business

Bilgilendirme Formu

Bilgilendirme Formu Hakkında Detaylı Bilgi

Bilgilendirme Yönetmeliği

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 

(1) Bu Yönetmeliğin amacı, belli bir sigorta ilişkisine girmek isteyen kişilerin, gerek sözleşmenin müzakeresi gerekse kurulması sırasında sözleşmenin konusu, teminatları ve diğer özellikleri hakkında oluşabilecek bilgi eksikliklerinin giderilmesi ile sözleşmenin devamı sırasında ortaya çıkabilecek ve sözleşmenin işleyişi ile ilgili olarak sigorta ettireni, sigortalı veya lehdarı etkileyebilecek nitelikteki değişiklik ve gelişmelerden ilgililerin haberdar edilebilmesini teminen sigortacı tarafından yerine getirilmesi gereken görev ve yükümlülüklere dair usul ve esasları düzenlemektir. 

Kapsam

MADDE 2

(1) Bu Yönetmelik, 29/6/1956 tarihli ve 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve özel sigortacılık mevzuatı kapsamında risk üstlenen tüm kurum ve kuruluşlar ile acenteleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3

(1) Bu Yönetmelik, 3/6/2007 tarihli ve 5684 sayılı Sigortacılık Kanununun 11 inci maddesinin üçüncü fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4

(1) Bu Yönetmelikte yer alan;

 1. Acente: Ticari mümessil, ticari vekil, satış memuru veya müstahdem gibi tabi bir sıfatı olmaksızın bir sözleşmeye dayanarak muayyen bir yer veya bölge içinde daimi bir surette sigortacının nam ve hesabına sigorta sözleşmelerine aracılık etmeyi veya bunları sigortacı adına yapmayı meslek edinen kişileri,
 2. Bilgilendirme Formu: Sözleşme kurulmadan önce sözleşmeye taraf olmak isteyen ve talep edilmesi hâlinde sigortadan faydalanacak diğer kişilere sigortacı tarafından verilen ve sigortanın kapsamı, işleyişi ve tazminat ödeme kurallarına ilişkin özet bilgileri içeren belgeyi,
 3. Lehdar: Can sigortalarında, sigorta sözleşmesine taraf olmamakla birlikte lehine sigorta sözleşmesi akdedilen ve rizikonun gerçekleşmesi hâlinde kural olarak sigorta tazminatını sigortacıdan isteme hakkına sahip olan kişiyi,
 4. Müsteşarlık: Hazine Müsteşarlığını,
 5. Sigorta ettiren: Sigortacı ile sigorta sözleşmesi akdederek sigortalının menfaatini sigortacı nezdinde prim ödemek suretiyle teminat altına alan kişiyi,
 6. Sigortacı: Belli bir prim karşılığında sigorta sözleşmesi ile risk üstlenen kişiyi,
 7. Sigortalı: Zarar sigortalarında menfaati teminat altına alınan, can sigortalarında ise üzerinde riziko gerçekleşme ihtimali olan kişiyi, ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Bilgilendirme Yükümlülüğü

Bilgilendirmeye ilişkin genel ilkeler

MADDE 5

 1. Sigortacının bilgilendirme yükümlülüğü, sigortacı tarafından sigorta ettirene ve sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen kişilere karşı sözlü ve yazılı şekilde yerine getirilir. Bilgilendirmenin yazılı olarak yapılması esastır. Ancak, telefon, çağrı merkezi, internet ve benzeri iletişim araçları kullanılarak uzaktan pazarlama yöntemleriyle yapılan sigorta sözleşmelerinde olduğu gibi sözleşme taraflarının fizikî olarak karşı karşıya gelmesinin ve işin gereği olarak yazılı bilgilendirme yapılmasının söz konusu olmadığı hâllerde yazılı bilgilendirme şartı aranmayabilir. Ancak, sigortacı asgari bilgilendirmenin yapıldığını ispatla yükümlüdür. Bu kapsamda yer alan işlemlerin niteliği ile yapılacak bilgilendirmenin şekline ilişkin usul ve esaslar Müsteşarlıkça belirlenir.
 2. Bilgilendirme yükümlülüğü, sigorta sözleşmesinin kurulmasından önce başlar ve sözleşmenin geçerli olduğu süre içinde de devam eder.
 3. Sigortacı, dürüstlük ilkeleri çerçevesinde; sözleşmenin müzakeresi, kurulması ve devamı sırasında sigorta ettirene, sigortayla ilgili teknik konularda yardımcı olmak, yapılacak veya yapılmış sigortacılık işleminin özellikleri ve sözleşmeye konu sigorta teminatı ile sigortanın işleyişi hakkında gerekli her türlü bilgiyi sözlü ve yazılı olarak sağlamak ve sigorta ettireni yanıltıcı her türlü hâl ve davranıştan kaçınmak zorundadır.

Bilgilendirme ile yükümlü olanlar ve bilgilendirmeyi talep edebilecek diğer kişiler

MADDE 6

 1. Sözleşme kurulmadan önce veya sözleşmenin müzakeresi yahut devamı sırasında, 12 nci ve 13 üncü madde hükümleri hariç olmak üzere, sigortacı için bu Yönetmelikte öngörülen yükümlülükler sigortacının acenteleri için de geçerlidir.
 2. Talep hâlinde sigortacı, sigorta ettirene karşı bilgilendirme konusundaki tüm yükümlülüklerini sigortadan faydalanacak kişilere karşı da yerine getirmek zorundadır.

Bilgilendirme yükümlülüğünün gereği gibi yerine getirilmemesi

MADDE 7

 1. Sigorta sözleşmesinin müzakeresi, kurulması ve devamı sırasında, bilgilendirme yükümlülüğü gereği gibi yerine getirilmemiş veya sigortacı hakkında yanıltıcı bilgi verilmiş ya da bu Yönetmeliğin 8 inci maddesinde düzenlenen Bilgilendirme Formu gereği gibi teslim edilmemiş yahut Bilgilendirme Formunda yer alan bilgiler gerçeğe aykırı şekilde düzenlenmiş ve bu hâllerden herhangi biri sigorta ettirenin kararına etkili olmuş ise, sigorta ettiren sigorta sözleşmesini feshedebileceği gibi, varsa uğradığı zararın tazminini de talep edebilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Sözleşmenin Müzakeresi ve Kurulması Sırasındaki Bilgilendirme Yükümlülüğü

Bilgilendirme Formu ve içeriği

MADDE 8

 1. Sigortacı, sigorta sözleşmesinin kurulmasından önceki müzakere safhasında sözleşmeye taraf olmak isteyen kişilere Bilgilendirme Formunun bir suretini verir.
 2. Bilgilendirme Formunun şekil ve içeriği Müsteşarlıkça tespit edilir. Ancak, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesini müteakip, Bilgilendirme Formu halihazırda mevcut bulunmayan sigorta türleri için, sigortacı tarafından asgari olarak;
  1. Sigortacı ile acenteye ilişkin unvan ve iletişim bilgilerini,
  2. Akdedilecek sözleşmeye ilişkin genel uyarıları,
  3. Sözleşme ile verilen teminatları,
  4. Sigorta teminatının istisnaları ile her bir sigorta türü için teminat kapsamı dışında olup da, poliçede ayrıca belirtilmesi kaydıyla ek sözleşme ile teminat kapsamına alınabilecek kıymetleri, rizikoları veya sözleşmeye eklenebilecek özel hükümler ve klozlara ilişkin bilgileri,
  5. Tazminata ilişkin genel bilgiler ile tazminat ödeme kurallarını,
  6. Şikayet ve bilgi talepleri ile tahkim üyeliğine ilişkin bilgileri, içerecek şekilde hazırlanacak geçici Bilgilendirme Formları kullanılır. Müsteşarlık, Bilgilendirme Formlarının kapsam ve içeriğini değiştirmeye yetkilidir.

Bilgilendirme Formu ve diğer belgelerin verilmesi

MADDE 9

 1. (Bilgilendirme Formunun ilgili bölümleri sigortacı tarafından gerçeğe ve mevzuata uygun şekilde doldurulur. Sigortacı, Bilgilendirme Formlarının basımını yapmak veya formları elektronik ortamda hazırlamak ve bulundurmak zorundadır. Formların basılması durumunda basım ve dağıtıma ilişkin tüm giderler kendisine ait olan sigortacı, formları acentelerine zamanında ve yeterli sayıda tevdi etmek zorundadır. Formların elektronik ortamda bulundurulması hâlinde sigortacı, acentelerinin formlara tam ve kesintisiz erişiminin sağlanması için gerekli altyapıyı oluşturmak ve bu konuda her türlü tedbiri almakla yükümlüdür. Elektronik ortamda üretilen Bilgilendirme Formlarının bilgisayar yazıcısı veya benzeri cihazlarla basımının yapılması hâlinde, bu fıkrada belirtilen yükümlülük yerine getirilmiş sayılır.
 2. En az iki nüsha düzenlenecek Bilgilendirme Formu, sözleşmenin kurulmasından önce sigortacı tarafından kaşelenip imzalandıktan sonra, sözleşmeye taraf olmak isteyen kişiye imza karşılığı verilir. Sigortacı formun bir nüshasını saklamak zorundadır. İmza, sigorta ettirenin, sigorta sözleşmesi ve işleyişi hakkında bilgi sahibi olduğu hususunda aksi ispat edilebilir karine teşkil eder.
 3. Sigortacının bilgilendirme yükümlülüğünü mevzuata ve usulüne göre ifa etmiş sayılabilmesi için sözlü veya yazılı olarak sağlanan bilgilerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmaması gerekir.
 4. Sigortacı, akdin müzakeresi sırasında Bilgilendirme Formunu sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen kişilere vermek zorundadır. Talebe bağlı olarak, gerek akdin müzakeresi gerekse devamı sırasında, sözleşmeye konu sigortaya ait Sigorta Genel Şartları ile rizikonun gerçekleşmesi hâlinde tazminat başvurusunda talep edilebilecek bilgi ve belgelere ilişkin liste sigortacı tarafından ilgililere verilir.
 5. Müsteşarlık, bazı sigorta branşlarını veya riziko türlerini ya da sigorta sözleşmelerini bilgilendirme yükümlülüğü kapsamı dışında tutmaya yetkilidir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Sözleşme Kurulduktan Sonra Sigortacının Yükümlülükleri ve Sigorta Ettirenin Bilgilendirilmesi

Sigortacının Genel Bilgilendirme Yükümlülüğü

MADDE 10

 1. Sigortacı, sözleşmeye konu sigortaya ilişkin mevzuatta meydana gelen değişiklikler başta olmak üzere; iflâs veya tasfiyesini, ilgili branşlarda yapılan ruhsat iptallerini, tüm branşlarda sözleşme yapma yetkisinin kaldırıldığını ve sigorta sözleşmesinin devamı sırasında ortaya çıkabilecek, sigorta ettiren ile sigorta sözleşmesinden yararlanacak kimselerin hak, borç ve yükümlülüklerini doğrudan etkileyebilecek nitelikteki her türlü değişiklik ve gelişmeyi, sigorta ettirene veya sözleşmeden menfaat sağlayacak kişilere, en geç on iş günü içinde bildirir.

