Nakliyat Sigortaları

Nakliyat Sigortaları

Nakliyat sigortaları, nakliye aracı ile malların taşınması sırasında söz konusu malların fiziki zarara uğramasına karşılık birtakım teminatlar sunan sigorta ürünleridir. Kamyon, tren, gemi, uçak gibi araçlar vasıtasıyla taşınan mallar; yaşanan bir olumsuzluğa bağlı olarak fiziken zarar gördüğü takdirde, sigorta poliçesinde yer alan teminatlar dâhilinde söz konusu mağduriyet giderilmektedir.

Nakliyat sigortalarının kapsamında yer alan alt başlıklarda görülebileceği üzere; hem yurt içi hem de yurt dışı taşımacılığı için farklı sigorta türleri bulunmaktadır. Doğa Sigorta bünyesinde; Emtia Nakliyat Sigortaları, Yurt içi Taşıyıcı Sorumluluk Sigortaları, Nakliye Aracılığı Sorumluluk (FFL) Sigortası, CMR Sigortaları ve Tekne - Yat Sigortası olmak üzere 5 tür nakliyat sigortası hizmeti sunulmaktadır.

Emtia Nakliyat Sigortaları

Sahibi bulunduğunuz malların, çeşitli nakil vasıtaları ile bir yerden diğer bir yere taşınması, bu taşınma sırasında da oluşabilecek çeşitli rizikolara karşı güvence altına alınması Emtia Nakliyat Sigortası ürünümüz ile sağlanmaktadır.

Yurtiçi Taşıyıcı Sorumluluk Sigortaları

Taşıdığınız sorumluluklar sizi zor durumda bırakmasın. Doğa Sigorta ile yurtiçindeki taşıyıcı sorumluluklarınız teminat altındadır.

Nakliye Aracılığı Sorumluluk (FFL) Sigortası

Freight forwarder olarak faaliyet gösteren şirketlerin, uluslararası konvansiyonlar kapsamındaki yükümlülüklerine karşılık teminat sağlamaktadır.

CMR Sigortaları

Uluslararası taşımalarınızda, Doğa Sigorta'nın CMR sigortaları ile sorumluluklarınız teminat altındadır.

Tekne - Yat Sigortası

Sahibi olduğunuz yatınızın, denizde, karada veya çekek yerinde uğrayacağı zararlara ve hasarlara karşı, “Doğa Yat Sigorta” ürünümüzle güvence sağlanmaktadır.

Sıkça Sorulan Sorular

Emtia nakliyatı sigortaları emtianın, kara, deniz, hava ve demiryollarında taşınması sırasında meydana gelebilecek hasar ve kayıpları teminat altına alır.

Kamyon klozu; kamyon veya treylerin karayolunda herhangi bir sabit veya hareketli cisme çarpması, çarpışması, devrilmesi, yanması ile bazı doğal tehlikeler sonucunda (yıldırım, sel, dere taşması, çiğ, toprak ve dağ heyelanı, köprü yıkılması ve yol çökmesi) taşınan emtianın zarar görmesi durumunu teminat kapsamına alır.


Demiryolu klozu; malların demiryolu ile nakli sırasında ateş, yıldırım, sel, dere taşması, çığ, toprak kayması, dağ heyelanı, yol çökmesi, hat veya tünel veya demiryoluna ait diğer yapıların çökmesi, katarlar arasındaki çarpışma, çarpma, hattan çıkma, devrilme, vagonların bağlama zincirlerinin kopması veya katarın bunlara benzer bir tehlikeye maruz kalması sonucunda uğrayacağı zarar ve hasarları teminat kapsamına alır.

Kamyon klozunda; teminat, malların nakledilmek üzere kamyon veya treylere yüklendiği anda başlar ve nakil vasıtasının poliçede belirtilen yere varması ile sona erer. Yükleme ve boşaltma esnasında, emtianın maruz kalabileceği riskler, ancak ek prim ödemesi yapılarak teminata dahil edilebilir (Yükleme ve boşaltma risklerinin teminata dahil olup olmadığı, poliçe özel şartlarında belirtilmelidir).


