İşveren Sorumluluk Sigortası

Bilgi Al

İşveren Sorumluluk Sigortasının
Başlangıcı ve Sonu Nasıl Hesaplanır?

Sigorta, poliçede başlama ve sona erme tarihleri olarak yazılan günlerde, aksi kararlaştırılmadıkça Türkiye saati ile öğlen saat 12.00'de başlar ve öğlen saat 12.00'de sona erer.

İşveren Sorumluluk Sigortası
Teminat Kapsamı

İşveren Sorumluluk Sigortası ile işyerinde meydana gelebilecek iş kazaları sonucunda işverene terettüp edecek hukuki sorumluluk nedeniyle işverene bir hizmet akdi ile bağlı ve Sosyal Sigortalar Kanunu'na tabi işçiler veya bunların hak sahipleri tarafından işverenden talep edilecek ve Sosyal Sigortalar Kurumu'nun sağladığı yardımların üstündeki ve dışındaki tazminat talepleri ile yine aynı Kurum tarafından işverene karşı iş kazalarından dolayı ikame edilecek rücu davaları sonunda ödenecek tazminat miktarlarını poliçede yazılı meblağlara kadar temin eder.

Sigortacı, bu sigorta ile ilgili olarak bir dava açılması halinde hükmolunan mahkeme masraflar ve avukatlık ücretlerini ödemekle yükümlüdür. Hükmolunan tazminat sigorta bedelini geçerse sigortacı, avukatlık ücreti dahil dava masraflarına, ancak sigorta bedeli nisbetinde iştirak eder.

İşveren Sorumluluk Sigortası Genel Şartları'na ulaşmak için tıklayınız .

Aksi Sözleşme Yoksa, Teminat Kapsamı Dışında Kalan Haller

İşçilerin, işverenler tarafından ayarlanmış bir taşıt ile iş sahasına gidiş-gelişleri sırasında karşılaşılabilecek kazalar,

İşçilerin, işverenler tarafından bir görev nedeniyle başka bir yere gönderilmeleri sırasında asıl işini yapmaksızın geriye kalan zamanlar sırasında karşılaşılacak kazalar,

Türkiye Cumhuriyeti sınırları dışında meydana gelen iş kazaları,

Meslek hastalıkları sonucunda meydana gelecek tazminat talepleri,

Manevi tazminat talepleri.

Teminat Dışında Kalan Haller

Kasıtlı olarak düşürülme veya bilerek sebebiyet verilen kazalar sonucunda ortaya çıkacak tazminat talepleri,

Harp, istila, çarpışma (harp ilan edilmiş olsun, olmasın) iç harp, ihtilal, isyan, ayaklanma ve bunların gerektirdiği güvenlik ve askeri hareketler sebebiyle meydana gelebilecek bütün hasarlar,

Terör eylemleri ve bu eylemlerden doğan sabotajı önlemek ve engellemek amacıyla yapılan müdahaleler sonucunda ortaya çıkacak hasarlar.