Bilgilendirmenin Şekli

MADDE 11

 1. Sigortacı, sözleşmenin yürürlükte olduğu süre içindeki bildirim yükümlülüğünü taahhütlü mektup, faks, telgraf, elektronik posta, güvenli elektronik imza veya Müsteşarlıkça uygun görülen benzeri araçlarla yerine getirir.
 2. Sigortacının, çağrı merkezi veya telefon aracılığıyla yapacağı bilgilendirme, görüşmenin manyetik veya dijital ortamda kayıt altına alınmış olması ve bu durumun da sigortacı tarafından ispat edilmesi hâlinde gereği gibi yerine getirilmiş sayılır.
 3. Bildirim yükümlülüğünün bu maddede yazılı şekillerde yerine getirilebilmesinin mümkün bulunmadığının tespiti hâlinde, gerekli bildirimler, Müsteşarlığın uygun görüşü alınarak ve Müsteşarlıkça uygun görülecek usulde basın ve yayın kuruluşları yoluyla da yapılabilir.

Bilgi talepleri ve şikayetlerin cevaplandırılması

MADDE 12

 1. Sigortacı, sigorta ettiren veya sigorta sözleşmesinden menfaat sağlayanlar tarafından yazılı veya elektronik iletişim araçlarıyla kendisine yöneltilen sigortaya ilişkin şikayetlerle, sözleşmeye bağlı olarak yapılacak ödemeler de dahil olmak üzere sözleşmeye ilişkin her türlü bilgi taleplerini, başvurunun kendisine ulaşmasından itibaren 15 iş günü içinde cevaplandırmak zorundadır.
 2. Sigortacı, birinci fıkradaki yükümlülükleri yerine getirebilmek amacıyla asgari iki kişiden oluşan, şikayet ve bilgi taleplerini değerlendirip sonuçlandırmakla görevli bir şikayet birimi kurar. Söz konusu şikayet birimi, sigortacıya ulaşan tüm şikayetlere ilişkin kayıt ve istatistikleri tutar ve üçer aylık dönemler itibarıyla, Müsteşarlıkça tespit edilecek usul ve esaslara uygun olarak, Müsteşarlığa rapor gönderir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Kamuoyunun Bilgilendirilmesi

İnternet Sitesi Kurma Zorunluluğu

MADDE 13

 1. Sigorta ettiren, sigortalı ve lehdarların, sigortacılığa ve mevzuata ilişkin gelişmelerden sürekli olarak bilgilendirilmelerini teminen sigortacı, gerekli bilgi işlem altyapısı çalışmalarını yapmak ve bu çerçevede Müsteşarlıkça belirlenecek şartları yerine getirmek üzere idari ve teknik tedbirleri almakla yükümlüdür.
 2. Sigortacı, genel hükümler ile bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde bilgilendirme faaliyetini etkin olarak yürütebilmek amacıyla kurumsal internet sitesi oluşturur.
 3. Sigortacı, bilgilendirme faaliyetinin etkin olarak yürütülebilmesi ve ilgililerin ihtiyaç duyacakları bilgiye en kısa ve kolay yoldan ulaşabilmesi amacıyla, aşağıdaki bilgi veya belgelerin yer alacağı sayfa ve formları kolaylıkla okunabilir bir puntoda, ayrı ayrı ve ana sayfadan doğrudan bağlantı vermek suretiyle oluşturarak kurumsal internet sitesi aracılığıyla kamuoyunun bilgisine sunar.
  1. Sigortacıya ilişkin genel bilgiler başta olmak üzere sigortacının ortaklık yapısı, idari yapısı ve sermayesine ilişkin bilgiler,
  2. Faaliyet gösterilen branşlar ile bu çerçevede sunulan sigortacılık hizmetleri ve ürünler ile ilgili bilgiler,
  3. Sigorta ürünleri çerçevesinde teminat kapsamında olmamasına rağmen ek sözleşme ile teminat kapsamına alınabilecek kıymetler, rizikolar veya sözleşmeye konulabilecek özel hükümlere ilişkin bilgiler,
  4. Sözleşmeye konu rizikonun gerçekleşmesi hâlinde, sigorta ettirenin, sigortalının ya da lehdarın hak ve yükümlülükleri ile bunların izlemesi gereken prosedüre ilişkin bilgiler,
  5. Vergi uygulamalarına ilişkin bilgiler,
  6. Genel Müdürlük ve Bölge Müdürlükleri başta olmak üzere adres, elektronik posta, telefon ve faks numaraları,
  7. Acentelere ilişkin irtibat adresleri, telefon ve faks numaraları,
  8. Şikayet ve başvuruların yapılma şekli ve usulleri,
  9. Sigorta ettirenlerin, sigortalıların veya sigortadan menfaat sağlayan kişilerin internet üzerinden bilgi talep edebilmesi ve şikayette bulunabilmesine olanak sağlanmasını teminen oluşturulacak elektronik formlar,
  10. İstatistiki veriler ve diğer bilgiler.
 4. Üçüncü fıkrada yazılı yükümlülüklere ek olarak sigortacı; sigorta ettirenlerin, sigortalıların veya sigortadan faydalanacak diğer kişilerin;
  1. Poliçe bilgileri ile tazminat ödemelerine ilişkin işlemlerin güncel hâline,
  2. (a) bendine ek olarak hayat sigortası sözleşmelerinde; tahakkuk eden ve tahsil edilen primlere, verilen teminatlara ve her bir teminata ilişkin tutarlara, kesintilere (komisyonlar, idari ve tahsil masrafları ile diğer giderler), varsa birikim ve kâr payı tutarına, kâr payı oranlarına, iştira, ikraz ve tenzil değerlerine, ikraz ve tenzildeki sözleşmelerin durumuna,
  3. Müsteşarlıkça uygun görülecek diğer konulara ve verilere, internet aracılığıyla günlük olarak erişimini sağlamak amacıyla gerekli bilgi işlem altyapısını kurar. Oluşturulacak sisteme, poliçe numarası, hasar dosya numarası veya sigortacı tarafından sağlanacak kullanıcı adı, şifre ya da benzeri kişisel bilgiler ile giriş yapılabilir.

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 14

 1. 28/11/2006 tarihli ve 26360 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sigorta Sözleşmelerinde Bilgilendirmeye İlişkin Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 15

 1. Bu Yönetmeliğin 14 üncü maddesi yayımı tarihinde diğer maddeleri ise 1/3/2008 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16

Bu Yönetmelik hükümlerini Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta sözleşmesine ilişkin önemli bazı hususlarda genel amaçlı bilgi vermek amacıyla, 28.10.2007 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Sigorta Sözleşmelerinde Bilgilendirmeye İlişkin Yönetmeliğe istinaden hazırlanmıştır.

A. SİGORTACIYA İLİŞKİN BİLGİLER

 1. Sözleşmeye aracılık eden sigorta acentesinin;
  • Ticaret Unvanı:
  • Adresi:
  • Tel & Faks No:
 2. Teminatı veren sigortacının;
  • Ticaret Unvanı: Doga Sigorta A.Ş. (www.dogasigorta.com)
  • Adresi: Spine Tower No:243 Büyükdere Cad., 34398 Maslak - İSTANBUL
  • Tel No:0(850) 811 51 00
  • Faks No:(0212) 212 36 44

B. UYARILAR

 1. Yaptıracağınız Sigorta hakkında daha ayrıntılı bilgi almak için, talep halinde Sigortacı tarafından verilecek Yangın Sigortaları Genel Şartlarını ve klozlarını dikkatlice okuyunuz.
 2. Sigorta priminin tamamının veya taksitle yapılan ödemelerde primin ilk taksitinin, poliçenin teslim edildiği an ödenmesi gerekir. Primin ödenmemesi durumunda, aksi kararlaştırılmadıkça, sigortacının sorumluluğu başlamaz.
 3. İleride doğabilecek birtakım ihtilafları önlemek için, prim ödemelerinizde (peşin veya taksitle) ödeme belgesi almayı unutmayınız. Ödeme belgelerinizin Doğa Sigorta orijinal makbuzu olmasına dikkat ediniz.
 4. Sözleşmenin feshedilmesi halinde, sigortacının sorumluluğunun devam ettiği süreye tekabül eden prim gün sayısı üzerinden hesap edilerek fazlası sigorta ettirene iade edilir veya bu tarihe kadar ödenmeyen eksik prim, geçen gün sayısı hesap edilerek sigortacıya ödenir.
 5. Sözleşmenin kurulması sırasında, sigorta süresince ve rizikonun gerçekleşmesi durumunda sigortacıya eksik veya yanlış bilgi vermekten kaçınınız. Aksi taktirde, tazminat ödeme süresi uzayabilir, tazminatı eksik alma veya alamama halleri ortaya çıkabilir.
 6. Sigorta sözleşmesinin kurulması halinde, sigortacının vade bitiminde poliçeyi otomatik olarak yenileme zorunluluğu bulunmamaktadır.

C. GENEL BİLGİLER

Bu sigorta ile aşağıdaki teminatlar sağlanmaktadır:

 1. Yangın, Yıldırım, İnfilak
 2. Tarafların, sigorta genel şartlarına ek olarak, kanuna, ahlaka aykırı bulunmamak ve sigortalı aleyhine ol­mamak üzere poliçede gösterilecek özel şartları kararlaştırabilme hakkı vardır.
 3. C.1 maddesinde verilen teminatlar dışında, aşağıda yazılı olan riziko / zarar veya kıymetler, sigortacının söz konusu teminatları verip vermeme hakkı saklı kalmak kaydıyla, vermeyi kabul etmesi halinde ilave prim ödemek şartıyla ek sözleşme ile teminat kapsamına dahil edilebilir.