Demiryolu klozunda ise; teminat, malların nakledilmek veya nakliyat hemen yapılmayacaksa, ticari örf ve adetlere uygun olarak, muhafaza edilmek üzere demiryolu yetkililerine teslim edilmesi ile başlar. Malların varma istasyonunda alıcısına teslimi ile veya teslime engel bir durum varsa, malların satıldığı veya usulüne uygun olarak depo edildiği zaman sona erer. Sigortanın son bulması bu üç şekilde meydana gelmemişse, teminat en geç varışı takip eden 60. günün sonunda sona erer. Yükleme ve boşaltma riski burada da ek prim ile temin edilebilir.

Evet, devam eder. Bunun için ayrıca bir prim ödenmesine gerek yoktur. Sigorta, malları taşıyan aracın göl veya denizdeki nakillerinde, deniz yoluyla yapılacak emtia nakliyatına ilişkin Dar Teminat ( C ) klozu veya (F.P.A.) şartları gereğince geçerlidir. 

Hayır, verilemez. Bu şekilde yapılan taşımalar için ancak kamyon ya da demiryolu klozu verilebilir; daha geniş bir teminatla sigortalanamaz. Ancak açık kasa kamyonla taşınan ağır ve havaleli yükler (örneğin iş makineleri, trafolar, santral malzemeleri vb.) için geniş teminat verilebilir. 

Dar teminat (C) klozu ve Geniş Teminat (A) klozu ile yapılan sigortalarda teminat, malların poliçede gösterilen yerdeki depoyu terk etmesiyle başlar, poliçede gösterilen varış yerindeki nihai depoya teslimine kadar sürer. Ancak uluslararası satış şekillerinin de teminatın başlangıcı ile ilgisi vardır. Örneğin satıcı malini FOB olarak satmışsa, gemi güvertesine teslim ettiği ana kadar sorumluluk satıcıya aittir. Dolayısı ile teminat gemi güvertesinde başlayacaktır. Ancak malların gemiden boşaltılmasını takip eden 60 gün içinde, bu teslimatın yapılması gerekir. 


İthalat ve ihracatta, malların gemiden boşaltılmasını takiben, gümrük sahasında geçen bu süre içerisinde (C) klozu ile sadece yangın rizikosu teminat altındadır; geniş teminat verildiğinde ise depodaki bekleme, geniş teminat ile alınmış tüm teminatlar için geçerlidir. Bununla birlikte sigortalı önceden haber vererek, ek prim karşılığında bu süreyi uzatabilir.

Aksine anlaşma yoksa, sigortacı malların güverte altında, yani ambar içinde nakledileceğini farz ederek prim tespit etmektedir. Bu nedenle, emtianın güvertede taşınması halinde sigortacının sorumluluğu, teminat all risks olsa dahi sadece (C) klozu teminatı ile sınırlandırılmıştır.Ancak sigortalının önceden bildirimde bulunması halinde, ek prim karşılığında, güvertede taşınan mallara da geniş teminat verilebilir.

Genel sigorta tatbikatında, aktarmalar ve tamamlayıcı sevkiyatlara (başlangıç ve bitiş sevkiyatları) ek prim alınmakta ve teminat kapsamına dahil edildiği poliçede gösterilmektedir.

Dökme yükler dar teminat (kamyon klozu ve demiryolu klozu) ile sigortalandığında yükleme, aktarma ve boşaltma sırasında meydana gelebilecek hasarlar teminat kapsamının dışında kalır.


