinin Tespiti Nasıl Yapılır?

Poliçede belirtilmiş olan projenin sigorta bedelinin proje bitiminde oluşacak nihai projeyle eşit değere sahip olması gerekmektedir. Sigorta bedeli ihaleye konu olan yıl içerisinde ilgili cari fiyatlar göz önünde bulundurularak hesaplanır ve sözleşme bedelinden daha düşük bir miktar olmamalıdır.

İnşaat Sigortası Genel Şartlarına ulaşmak için tıklayın.

Teminatlar

Deprem

Sel, Su, Yer kayması

Hırsızlık

Yangın, İnfilak

Ek Teminatlar

Üçüncü şahısların maruz kalacağı zararlar nedeniyle sigortalıya düşecek hukuki sorumluluklar,

Grev, lokavt, kargaşalık ve halk hareketlerinin ve bunların gerektirdiği askeri ve inzibati hareketlerin sebep olduğu bütün ziya ve hasarlar,

İnşaatın bitim veya geçici kabulünden sonra başlayan bakım devresi,

İnşaat Sigortası Genel Şartları A.4 maddesinin (l) bendinde belirtilen zararlar hariç olmak üzere, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda belirtilen terör eylemleri ve bu eylemlerden doğan sabotaj ile bunları önlemek ve etkilerini azaltmak amacıyla yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler sonucunda meydana gelen zararlar,

İnşaatın yapılması için kullanılan iş makineleri ve ekipmanı,

Geçici şantiye barakaları, yardımcı yapılar ve şantiye tesisleri ile şantiye alet ve teçhizatı,

Hasarın teminat kapsamında olması kaydıyla enkaz kaldırılması masrafları,

Teminatın kapsamına giren sebeplerden meydana gelen ziya ve hasarların gerektirdiği uçak dışında kalan seri vasıtalarla yapılan nakliye masrafları, fazla çalışma ücretleri

Sigorta sözleşmesiyle teminat altına alınan rizikoların gerçekleşmesi sonucunda doğrudan veya dolaylı olarak meydana gelen her türlü çevre kirliliği sebebiyle oluşabilecek bütün zararlar.

İsteğe Bağlı Teminatlar

İnşaat Ekipmanları

Şantiye ve Barakalar

Genişletilmiş Bakım

Enkaz Kaldırma

Deprem

Grev, Lokavt, Kargaşalık, Halk Hareketleri, Kötü Niyet ve Terör Klozu

Üçüncü Şahıs Mali Mesuliyet

Teminat Dışında Kalan Kıymetler

Aşınma, yıpranma ve çürüme,

Envanter Açıkları,

İnşaatla alakalı tüm hava ve kara nakil vasıtaları ile yüzen araçlar,

Plan, proje ve hesap hatasından doğan sigortalı mallarda meydana gelecek hasarlar,

İnşaatın gecikmesinden, kısmen veya tamamen durmasından, taahhüdün tamamlanamamasından ileri gelen zararlar dahil kar kaybı ve estetik kusurlar gibi her türlü netice zararları,

Malzemenin bozukluğundan, ayıbından veya kusurlu işçilik neticesinde olan hasarlar.

Yardımcı Olalım

Daha fazla konu hakkında bilgi almak için lütfen bizimle iletişime geçin.

İletişime Geç
İnşaat Sigortası

Sigorta konusunu teşkil eden değerler, inşaat süresi içerisinde önceden bilinmeyen ve ani bir sebeple herhangi bir ziya ve hasara uğraması halini güvence altına alan bir mühendislik sigortasıdır.

Sigorta Bedelinin Tespiti

Poliçede belirtilmiş olan projenin sigorta bedelinin proje bitiminde oluşacak nihai projeyle eşit değere sahip olması gerekmektedir. Sigorta bedeli ihaleye konu olan yıl içerisinde ilgili cari fiyatlar göz önünde bulundurularak hesaplanır ve sözleşme bedelinden daha düşük bir miktar olmamalıdır.

Teminatın Süresi

Teminatın süresi, poliçede belirtilen başlangıç tarihi esas olmak kaydıyla sigorta konusu kıymetlerin inşaat sahasına boşaltıldığı andan itibaren veya inşaat sahasına boşaltılan malzeme ve teçhizat için nakliyat sigortası mevcut ise, nakliyat sigortası teminatının bitiminden itibaren başlar ve poliçede belirtilen bitiş tarihinde sona erer.

Sigortanın Başlangıcı ve Sonu

Sigorta, poliçede başlama ve sona erme tarihleri olarak, yazılan günlerde, aksi kararlaştırılmadıkça Türkiye saati ile öğlen saat 12.00'de başlar ve öğlen saat 12.00'de sona erer.