Ek Teminatlar

 • Dahili Su, Fırtına, Kara Taşıtları Çarpması, Hava Taşıtları Çarpması, Duman, Yer Kayma­sı, Enkaz Kaldırma Masrafları (*), Grev, Lokavt, Kargaşalık, Halk Hareketleri, Kötü Niyetli Hareketler, Terör (*), Sel/ su basması (*), Kar ağırlğı,
 • Kira Kaybı, Hasar nedeniyle yapılacak ikametgah değişikliği masrafları, İzolasyon hasar­ları: Poliçede yazılı limitler ve özel şartlar tahtında primsiz olarak temin edilir.
 • Deprem, Yanardağ Püskürmesi
 • Komşuluk Mali Mesuliyet
 • Yangın, infilak, dahili su, duman, Grev, Lokavt, Kargaşalık, Halk Hareketleri, Kötü Niyetli Hareketler, Terör risklerine karşı (Sigortalının beyan edeceği ve buna göre poliçede yazı­lacak limit üzerinden teminat verilir)
 • Kiracı Mali Mesuliyet
 • Yangın, infilak, dahili su, duman, Grev, Lokavt, Kargaşalık, Halk Hareketleri, Kötü Niyetli Hareketler, Terör risklerine karşı (Sigortalının beyan edeceği ve buna göre poliçede yazı­lacak limit üzerinden teminat verilir)

Aşağıda sayılanlar yangın sigortası teminat kapsamı dışındadır. Ancak, sigorta bedellerinin poliçede ayrıca belirtilmesi ek sözleşme ile teminat kapsamı içine alınabilirler:

 • Modeller, kalıplar, plan ve krokiler, ihtira beratları, belgeler, ticari defterler ve benzerleri.
 • Nakit, hisse senedi ve tahvil, kıymetli kâğıtlar, her çeşit altın ve gümüş ve bunlardan ma­mul ziynet eşyası ve mücevherler ve sair kıymetli madenler ve mamulleri, kıymetli taş ve inciler ve benzerleri.
 • Deniz ve hava taşıtları ile motorlu kara taşıtları ve bunların yükleri. (Hareket hali hariç) Emanet ve ariyet mallar.

KONUT SİGORTALARINDA: YANGIN SİGORTASI İLE BİRLİKTE AŞAĞIDA YAZILI BRANŞLARDA, SİGORTACININ SÖZ KONUSU TEMİNATLARI VERİP VERMEME HAKKI SAKLI KALMAK KAYDIYLA POLİÇEDE BE­LİRTİLEN LİMİT, ÖZEL ŞARTLAR VE MUAFİYETLERLE PAKET POLİÇE KAPSAMINA DAHİL EDİLEBİLİR. DAHA AYRINTILI BİLGİ ALMAK İÇİN TALEP HALİNDE SİGORTACI TARAFINDAN VERİLECEK HIRSIZLIK, CAM KIRILMASI, FERDİ KAZA, 3.ŞAHIS MALİ MESULİYET, ELEKT­RONİK CİHAZ SİGORTASI GENEL ŞARTLARINI VE KLOZLARINI DİKKATLİCE OKUYUNUZ.

HIRSIZLIK SİGORTASI:

 1. Sigortalı yerde hırsızlık veya hırsızlığa teşebbüsün;
 2. Kırma, delme, yıkma, devirme ve zorlamayla girilerek,
 3. Araç, gereç veya bedeni çeviklik sayesinde tırmanma veya aşma suretiyle girilerek,
 4. Kaybolan, çalınan veya haksızlık yere elde edilen asıl anahtarla veya anahtar uydurarak veya başka aletler veya şifre yardımıyla kilit açma suretiyle girilerek,
 5. Sigortalı yerlere gizlice girip saklanarak veya kapanarak,
 6. Öldürme, yaralama, zor ve şiddet kullanma veya tehditle, yapılması halinde sigortalı kıy­metlerde doğrudan meydana gelen maddi kayıplar ve zararlar, teminat altına alınmıştır.

CAM KIRILMASI SİGORTASI:

Cam ve aynaları kırılma neticesinde uğrayacakları ziya ve hasarları temin eder. YANGIN SİGORTASI POLİÇESİNE İLAVE EDİLMESİNE MUTABIK KALINAN BRANŞLARLA İL­GİLİ VERİLEN TEMİNATLARIN, AŞAĞIDA YAZILI OLAN RİZİKO / ZARAR VEYA KIYMETLER, YİNE SİGORTACININ SÖZ KONUSU TEMİNATLARI VERİP VERMEME HAKKI SAKLI KALMAK KAYDIYLA, İLAVE PRİM ÖDEMEK ŞARTIYLA EK SÖZLEŞME İLE TEMİNAT KAPSAMINA DA­HİL EDİLİR.

HIRSIZLIK SİGORTASI:

Aşağıda sayılanlar teminat kapsamı dışındadır. Ancak sigorta bedellerinin poliçede ayrıca belirtil­mesi kaydıyla ek sözleşme ile teminat kapsamı içine alınabilirler:

 1. Kürk ve ipek halı ile sanat veya antika değeri olan tablo, kolleksiyon, heykel, biblo, resim, kitap, gravür, yazı, halı ve benzerleri,
 2. Model, kalıp, plan ve kroki, ihtira beratı, ticari defter ve benzerleri,
 3. Sigorta sözleşmesine konu olan yerler dahilinde bulunan kara, deniz ve hava araçları ile bunların yükleri,
 4. İşyeri ile bağlantısı olmayan vitrinlerde sergilenen mallar,
 5. Nakit, hisse senedi, tahvil ve kıymetli kağıt ile altın, gümüş ve sair kıymetli maden ile bun­lardan mamul eşya, mücevher, değerli taş, inci ve benzerleri,
 6. Sigortalıya, kendisiyle birlikte oturanlara ve çalışanlarına ait olmayıp da sigorta sözleşme­sinde gösterilen yerde bulunan mallar,
 7. Konutlarda bulunan ve sigorta bedellerinin toplam hırsızlık sigorta bedelinin aşağıda belirtilen oranları aşan kısımları, teminat kapsamı dışındadır.
 8. Sanat veya antika değeri olan tablo, kolleksiyon, heykel, biblo, resim, kitap, gravür, yazı, halı ipek halı ve kürkler sigorta bedellerinin toplam sigorta bedelinin %15’ini aşan kısmı,
 9. Altın, gümüş ve sair kıymetli maden ile bunlardan mamul eşya, mücevher, değerli taş, inci ve benzerlerinin sigorta bedellerinin toplam sigorta bedelinin %5’ini aşan kısmı,
 10. Aksam ve teferruatları da dahil olmak üzere bilgisayar, video, video çekicisi, telsiz, tele­vizyon, radyo, pikap, teyp, müzik seti, fotoğraf makinesi, film makinesi (gösterme veya çekme), dürbün ve mikroskopların sigorta bedellerinin toplam sigorta bedelinin % 10’unu aşan kısmı,
 11. Her türlü nakit para ile cumhuriyet, reşat vb altınlar teminat haricidir.

Aşağıdaki hallerden herhangi birinin varlığını fırsat bilerek yapılan hırsızlık, yağma ve suçlara teşebbüsten kaynaklanan zararlar hırsızlık sigortası, sigorta teminatının dışında olup ancak ek söz1eşme yapılarak teminat kapsamı içine alınabilirler:

 1. Sigorta sözleşmesinde gösterilen yerlerin içinde aralıksız 30 günden fazla kimse bulun­maması,
 2. Poliçede gösterilen yerlerde bulunan kıymetlerin, bu yerlerden taşınması ve bu yerlerin dışındaki adreslerde tutulması,
 3. Grev, lokavt, kargaşalık ve bunların gerektirdiği askeri ve inzibati hareketler,
 4. Yangın, yıldırım, infilak, deprem, yanardağ püskürmesi, seylap, fırtına, yer kayması, kar ağırlığı,
 5. Sigortalının hizmetinde bulunan kimselerce yapılan hırsızlık ve tahribat,
 6. Kıyafet değiştirerek veya salahiyetli olmaksızın sıfat takınarak yapılan hırsızlıklar,
 7. 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda belirtilen terör eylemleri ve bu eylemlerden do­ğan sabotaj ile bunları önlemek ve etkilerini azaltmak amacıyla yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler sonucunda meydana gelen zararlar

CAM KIRILMASI SİGORTASI:

Aksine sözleşme yoksa aşağıdaki haller cam kırılması sigorta teminatı dışındadır:

 1. Başka bir sigorta ile temin edilmemiş olmak şartıyla yangından, yıldırımdan, infilaktan ve bir yangında söndürme ve kur tarma hareketlerinden husule gelen ziya ve hasarlar,
 2. Sigortalı cam ve aynanın bulunduğu bina ve mahallerde yapılan inşaat ve tadilat dolayı­siyle husule gelen ziya ve hasarlar,
 3. Cam ve aynaların kırılması dolayısıyla üzerinde bulunan tezyinat ve yazıların bozulmasın­dan husule gelen ziya ve hasarlar,
 4. Grev, lokavt, kargaşalık ve halk hareketlerinin ve bunların gerektirdiği askeri ve inzibati hareketlerin sebep olduğu bütün ziya ve hasarlar,
 5. 3 üncü maddenin (j) bendinde belirtilen zararlar hariç olmak üzere, 3713 sayılı Terörle Mü­cadele Kanununda belirtilen terör eylemleri ve bu eylemlerden doğan sabotaj ile bunları önlemek ve etkilerini azaltmak amacıyla yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler sonucunda meydana gelen zararlar
 6. KONUT SİGORTASINA İLAVE EDİLEBİLEN AŞAĞIDA YAZILI BRANŞLARDA İSE; EK SÖZLEŞ­MEYLE TEMİNATA DAHİL EDİLEBİLEN RİSKLER BU SİGORTADA KESİN TEMİNAT HARİCİDİR. BU TEMİNATALARIN İLAVESİNİN TALEBİ HALİNDE PAKET POLİÇEDEN BAĞIMSIZ POLİ­ÇE TANZİM EDİLMESİ GEREKECEKTİR.

 7. Teminat dışı hâller için; Yangın, Hırsızlık, Cam Kırılması Genel Şartlarına bakınız.( Genel Şartları www.dogasigorta.com adresinden temin edilebilir).

D.RİZİKONUN GERÇEKLEŞMESİ

 1. Tazminat başvurusu için gereken bilgi ve belgelere ilişkin listeyi, poliçenin hazırlanmasını müteakip sigor­tacınızdan isteyiniz.(www.hdisigorta.com.tr adresinden temin edebilirsiniz)
 2. Rizikonun gerçekleşmesi durumunda 5 (beş) işgünü içinde, gerekli bilgi ve belgelerle birlikte ön sayfada adres ve telefonları yer alan sigortacıya başvuruda bulununuz.
 3. Bildirim esnasında, sigortacı tarafından verilen talimatlar çerçevesinde hareket ediniz.
 4. Rizikonun gerçekleşmesi hâlinde, tazminat ödeme yükümlülüğü genel ve özel şartlar ile klozlar çerçeve­sinde teminat veren sigortacıya aittir.
 5. Rizikonun gerçekleşmesi durumunda, sigortalının serbestçe eksper tayin edebilme hakkı vardır. Eksper ücreti, eksperi tayin eden tarafça ödenir. Sigorta hasar eksperlerinin isim ve adres bilgileri Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin internet sitesinden (http://www.tobb.org.tr) temin edilebilir.