Geniş teminatla yapılan nakliyat sigortalarında aslında yükleme, aktarma ve boşaltma sırasında meydana gelebilecek hasarlar teminat kapsamına dahildir. Ancak dökme sıvı yük niteliğindeki emtianın yükleme ve boşaltma riskleri diğer mallara oranla daha fazla ve yaygındır. Bu nedenle, bu tür emtiaya geniş teminat verildiğinde, yükleme boşaltma sırasında sigorta kapsamına dahil rizikolardan biri meydana gelmediği halde oluşan noksanlığın teminat harici bırakılması amacıyla “Bulk Oil” teminatı verilmektedir ya da geniş kapsamlı (A) klozu teminatı verildiğinde taşınan malın özelliğine göre bir muafiyet uygulaması yapılmaktadır.

Sigortalının bütün sevkiyatını, sözleşmeyi yaptığı şirkete sigortalatmayı taahhüt ettiği bir anlaşmadır. Bu sözleşmelerde, işin konusu, sigorta şartları, fiyatı, sigortalı ve sigortacının sorumlulukları anlatılmaktadır. Sözleşme süresince;

- En az 5 sevkiyatın sigorta ettirilmesi,

- En az belli bir miktar prim ödemenin taahhüt edilmesi gerekir.

Abonman sözleşmesi yapılmış olmasına karşın bu hususların gerçekleşmemesi durumunda herhangi bir işlem yapılmaz. Ancak sözleşme yenilemelerinde, bu durum dikkate alınır. Sonuç olarak, gerçekleştirilen sevkiyat miktarına bağlı olarak çokluk indirimi uygulanır. Sigortalı, her sevkiyatını bildirerek sigorta ettirmekle yükümlüdür; abonman sözleşme ile bildirilmeyen sevkiyat teminata alınmış olmaz.

Sevkiyatı gerçekleşecek bir malın, nakil vasıtası bilgileri ile yükleme tarihi kesinlik kazanmadan sigortanın yapılması gerekli olduğu hallerde ve özellikle bankalar tarafından akreditif açıldığı anda sigorta teminatına ihtiyaç duyulması halinde, elde bulunan bilgilerle geçici bir poliçe yapılır. Buna flotan poliçe denmektedir. Sevkiyat gerçekleşmeye başladığı zaman, kesinleşen bilgilerle tam sigorta poliçesi (zeyilname) düzenlenir.

Dahilde işleme izin belgesi kapsamında yapılan ithalat ile ihracat sigortaları ve döviz kazandırıcı faaliyetler için alınmış teşvik belgeleri kapsamında yapılan poliçelerde vergi tahakkuku yapılmamaktadır. Ancak yatırım teşvikli muameleler kesinlikle vergi kapsamındadır.

Yurtiçi taşıyıcı sorumluluk sigortaları, yurt içinde sahibi olduğunuz veya kiraladığınız nakil araçlarıyla taşıdığınız emtiayı, olası risklere karşı koruma altına almaktadır. Taşıyıcının yük sahibine olan hukuki sorumluluğunu poliçede belirtilen özel şartlar dâhilinde temin eden bir sigorta türüdür.

Nakliye Aracılığı Sorumluluk (FFL) Sigortası, Freight Forwarder olarak faaliyet gösteren şirketlerin taşımacılık sırasındaki yük hasarları veya yükün yanlış yere tesliminden doğabilecek zararlara karşı yük sahibine karşı oluşabilecek hukuki sorumluluğun, uluslararası konvansiyonlar kapsamında ve poliçede belirtilen özel şartlar kapsamında teminat sağlamaktadır.

CMR Sigortaları, karayoluyla uluslararası taşımacılık yapan firmaların taşımasını taahhüt ettiği mallara gelebilecek zararlar nedeniyle oluşacak sorumluluklarını, C.M.R. Konvansiyonu hükümleri ve poliçede belirtilen özel şartlar kapsamında temin edilen bir sigorta türüdür.

Tekne – Yat Sigortası, sahibi oldukları özel amaçlı kullanılan yatların karada, denizde, bağlama yerlerinde, marinada veya yatma-çekek yerinde uğrayabileceği zararlara karşı güvence sunmaktadır.