E. TAZMİNAT

 1. Yangın, Hırsızlık, Cam Kırılması Sigortalarında;
  • Sözleşmenin kurulması sırasında sigorta bedelinin sigorta değerine eşit olmasına dikkat ediniz. Sigorta bedeli, poliçede yazılı olan ve rizikonun gerçekleşmesi hâlinde sigortacının ödemeyi taahhüt ettiği temina­tın azami tutarıdır. Sigorta değeri ise, sigorta edilen kıymetin gerçek değeridir.
  • Tazminat ödemesinin söz konusu olduğu hâllerde, sigorta değeri rizikonun gerçekleştiği anda belirlenir. Bu durumda; sigorta değeri, rizikonun gerçekleştiği anda sigortalı kıymetin rayiç değeridir. Her halükarda sigortacının sorumluluğu poliçede yazılı sigorta bedelini aşamaz.
  • Poliçede yazılı bedelin, gerçek (rayiç) değerden yüksek olması halinde, aşkın sigorta söz konusudur. Bu durumda fazladan prim ödemenize karşın, sigortacının azami sorumluluğu sigorta edilen kıymetin gerçek değeri ile sınırlıdır. Bu durumda sigortalı, sigortacıdan, sigorta değerini aşan miktara isabet eden primin iadesini talep edebilir.
  • Sözleşmenin kurulması sırasında, poliçede yazılı bedelin, hasar anında rayiç (gerçek) değerden düşük tespit edilmesi hâlinde eksik sigorta söz konusu olur. Bu durumda sigortacı, oransal olarak daha az taz­minat öder.
  • Eksik ve aşkın sigorta durumlarından oluşabilecek ihtilafları önlemek için, bilirkişi vasıtasıyla tespit edile­cek değer üzerinden sigorta (mutabakatlı değer) yaptırılabilir.

F. TAZMİNAT ÖDEMESİ

 1. Aktedilecek sözleşmede, aşağıdaki ek teminatlar isteniyorsa;
  • Grev, Lokavt, Kargaşalık, Halk Hareketleri, Kötü Niyetli Hareketler ve Terör ile ilgili her bir hasarda bina, muhteviyat ayırımı yapılmaksızın ödenecek tazminat miktarının %5’i oranında bulunacak bir tenzili muafiyet uygulanır.
  • Sel-Su Baskını hasarlarında, coğrafi bölge ayrımı yapılmaksızın en yüksek 1.500 EURO karşılığı TL olmak üzere bina muhteviyat sigorta bedellerinin %2’si oranında tenzili muafiyet uygulanır.

  Deprem Teminatına Ait Hasarlarda;

  • Bu teminat ile ilgili her bir bina hasarında minimum %2 oranında tenzili muafiyet uygulanır. Taraflar isterse bu muafiyet oranı %3, %4, %5, %10 olarak değiştirebilir.
  • Her bir muhteviyat hasarında ise; minimum %5 oranında tenzili muafiyet uygulanır. Taraflar isterse bu muafiyet oranını %10 olarak değiştirebilir.
  • Ev sahibi iseniz, eviniz için öncelikle Zorunlu Deprem Sigortası yaptırmanız gerekmektedir. Evi­nizin sigorta değerinin Zorunlu Deprem Sigortası limini aşan kısmı ile ayrıca eşyanız için deprem teminatı Konut Sigortası kapsamında verilir.

  Enkaz Kaldırma Masrafları:

  • Sigorta bedelinin azami %4’ünü geçmeyecek şekilde hesaplanır. An­cak bu masraflarla ilgili teminat sigorta bedelinin içinde addedilecek olup, sigortacının sorumluluğu hiçbir halükarda toplam sigorta bedelini aşmayacaktır.
  • Kiracı tarafından yaptırılan sigortalarda poliçe ile temin edilen riskler dolayısıyla boya, badanada meydana gelen zararlar sigorta bedelinin %5’i ile sınırlıdır. Zarar, yukarıda yazılı oran veya miktarın üzerinde ise, sigortacı bunu aşan kısmı karşılayacaktır.
 2. Tam hasar durumunda tazminat;
 3. Poliçe; Takseli sigorta/ mutabakatlı değer olarak yapılmışsa poliçede yazılı bedel üzerinden ödenecektir.

  Poliçe beyana göre yapılmışsa; Yangın Sigortası Genel Şartları çerçevesinde Sigorta Bedelini aşmamak kaydı ile Rizikonun ger çekleşme anındaki rayiç değer esas alınarak ödenecektir.

 4. Gerekli bilgi ve belgelerin eksiksiz şekilde sigortacıya ulaşmasından itibaren azami 30 gün içinde sigortacı tarafından gerekli incelemeler yapılarak tazminat işlemleri tamamlanacaktır.

G. ŞİKÂYET VE BİLGİ TALEPLERİ:

Sigortaya ilişkin her türlü bilgi talepleri ve şikâyetler için aşağıda yazılı adres ve telefonlara başvuruda bulunulabilir. Sigortacı, başvurunun kendisine ulaşmasından itibaren 15 işgünü içinde talepleri cevaplandırmak zorundadır.

Sigortacı: Doga Sigorta A.Ş. (www.dogasigorta.com)
Adresi:Spine Tower No:243 Büyükdere Cad., 34398 Maslak - İSTANBUL
Tel No:(0850) 811 51 00
Faks No:(0212) 212 36 44
Sigorta Ettirenin Adı Soyadı ve İmzası
Tarih : ____/ ____/ ________
Sigortacı veya acentenin kaşesi ve yetkilinin imzası
Tarih : ____/ ____/ ________

İş bu form 6 sayfadan oluşmaktadır.
Doga Sigorta A.Ş. Tahkim Komisyonu’na üyedir.

En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta ettirene, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen kişilere ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta sözleşmesine ilişkin önemli bazı hususlarda genel amaçlı bilgi vermek amacıyla, 28.10.2007 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Sigorta Sözleşmelerinde Bilgilendirmeye İlişkin Yönetmeliğe istinaden hazırlanmıştır.

A. SİGORTACIYA İLİŞKİN BİLGİLER

 1. Sözleşmeye aracılık eden sigorta acentesinin;
  • Ticaret Unvanı:
  • Adresi:
  • Tel No:
  • Faks No:
 2. Teminatı veren sigortacının;
  • Ticaret Unvanı : Doga Sigorta A.Ş. (www.dogasigorta.com)
  • Adresi : Spine Tower No:243 Büyükdere Cad., 34398 Maslak - İSTANBUL
  • Tel No: (0850) 811 51 00
  • Faks No: (0212) 212 36 44

B. UYARILAR

 1. Sigorta hakkında daha ayrıntılı bilgi almak için, talep halinde sigortacı tarafından verilecek Yangın Sigortası Genel Şartları, Özel Şartlarını ve poliçede yazılı hususları dikkatlice okuyunuz.
 2. Sigorta priminin tamamının veya taksitle yapılan ödemelerde primin ilk taksitinin, poliçenin teslim edildiği an ödenmesi gerekir. Primin ödenmemesi durumunda, aksi kararlaştırılmadıkça, sigortacının sorumluluğu başlamaz.
 3. İleride doğabilecek birtakım ihtilafları önlemek için, prim ödemelerinizde (peşin veya taksitle) ödeme belgesi almayı unutmayınız.
 4. Prim ödemesinde, “mutlaka”, “kesin” gibi ifadelerle kesin vadenin kararlaştırıldığı hâllerde (Borçlar Kanunu mad. 107), primin veya prim taksitinin zamanında ödenmemesi durumunda ihtar olmaksızın sözleşme sona erer.
 5. Sözleşmenin kanuni sebeplerle feshedilmesi hâlinde, sigortacının sorumluluğunun devam ettiği süreye tekabül eden prim gün sayısı üzerinden hesap edilerek fazlası sigorta ettirene iade edilir veya bu tarihe kadar ödenmeyen eksik prim, geçen gün sayısı hesap edilerek sigortacıya ödenir. Sigortalının fesih önerisinin sigortacı tarafından kabulü ile sözleşmenin feshedilmesi halinde ise prim iadesinde gün esası yerine poliçede öngörülen kısa dönem esası gibi başka bir esas uygulanabilir.
 6. Sözleşmenin kurulması sırasında, sigorta süresince ve rizikonun gerçekleşmesi durumunda sigortacıya eksik veya yanlış bilgi vermekten kaçınınız. Poliçeniz düzenlendiğinde üzerinde yazılı olan indirimleri kontrol ediniz. Aksi taktirde, tazminat ödeme süresi uzayabilir, tazminatı eksik alma veya alamama hâlleri ortaya çıkabilir.

C. GENEL BİLGİLER

Bu sigortayla aşağıdaki teminatlar tarafların anlaşmasına bağlı olarak sağlanabilecektir:

 1. Yangın, Yıldırım, infilak, Sel veya su baskını, Dahili su, Fırtına, Yer kayması, Duman, Kar Ağırlığı, Kara taşıtları çarpması, Hava taşıtları çarpması, Enkaz kaldırma masrafları, Deprem, GLK.HH.Kn.-Terör, poliçede belirtilen sigorta bedeli, genel şartlar ve özel şartlar dahilinde temin edilebilir.
 2. Tarafların, sigorta genel şartlarına ek olarak, kanuna, ahlaka aykırı bulunmamak üzere ve karşılıklı mutabık kalınmak suretiyle rizikonun özelliklerine uygun olarak özel şart kararlaştırabilme hakları vardır.
 3. Yukarıda C.1. maddesinde verilen teminatlar dışında, aşağıda yazılı olan riziko / zarar veya kıymetler, ilave prim ödemek şartıyla ek sözleşme ile teminat kapsamına dâhil edilebilir.
 4. Ev sahibi iseniz, eviniz için öncelikle zorunlu deprem sigortası yaptırmanız gerekmektedir. Evinizin sigorta değerinin zorunlu deprem sigortası limitini aşan kısmı ile, ayrıca eşyanız için deprem teminatı, Doğa Sigorta Poliçesi kapsamında verilmektedir.
 5. Teminat dışı hâller için Yangın Sigortası Genel Şartlarına bakınız.
 6. Aşağıda sayılanlar teminat kapsamı dışındadır. Ancak, sigorta bedellerinin poliçede ayrıca belirtilmesi kaydıyla ek sözleşme ile teminat kapsamı içine alınabilirler:
  • Sanat veya antikacılık bakımından değeri olan; tablolar, resimler, kitaplar, gravürler, yazılar, heykeller, biblolar, kolleksiyonlar, halılar ve benzerleri.
  • Modeller, kalıplar, plan ve krokiler, ihtira beratları, belgeler, ticari defterler ve benzerleri.
  • Nakit, hisse senedi ve tahvil, kıymetli kâğıtlar, her çeşit altın ve gümüş ve bunlardan mamul ziynet eşyası ve mücevherler ve sair kıymetli madenler ve mamulleri, kıymetli taş ve inciler ve benzerleri.
  • Teminat dışı hâller için Yangın Sigortası Genel Şartlarına bakınız.

D. RİZİKONUN GERÇEKLEŞMESİ

 1. Tazminat başvurusu için gereken bilgi ve belgelere ilişkin listeyi, poliçenin hazırlanmasını müteakip sigortacınızdan isteyiniz..
 2. Rizikonun gerçekleşmesi durumunda 5 işgünü içinde, Doga Sigorta A.Ş. İletişim Merkezinin 0(850) 811 51 00 numaralı telefonuna bildirimde/ihbarda/başvuruda bulununuz..
 3. Bildirim esnasında, sigortacı tarafından verilen talimatlar çerçevesinde hareket ediniz..
 4. Genel Şartlar ve poliçenizde belirtilen kapsam dâhilinde, Rizikonun gerçekleşmesi halinde, tazminat ödeme yükümlülüğü genel ve özel şartlar ile klozlar çerçevesinde teminat veren sigortacıya aittir.

E. SİGORTA BEDELİ:

 1. Sözleşmenin kurulması sırasında sigorta bedelinin sigorta değerine eşit olmasına dikkat ediniz. Sigorta bedeli, poliçede yazılı olan ve rizikonun gerçekleşmesi hâlinde sigortacının ödemeyi taahhüt ettiği teminatın azami tutarıdır. Sigorta değeri ise, sigorta edilen kıymetin gerçek değeridir.
 2. Tazminat ödemesinin söz konusu olduğu hâllerde, sigorta değeri rizikonun gerçekleştiği anda belirlenir. Bu durumda sigorta değeri, rizikonun gerçekleştiği anda sigortalı kıymetin yeniye göre ikame değeridir.
 3. Poliçede yazılı değerin, gerçek (yerine göre ikame) değerden yüksek olması hâlinde, aşkın sigorta söz konusudur. Sigortacının azami sorumluluğu bir önceki maddede tanımı yapılan yeni ikame bedeli üzerinden hesaplanacak tazminat tutarı ile sınırlıdır. Ancak her halükarda ödenebilecek tazminat, sigorta konusu kıymetlerin hasar tarihindeki rayiç değeri ile sınırlıdır Sigortacıdan, poliçede yazan değerin, sigorta değerini (yeniye göre ikame değerini) aşan miktarına isabet eden primin iadesi talep edilebilir.
 4. Poliçede yazılı değerin, rayiç (gerçek) değerden düşük olduğunun tespit edilmesi hâlinde eksik sigorta söz konusu olur. Bu durumda sigortacı, oransal olarak daha az tazminat öder.
 5. Eksik veya aşkın sigorta durumlarında oluşabilecek ihtilafları önleyebilmek için, bilirkişi vasıtasıyla tespit edilecek değer üzerinden sigorta (takseli sigorta/mutabakatlı değer ) yaptırılabilir.
 6. Rizikonun gerçekleşmesi durumunda, sigortacı eksper tayin edebileceği gibi sigortalının da eksper tayin edebilme hakkı vardır. Eksper ücreti eksper tayin eden tarafça ödenir. Sigorta hasar eksperlerinin isim ve adres bilgileri Hazine Müsteşarlığı’nın internet sitesinden (http://www.hazine.gov.tr) temin edilebilir.
 7. Rizikonun gerçekleşmesi halinde, sigortalı;
  • Sigortacının onayını almadan hasara uğrayan şey veya hasar yerinde değişiklik/tamirat yapmamalıdır.
  • En geç 5 iş günü içinde hasara sebep olan kaza veya olayın yerini, zamanını meydana geliş şeklini ve yol açtığı genel sonuçları sigortacıya bildirmekle yükümlüdür.
  • Sigortalının bu yükümlülüklerine aykırı hareket etmesi halinde kanun ve genel şartlar uyarınca sigortacının ödeme yükümlülüğü tamamen ve ya kısmen ortadan kalkmış olur.

F. TAZMİNAT ÖDEME KURALLARI:

 1. Akdedilecek sözleşmede;
  • Sivil Risklerde;
  • * Grev, Lokavt, Kargaşalık, Halk Hareketleri, Kötü Niyetli Hareketler ve Terör Teminatı için; ödenecek tazminat miktarının % 5'i oranında muafiyet uygulanır. Sigortacı, ödenmesi hesaplanan tazminat miktarının % 95’inden sorumludur.

   * Sel Veya Su Baskını ile ilgili hasarlarda 1.500-EUR ile sınırlı olmak kaydıyla; Sigorta Bedeli üzerinden %2 oranında muafiyet uygulanır. Sigortacı hasarın, sigorta bedeline uygulanan muafiyet miktarını (1.500-EUR ile sınırlı olmak kaydıyla) aşan kısmından sorumludur.

   * Deprem Teminatına ait hasarlarda; Bina Sigorta Bedeli üzerinden en az % 2 oranında, Ev Eşyası Sigorta Bedeli üzerinden en az % 5 oranında muafiyet uygulanır.Sigortalı ve sigortacı bina muafiyet oranının aşağıdaki oranlardan biri şeklinde uygulanması hususunda anlaşabilirler, bu takdirde Tarife fiyatlarından belirlenmiş olan muafiyet oranının karşılığında aşağıda gösterilmiş oranda indirim yapılır.

   Sigorta Bedeli üzerinden Muafiyet Tarife Fiyatından Yapılacak İndirim
   % 3 % 6
   % 4 % 13
   % 5 % 19
   % 10 % 30

   Sigortalı ve sigortacı ev eşyası ile ilgili sigorta bedeli üzerinden uygulanacak muafiyet oranının artırılarak % 10 şeklinde uygulanması hususunda anlaşabilirler, bu takdirde Tarife fiyatlarından % 20 oranında indirim yapılır.
   Sigortacı hasarın, sigorta bedeline uygulanan muafiyet miktarını aşan kısmından sorumludur.

 2. Karşılıklı mutabık kalınarak teminatlara göre belirlenecek muafiyet ve/veya Sigortalının hasara katılım %’si veya miktarı olarak ( tespit edilecek para birimleri cinsinden) ve uygulama koşulları adınıza akdedilecek sözleşmede belirtilecektir.
 3. Tam hasar durumunda tazminat; Rizikonun gerçekleşme anındaki rayiç değer esas alınarak ödenecektir.
 4. Gerekli bilgi ve belgelerin eksiksiz şekilde sigortacıya ulaşmasından itibaren makul bir süre içerisinde sigortacı tarafından gerekli incelemeler yapılarak tazminat işlemleri tamamlanacaktır.

Ticari ve Sınai Risklerde;

 • Deprem ve yanardağ püskürmesi sigortası, %100 sigorta bedelinin en az %20'sinin sigortalı üzerinde kalması ve meydana gelecek hasarlarda sigortalının bu oranla hasara iştirak etmesi kaydıyla sigortalı ile müşterek sigorta şeklinde yapılmıştır.
 • Grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri, kötü niyetli hareketler ve terör %100 sigorta bedelinin %20'si sigortalı üzerinde kalmak kaydıyla müşterek sigorta şeklinde yapılmış olup, her bir hasarda bina ve muhteviyat sigorta bedellerinin sigortacının sorumlu olduğu %80 oranındaki kısmı üzerinden %2 oranında bulunacak bir tenzili muafiyet uygulanacaktır.
 • Bu poliçe ekli terörizm istisna klozu şartları dahilinde tanzim edilmiştir.

Her bir sel ve su baskını hasarında poliçede verilen;

 • Bina, sabit tesisat ve dekorasyon,
 • Emtia, makine, teçhizat, demirbaş ve diğer tesisat gruplarında (a,b) her biri için toplam sigorta bedeli üzerinden azami 50.000 Euro olmak üzere %2 tenzili muafiyet uygulanacaktır.

G. ŞİKÂYET VE BİLGİ TALEPLERİ:

Sigortaya ilişkin her türlü bilgi talepleri ve şikâyetler için aşağıda yazılı adres ve telefonlara başvuruda bulunulabilir. Sigortacı, başvurunun kendisine ulaşmasından itibaren 15 işgünü içinde talepleri cevaplandırmak zorundadır.

Sigortacı: Doga Sigorta A.Ş. (www.dogasigorta.com)
Adresi: Spine Tower No:243 Büyükdere Cad., 34398 Maslak - İSTANBUL
Tel No: (0850) 811 51 00
Fax No: (0212) 212 36 44
Sigorta Ettirenin Adı Soyadı ve İmzası
Tarih : ____/ ____/ ________
Sigortacı veya acentenin kaşesi ve yetkilinin imzası
Tarih : ____/ ____/ ________

İş bu form 4 sayfadan oluşmaktadır.
Doga Sigorta A.Ş. Tahkim Komisyonu’na üyedir.

En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta sözleşmesine ilişkin önemli bazı hususlarda genel amaçlı bilgi vermek amacıyla 28.10.2007 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan Sigorta Sözleşmelerinde Bilgilendirmeye İlişkin Yönetmeliğe istinaden hazırlanmıştır.

A.SİGORTACIYA İLİŞKİN BİLGİLER

 1. 1. Sözleşmeye aracılık eden sigorta acentesinin;
  • Ticaret Unvanı:
  • Adresi:
  • Tel No:
  • Faks No:
 2. 2. Teminatı veren sigortacının;
  • Ticaret Unvanı: Doga Sigorta A.Ş. (www.dogasigorta.com)
  • Adresi: Spine Tower No:243 Büyükdere Cad., 34398 Maslak - İSTANBUL
  • Tel No: (0850) 811 51 00
  • Faks No: (0212) 212 36 44

B. UYARILAR

 1. Sigorta hakkında daha ayrıntılı bilgi almak için, talep halinde sigortacı tarafından verilecek 3. Şahıs Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları, kloz ve özel şartları dikkatlice okuyunuz.
 2. Sigorta priminin tamamının veya taksitle yapılan ödemelerde primin ilk taksitinin, poliçenin teslim edildiği an ödenmesi gerekir. Primin ödenmemesi durumunda, aksi kararlaştırılmadıkça, sigortacının sorumluluğu başlamaz.
 3. İleride doğabilecek birtakım ihtilafları önlemek için, prim ödemelerinizde (peşin veya taksitle) ödeme belgesi almayı unutmayınız. Prim ödemesinde, “mutlaka”, “kesin” gibi ifadelerle kesin vadenin kararlaştırıldığı hâllerde (Borçlar Kanunu md. 107), primin veya prim taksitinin zamanında ödenmemesi durumunda ihtar olmaksızın sözleşme sona erer.
 4. Sözleşmenin kanuni sebeplerle feshedilmesi hâlinde, sigortacının sorumluluğunun devam ettiği süreye tekabül eden prim gün sayısı üzerinden hesap edilerek fazlası sigorta ettirene iade edilir veya bu tarihe kadar ödenmeyen eksik prim, geçen gün sayısı hesap edilerek sigortacıya ödenir.
 5. Sözleşmenin kurulması sırasında, sigorta süresince ve rizikonun gerçekleşmesi durumunda sigortacıya eksik veya yanlış bilgi vermekten kaçınınız. Poliçenizin eksik veya yanlış bilgi ile düzenlenmesi halinde tazminat ödeme süresi uzayabilir, tazminatı eksik alma veya alamama hâlleri ortaya çıkabilir.
 6. Sigorta sözleşmesinde yapılacak değişiklikler poliçe eki ile gösterilir.

C. GENEL BİLGİLER

 1. Bu sigortayla aşağıdaki teminatlar sağlanmaktadır: Sigortalının poliçede yazılı adreste bulunan işyerindeki işletme faaliyetleri sırasında sigorta süresi içinde meydana gelecek bir olay sonucunda yine sigorta süresi içinde;
 2. - Üçüncü kişilerin ölmesi, yaralanması veya sağlığının bozulması,

  - Üçüncü kişilere ait mallarda maddi zarar meydana gelmesi nedenleriyle, üçüncü kişiler tarafından ileri sürülecek tazminat taleplerinin sonuçlarına karşı sigortalı poliçede yazılı özel şartlar ve ilişik genel şartlar çerçevesinde güvence altındadır. Sigorta teminatı, sigortalının poliçede gösterilen sıfat, faaliyet ve yasal ilişkilerinden dolayı, Türkiye Cumhuriyeti'nin yasal sorumluluğa ilişkin mevzuatı hükümleri çerçevesindeki sorumluluğunu kapsar ve poliçede yazılı bedellerle sınırlıdır.

 3. Tarafların, sigorta genel şartlarına ek olarak, kanuna ve ahlaka aykırı bulunmamak üzere özel şart kararlaştırabilme hakkı vardır.
 4. Poliçe ile verilen teminatlar dışında, aşağıda yazılı olan rizikolar- sigortacının Söz konusu olan talimatları verip vermemek hakkı saklı kalmak kaydıyla- vermeyi kabul etmesi halinde ek prim ödemek şartıyla, ek sözleşmeyle teminat kapsamına dahil edilebilir.
 5. - Sigortalı, gayrimenkul sahibi yahut bir müteşebbis veya iş sahibi sıfatı ile temin edilmişse, poliçede yazılı gayrimenkullerde bulunan yahut teşebbüsün icrasında kullanılan asansör veya monte-charge'ların üçüncü şahıslara iras edecekleri zarar ve ziyandan doğan mali mesuliyet.

  - Yolcular tarafından getirilen eşya ve hayvanlar ile tevdi olunan nakil vasıtaları hakkında Borçlar Kanunun 478, 479 ve 480'nci maddeleri gereğince otelcilere teveccüh edecek mali mesuliyet. Bu hüküm garajcılara emanet edilen nakil vasıtalarına da şamildir.

 6. Teminat dışı hâller için Üçüncü Şahıs Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları'na, varsa ilgili klozlara ve poliçe özel şartlarına bakınız.

D. RİZİKONUN GERÇEKLEŞMESİ

 1. Tazminat başvurusu için gereken bilgi ve belgelere ilişkin listeyi, poliçenin hazırlanmasını müteakip sigortacınızdan isteyebilir yada şirketimiz web sitesinden temin edebilirsiniz.
 2. Rizikonun gerçekleşmesi durumunda beş işgünü içinde, gerekli bilgi ve belgelerle birlikte ön sayfada adres ve telefonları yer alan sigortacıya başvuruda bulununuz.
 3. Bildirim ve hasar süreci esnasında, sigortacı tarafından verilen talimatlar çerçevesinde hareket ediniz.
 4. Rizikonun gerçekleşmesi hâlinde, menfaat sahibine tazminat ödeme borcu poliçe şartları dahilinde sigortacıya aittir.

E.TAZMİNAT VE TAZMİNAT ÖDEMESİ

 1. Rizikonun gerçekleşmesi durumunda, sigortacı eksper tayin edebileceği gibi sigortalının da eksper tayin edebilme hakkı vardır.Eksper ücreti eksper tayin eden tarafça ödenir. Sigorta hasar eksperlerinin isim ve adres bilgileri Hazine Müsteşarlığının internet sitesinden (http://www.hazine.gov.tr) temin edilebilir.
 2. Akdedilen sözleşmede muafiyet mevcut ise sigortalı ile karşılıklı mutabık kalınarak teminatlara göre belirlenecek muafiyet ve/veya Sigortalının hasara katılım %’si veya miktarı olarak ( tespit edilecek para birimleri cinsinden) ve uygulama koşulları sözleşmede belirtilecektir. Bu muafiyet sigortalının sorumluluğunda olan miktarı belirtmekte olup sigortalı tarafından karşılanacaktır. Talep edilen tazminat miktarı poliçede belirlenen muafiyet miktarının altında kalıyorsa sigortacı tarafından her hangi bir tazminat ödemesi yapılmayacaktır.
 3. Gerekli bilgi ve belgelerin eksiksiz şekilde sigortacıya ulaşmasından itibaren makul bir süre içerisinde sigortacı tarafından gerekli incelemeler yapılarak tazminat işlemleri tamamlanacaktır.

F. ŞİKAYET VE BİLGİ TALEPLERİ

Sigortaya ilişkin her türlü bilgi talepleri ve şikayetler için aşağıda yazılı adres ve telefonlara başvuruda bulunulabilir. Sigortacı, başvurunun kendisine ulaşmasından itibaren 15 işgünü içinde talepleri cevaplandırmak zorundadır.

Sigortacı : Doga Sigorta A.Ş. (www.dogasigorta.com)
Adresi : Spine Tower No:243 Büyükdere Cad., 34398 Maslak - İSTANBUL
Tel No: (0850) 811 51 00
Faks No: (0212) 212 36 44
Sigorta Ettirenin Adı Soyadı ve İmzası
Tarih : ____/ ____/ ________

Teklif no:
Sigortacı veya acentenin kaşesi ve yetkilinin imzası
Tarih : ____/ ____/ ________
Teklif no:

Doga Sigorta A.Ş. Tahkim Komisyonu’na üyedir.

En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta sözleşmesine ilişkin önemli bazı hususlarda genel amaçlı bilgi vermek amacıyla 28.10.2007 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan Sigorta Sözleşmelerinde Bilgilendirmeye İlişkin Yönetmeliğe istinaden hazırlanmıştır.

A. SİGORTACIYA İLİŞKİN BİLGİLER

 1. Sözleşmeye aracılık eden sigorta acentesinin;
  • Ticaret Ünvanı:
  • Adresi:
  • Tel No:
  • Faks No:
 2. Teminatı veren sigortacının;
  • Ticaret Unvanı : Doga Sigorta A.Ş. (www.dogasigorta.com)
  • Adresi : Spine Tower No:243 Büyükdere Cad., 34398 Maslak - İSTANBUL
  • Tel No:
  • Faks No. : 0(850) 811 51 00 faks: (0212) 212 36 44

B. UYARILAR

 1. Sigorta hakkında daha ayrıntılı bilgi almak için, talep halinde sigortacı tarafından verilecek Asansör Kazalarında Üçüncü Kişilere Karşı Sorumluluk Sigortası Genel şartları, kloz ve özel şartları dikkatlice okuyunuz.
 2. Sigorta priminin tamamının veya taksitle yapılan ödemelerde primin ilk taksitinin, poliçenin teslim edildiği an ödenmesi gerekir. Primin ödenmemesi durumunda, aksi kararlaştırılmadıkça, sigortacının sorumluluğu başlamaz.
 3. İleride doğabilecek birtakım ihtilafları önlemek için, prim ödemelerinizde (peşin veya taksitle) ödeme belgesi almayı unutmayınız.
 4. Prim ödemesinde, “mutlaka”, “kesin” gibi ifadelerle kesin vadenin kararlaştırıldığı hâllerde (Borçlar Kanunu md. 107), primin veya prim taksitinin zamanında ödenmemesi durumunda ihtar olmaksızın sözleşme sona erer.
 5. Sözleşmenin kanuni sebeplerle feshedilmesi hâlinde, sigortacının sorumluluğunun devam ettiği süreye tekabül eden prim gün sayısı üzerinden hesap edilerek fazlası sigorta ettirene iade edilir veya bu tarihe kadar ödenmeyen eksik prim, geçen gün sayısı hesap edilerek sigortacıya ödenir.
 6. Sözleşmenin kurulması sırasında, sigorta süresince ve rizikonun gerçekleşmesi durumunda sigortacıya eksik veya yanlış bilgi vermekten kaçınınız. Poliçenizin eksik veya yanlış bilgi ile düzenlenmesi halinde tazminat ödeme süresi uzayabilir, tazminatı eksik alma veya almama hâlleri ortaya çıkabilir.
 7. Sigorta sözleşmesinde yapılacak değişiklikler poliçe eki (zeyilname) ile gösterilir.

C. GENEL BİLGİLER

 1. Bu sigortayla aşağıdaki teminatlar sağlanmaktadır.Bu sigorta, sözleşme ile daimi bakım altında tutulan; marka, tip, kullanım tarzı, taşıma kapasitesi, bulunduğu adres poliçede belirtilen asansör ya da asansörlerle ilgili olarak meydana gelebilecek kazalar nedeniyle, üçüncü kişilere ve istenirse işverenin çalıştırdığı personele karşı sorumlulukları poliçede yazılı tutarlara kadar temin eder. Sigortacı, ayrıca bu sigorta ile ilgili olarak bir dava açılması halinde hükmolunan mahkeme masrafları ile avukatlık ücretlerini ödemekle yükümlüdür. Şu kadar ki hükmolunan tazminat sigorta bedelini geçerse sigortacı, avukatlık ücreti dahil dava masraflarına, ancak sigorta bedeli oranında iştirak eder.
 2. Tarafların, sigorta genel şartlarına ek olarak, kanuna ve ahlaka aykırı bulunmamak üzere özel şart kararlaştırabilme hakkı vardır. Poliçe ile verilen teminatlar dışında, aşağıda yazılı olan riziko- sigortacının sözkonusu olan talimatı verip vermemek hakkı saklı kalmak kaydıyla- vermeyi kabul etmesi halinde ek prim ödemek şartıyla, ek sözleşmeyle teminat kapsamına dahil edilebilir.
 3. Poliçede yazılı asansör veya asansörlerle ilgili olarak meydana gelebilecek kazalar sonucunda, işverene bir hizmet veya vekillik sözleşmesi ile bağlı kişilerin bedeni zararlara uğramaları nedeniyle işverene düşecek yasal sorumluluğa dayanan tazminat talepleri, teminat kapsamına eklenebilmektedir.
 4. Teminat dışı hâller için Asansör Kazalarında Üçüncü Kişilere Karşı Sorumluluk Sigortası Genel şartları'na varsa ilgili klozlara ve poliçe özel şartlarına bakınız.

D. RİZİKONUN GERÇEKLEŞMESİ

 1. Tazminat başvurusu için gereken bilgi ve belgelere ilişkin listeyi, poliçenin hazırlanmasını müteakip sigortacınızdan isteyebilir yada şirketimiz web sitesinden temin edebilirsiniz.
 2. Rizikonun gerçekleşmesi durumunda beş işgünü içinde, gerekli bilgi ve belgelerle birlikte ön sayfada adres ve telefonları yer alan sigortacıya başvuruda bulununuz.
 3. Bildirim ve hasar süreci esnasında, sigortacı tarafından verilen talimatlar çerçevesinde hareket ediniz.
 4. Rizikonun gerçekleşmesi hâlinde, menfaat sahibine tazminat ödeme borcu poliçe şartları dahilinde sigortacıya aittir.

E.TAZMİNAT VE TAZMİNAT ÖDEMESİ

 1. Rizikonun gerçekleşmesi durumunda, sigortacı eksper tayin edebileceği gibi sigortalının da eksper tayin edebilme hakkı vardır.Eksper ücreti eksper tayin eden tarafça ödenir. Sigorta hasar eksperlerinin isim ve adres bilgileri Hazine Müsteşarlığının internet sitesinden (http://www.hazine.gov.tr) temin edilebilir.
 2. Akdedilen sözleşmede muafiyet mevcut ise sigortalı ile karşılıklı mutabık kalınarak teminatlara göre belirlenecek muafiyet ve/veya Sigortalının hasara katılım %’si veya miktarı olarak ( tespit edilecek para birimleri cinsinden) ve uygulama koşulları sözleşmede belirtilecektir. Bu muafiyet sigortalının sorumluluğunda olan miktarı belirtmekte olup sigortalı tarafından karşılanacaktır.Talep edilen tazminat miktarı poliçede belirlenen muafiyet miktarının altında kalıyorsa sigortacı tarafından her hangi bir tazminat ödemesi yapılmayacaktır.
 3. Gerekli bilgi ve belgelerin eksiksiz şekilde sigortacıya ulaşmasından itibaren makul bir süre içerisinde sigortacı tarafından gerekli incelemeler yapılarak tazminat işlemleri tamamlanacaktır.

F. ŞİKAYET VE BİLGİ TALEPLERİ

Sigortaya ilişkin her türlü bilgi talepleri ve şikayetler için aşağıda yazılı adres ve telefonlara başvuruda bulunulabilir. Sigortacı, başvurunun kendisine ulaşmasından itibaren 15 işgünü içinde talepleri cevaplandırmak zorundadır.

Sigortacı : Doga Sigorta A.Ş. (www.dogasigorta.com)
Adresi : Spine Tower No:243 Büyükdere Cad., 34398 Maslak - İSTANBUL
Tel No : (0850) 811 51 00
Faks No: (0212) 212 36 44
Sigorta Ettirenin Adı Soyadı ve İmzası
Tarih : ____/ ____/ ________
Teklif No:
Sigortacı veya acentenin kaşesi ve yetkilinin imzası
Tarih : ____/ ____/ ________
Teklif no:

Doga Sigorta A.Ş. Tahkim Komisyonu’na üyedir.

En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta sözleşmesine ilişkin önemli bazı hususlarda genel amaçlı bilgi vermek amacıyla, 28.10.2007 tarihli Resmi Gazete’ de yayımlanan Sigorta Sözleşmelerinde Bilgilendirmeye İlişkin Yönetmeliğe istinaden hazırlanmıştır.

A. SİGORTACIYA İLİŞKİN BİLGİLER

 1. Sözleşmeye aracılık eden sigorta acentesinin;
  • Ticaret Unvanı:
  • Adresi:
  • Tel No:
  • Faks No.:
  • E-mail:
 2. Teminatı veren sigortacının;
  • Ticaret Unvanı : Doga Sigorta A.Ş. (www.dogasigorta.com)
  • Adresi : Spine Tower No:243 Büyükdere Cad., 34398 Maslak - İSTANBUL
  • Tel No: (0850) 811 51 00
  • Faks No :(0212) 212 36 44

B. UYARILAR

 1. Yaptıracağınız sigorta hakkında daha ayrıntılı bilgi almak için, HIRSIZLIK sigortası genel şartlarını ve klozlarda yer alan hususları dikkatlice okuyunuz.
 2. Sigorta priminin tamamının veya taksitle yapılan ödemelerde primin ilk taksitinin, poliçenin teslim edildiği an ödenmesi gerekir. Primin ödenmemesi durumunda, aksi kararlaştırılmadıkça, sigortacının sorumluluğu başlamaz.
 3. İleride doğabilecek birtakım ihtilafları önlemek için, prim ödemelerinizde (peşin veya taksitle) ödeme belgesi almayı unutmayınız.Ödeme belgelerinizin Doga Sigorta A.Ş. orijinal makbuzu olmasına dikkat ediniz.
 4. Prim ödemesinde, "mutlaka", "kesin" gibi ifadelerle kesin vadenin kararlaştırıldığı hallerde (Borçlar Kanunu md. 107), primin veya prim taksitinin zamanında ödenmemesi durumunda ihtar olmaksızın sözleşme sona erer.
 5. Sözleşmenin feshedilmesi halinde, sigortacının sorumluluğunun devam ettiği süreye tekabül eden prim gün sayısı üzerinden hesap edilerek fazlası sigorta ettirene iade edilir veya bu tarihe kadar ödenmeyen eksik prim, geçen gün sayısı hesap edilerek sigortacıya ödenir.
 6. Sözleşmenin kurulması sırasında, sigorta süresince ve rizikonun gerçekleşmesi durumunda sigortacıya eksik veya yanlış bilgi vermekten kaçınınız. Aksi takdirde, tazminat ödeme süresi uzayabilir, tazminatı eksik alma veya alamama halleri ortaya çıkabilir.
 7. Sigorta sözleşmesinin kurulması halinde, sigortacının vade bitiminde poliçeyi otomatik olarak yenileme zorunluluğu bulunmamaktadır.

C. GENEL BİLGİLER

 1. Bu sigorta ile aşağıdaki teminatlar sağlanmaktadır:
  • Sigortacı, sigortalının emrinde ve hizmetinde çalıştırdığı adı ve soyadı poliçede yazılı kişi veya kişilerin sigortalıya ait para ve kıymetli evrakını veya para ile ölçülebilen mallarını çalmak, zimmetine geçirmek, hile ve dolandırıcılık veya sahtekarlık yolu ile bunlara sahip olmak suretiyle yapacakları emniyeti suiistimal halleri neticesinde sigortalının uğrayacağı zararı, muafiyet hükmü saklı kalmak kaydı ile, poliçede yazılı müemmen meblağı geçmemek üzere temin eder.
 2. Sigortacıya tazminat yükümlülüğü atfedilmesi için;
  • Emniyeti Suiistimalin poliçenin süresi içinde ve emniyeti suiistimali yapan kimsenin aralıksız bir şekilde çalıştığı süre içinde yapılmış olması,
  • Emniyeti Suiistimalin ,bu fiili işleyen kimsenin ölümü, işten çıkarılması veya emekliye ayrılması hallerini takip eden en geç altı ay ve her hâlükârda poliçenin sona erme tarihini müteakip üç ay içinde ortaya çıkmış olması gereklidir.
  • Tarafların, sigorta genel şartlarına ek olarak, kanuna, ahlaka aykırı bulunmamak ve sigortalı aleyhine olmamak üzere özel şart kararlaştırabilme hakkı vardır.
  • Teminat dışı haller için Hırsızlık Sigortası Genel Şartlarına bakınız.

En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta ettiren kişiye, yapılacak sözleşmeye ilişkin önemli bazı hususlarda genel bilgi vermek amacıyla, 28.10.2007 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Sigorta Sözleşmelerinde Bilgilendirmeye İlişkin Yönetmelik'e istinaden hazırlanmıştır.

A. SİGORTACIYA İLİŞKİN BİLGİLER

 1. Sözleşmeye aracılık eden sigorta acentesinin;
  • Ticaret Ünvanı:
  • Adresi:
  • Tel No:
  • Faks No:
  • E-mail:
 2. Teminatı veren sigortacının;
  • Ticaret Unvanı : Doga Sigorta A.Ş. (www.dogasigorta.com)
  • Adresi : Spine Tower No:243 Büyükdere Cad., 34398 Maslak - İSTANBUL
  • Tel No :(0850) 811 51 00
  • Faks No:(0212) 212 36 44

B. UYARILAR

 1. Sigorta hakkında daha ayrıntılı bilgi almak için, Cam Kırılmasına karşı sigorta genel şartlarını ve klozlarda yer alan hususları dikkatlice okuyunuz.
 2. Sigorta priminin tamamının veya taksitle yapılan ödemelerde primin ilk taksitinin, poliçenin teslim edildiği an ödenmesi gerekir. Primin ödenmemesi durumunda, aksi kararlaştırılmadıkça, sigortacının sorumluluğu başlamaz.
 3. İleride doğabilecek birtakım ihtilafları önlemek için, prim ödemelerinizde (peşin veya taksitle) ödeme belgesi almayı unutmayınız. Ödeme belgelerinizin Doga Sigorta A.Ş. orijinal makbuzu olmasına dikkat ediniz.
 4. Prim ödemesinde, "mutlaka", "kesin" gibi ifadelerle kesin vadenin kararlaştırıldığı hallerde (Borçlar Kanunu md. 107), primin veya prim taksitinin zamanında ödenmemesi durumunda ihtar olmaksızın sözleşme sona erer.
 5. Sözleşmenin feshedilmesi halinde, sigortacının sorumluluğunun devam ettiği süreye tekabül eden prim gün sayısı üzerinden hesap edilerek fazlası sigorta ettirene iade edilir veya bu tarihe kadar ödenmeyen eksik prim, geçen gün sayısı hesap edilerek sigortacıya ödenir.
 6. Sözleşmenin kurulması sırasında, sigorta süresince ve rizikonun gerçekleşmesi durumunda sigortacıya eksik veya yanlış bilgi vermekten kaçınınız. Aksi takdirde, tazminat ödeme süresi uzayabilir, tazminatı eksik alma veya alamama halleri ortaya çıkabilir.
 7. Sigorta sözleşmesinin kurulması halinde, sigortacının vade bitiminde poliçeyi otomatik olarak yenileme zorunluluğu bulunmamaktadır.

C. GENEL BİLGİLER

Bu sigorta ile aşağıdaki teminatlar sağlanmaktadır:

 1. SİGORTACI, poliçede gösterilen cam ve aynaları kırılma neticesinde uğrayacakları ziya ve hasarlara karşı temin eder.
 2. Tarafların, sigorta genel şartlarına ek olarak, kanuna, ahlaka aykırı bulunmamak ve sigortalı aleyhine olmamak üzere özel şart kararlaştırabilme hakkı vardır.
 3. Poliçe ile verilen teminatlar dışında, aşağıda yazılı olan riziko / zarar veya kıymetler, ilave prim ödemek şartıyla, sigortacının söz konusu teminatı verip vermeme hakkı saklı kalmak kaydıyla; ek sözleşme ile teminat kapsamına dahil edilebilir.
  • Başka bir sigorta ile temin edilmemiş olmak şartı ile yangından, yıldırımdan, infilaktan ve bir yangında söndürme ve kurtarma hareketlerinden husule gelen ziya ve hasarlar,
  • Sigortalı cam ve aynaların bulunduğu bina ve mahallerde yapılan inşaat ve tadilat dolayısıyla husule gelen ziya ve hasarlar,
  • Cam ve aynaların kırılması dolayısıyla üzerinde bulunan tezyinat ve yazıların bozulmasından husule gelen ziya ve hasarlar,
  • Grev, lokavt, kargaşalık ve halk hareketlerinin ve bunların gerektirdiği askeri ve inzibati hareketlerin sebep olduğu bütün ziya ve hasarlar.
  • 3. maddenin (j) bendinde belirtilen zararlar hariç olmak üzere, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda belirtilen terör eylemleri ve bu eylemlerden doğan sabotaj ile bunları önlemek ve etkilerini azaltmak amacıyla yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler sonucunda meydana gelen zararlar.
 4. Teminat dışı haller için Cam Kırılma Sigortası Genel Şartlarına bakınız.

D. RİZİKONUN GERÇEKLEŞMESİ

 1. Tazminat başvurusu için gereken bilgi ve belgelere ilişkin listeyi, poliçenin hazırlanmasını müteakip sigortacınızdan isteyiniz.
 2. Rizikonun gerçekleşmesi durumunda _5 (beş) işgünü içinde, gerekli bilgi ve belgelerle birlikte ön sayfada adres ve telefonları yer alan sigortacıya başvuruda bulununuz.
 3. Bildirim esnasında, sigortacı tarafından verilen talimatlar çerçevesinde hareket ediniz.
 4. Rizikonun gerçekleşmesi halinde, tazminat ödeme yükümlülüğü genel ve özel şartlar ile klozlar çerçevesinde teminat veren sigortacıya aittir.
 5. Rizikonun gerçekleşmesi durumunda, sigortalının serbestçe eksper tayin edebilme hakkı vardır. Eksper ücreti eksperi tayin eden tarafça ödenir. Yetkili sigorta hasar eksperlerinin isim ve adres bilgileri Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin internet sitesinden (http://www.tobb.org.tr) temin edilebilir.

E. TAZMİNAT

 1. Sözleşmenin kurulması sırasında sigorta bedelinin sigorta değerine eşit olmasına dikkat ediniz. Sigorta bedeli, poliçede yazılı olan ve rizikonun gerçekleşmesi hâlinde sigortacının ödemeyi taahhüt ettiği teminatın azami tutarıdır. Sigorta değeri ise, sigorta edilen kıymetin gerçek değeridir.
 2. Tazminat ödemesinin söz konusu olduğu hâllerde, sigorta değeri rizikonun gerçekleştiği anda belirlenir. Bu durumda; sigorta değeri, rizikonun gerçekleştiği anda sigortalı kıymetin rayiç değeridir. Her halükarda sigortacının sorumluluğu poliçede yazılı sigorta bedelini aşamaz.
 3. Poliçede yazılı bedelin, gerçek (rayiç) değerden yüksek olması halinde, aşkın sigorta söz konusudur. Bu durumda fazladan prim ödemenize karşın, sigortacının azami sorumluluğu sigorta edilen kıymetin gerçek değeri ile sınırlıdır. Bu durumda sigortalı, sigortacıdan, sigorta değerini aşan miktara isabet eden primin iadesini talep edebilir.
 4. Sözleşmenin kurulması sırasında, poliçede yazılı bedelin, hasar anında rayiç (gerçek) değerden düşük tespit edilmesi hâlinde eksik sigorta söz konusu olur. Bu durumda sigortacı, oransal olarak daha az tazminat öder.
 5. Eksik ve aşkın sigorta durumlarından oluşabilecek ihtilafları önlemek için, bilirkişi vasıtasıyla tespit edilecek değer üzerinden sigorta (mutabakatlı değer) yaptırılabilir.

F. TAZMİNAT ÖDEMESİ

 1. Gerekli bilgi ve belgelerin eksiksiz şekilde sigortacıya ulaşmasından itibaren azami 30 gün içinde sigortacı tarafından gerekli incelemeler yapılarak tazminat işlemleri tamamlanacaktır.

G. ŞİKAYET VE BİLGİ TALEPLERİ

Sigortaya ilişkin her türlü bilgi talepleri ve şikayetler için aşağıda yazılı adres ve telefonlara başvuruda bulunulabilir. Sigortacı, başvurunun kendisine ulaşmasından itibaren 15 işgünü içinde talepleri cevaplandırmak zorundadır.

Sigortacı : Doga Sigorta A.Ş. (www.dogasigorta.com)
Adresi : Spine Tower No:243 Büyükdere Cad., 34398 Maslak - İSTANBUL
Tel No: (0850) 811 51 00
Faks No:(0212) 212 36 44
Sigorta Ettirenin Adı Soyadı ve İmzası
Tarih : ____/ ____/ ________
Teklif no:
Sigortacı veya acentenin kaşesi ve yetkilinin imzası
Tarih : ____/ ____/ ________
Teklif no:

Doga Sigorta A.Ş. Tahkim Komisyonu’na üyedir.

En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta ettiren kişiye, yapılacak sözleşmeye ilişkin önemli bazı hususlarda genel bilgi vermek amacıyla, 28.10.2007 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Sigorta Sözleşmelerinde Bilgilendirmeye İlişkin Yönetmelik'e istinaden hazırlanmıştır.

A. SİGORTACIYA İLİŞKİN BİLGİLER

 1. Sözleşmeye aracılık eden sigorta acentesinin;
  • Ticaret Ünvanı:
  • Adresi:
  • Tel No:
  • Faks No:
  • E-mail:
 2. Teminatı veren sigortacının;
  • Ticaret Unvanı : Doga Sigorta A.Ş. (www.dogasigorta.com)
  • Adresi : Spine Tower No:243 Büyükdere Cad., 34398 Maslak - İSTANBUL
  • Tel No : (0850) 811 51 00
  • Faks No :(0212) 212 36 44

B. UYARILAR

 1. Yaptıracağınız sigorta hakkında daha ayrıntılı bilgi almak için, Hırsızlık Sigortası Genel Şartlarını ve klozlarda yer alan hususları dikkatlice okuyunuz.
 2. Sigorta priminin tamamının veya taksitle yapılan ödemelerde primin ilk taksitinin, poliçenin teslim edildiği an ödenmesi gerekir. Primin ödenmemesi durumunda, aksi kararlaştırılmadıkça, sigortacının sorumluluğu başlamaz.
 3. İleride doğabilecek birtakım ihtilafları önlemek için, prim ödemelerinizde (peşin veya taksitle) ödeme belgesi almayı unutmayınız. Ödeme belgelerinizin Doga Sigorta A.Ş. orijinal makbuzu olmasına dikkat ediniz.
 4. Prim ödemesinde, "mutlaka", "kesin" gibi ifadelerle kesin vadenin kararlaştırıldığı hallerde (Borçlar Kanunu md. 107), primin veya prim taksitinin zamanında ödenmemesi durumunda ihtar olmaksızın sözleşme sona erer.
 5. Sözleşmenin feshedilmesi halinde, sigortacının sorumluluğunun devam ettiği süreye tekabül eden prim gün sayısı üzerinden hesap edilerek fazlası sigorta ettirene iade edilir veya bu tarihe kadar ödenmeyen eksik prim, geçen gün sayısı hesap edilerek sigortacıya ödenir.
 6. Sözleşmenin kurulması sırasında, sigorta süresince ve rizikonun gerçekleşmesi durumunda sigortacıya eksik veya yanlış bilgi vermekten kaçınınız. Aksi takdirde, tazminat ödeme süresi uzayabilir, tazminatı eksik alma veya alamama halleri ortaya çıkabilir.
 7. Sigorta sözleşmesinin kurulması halinde, sigortacının vade bitiminde poliçeyi otomatik olarak yenileme zorunluluğu bulunmamaktadır.

C. GENEL BİLGİLER

Bu sigorta ile aşağıdaki teminatlar sağlanmaktadır:

 1. Poliçede belirlenen sigortalı yerde, hırsızlık veya hırsızlığa teşebbüsün;
  • Kırma, delme, yıkma, devirme ve zorlamayla girilerek,
  • Araç gereç veya bedeni çeviklik sayesinde tırmanma veya aşma suretiyle girilerek
  • Kaybolan, çalınan veya haksız yere elde edilen asıl anahtarlarla veya anahtar uydurarak veya başka aletler veya şifre yardımıyla kilit açma suretiyle girilerek,
  • Sigortalı yere gizlice girip saklanarak veya kapanarak
  • Öldürme, yaralama, zor ve şiddet kullanma veya kullanma veya tehditle yapılması halinde sigortalı kıymetlerde doğrudan doğruya meydana gelen maddi kayıp ve zararlar teminat altına alınmaktadır.
 2. Tarafların, sigorta genel şartlarına ek olarak, kanuna, ahlaka aykırı bulunmamak ve sigortalı aleyhine olmamak üzere özel şart kararlaştırabilme hakkı vardır.
 3. Poliçe ile verilen teminatlar dışında, aşağıda yazılı olan riziko / zarar veya kıymetler, ilave prim ödemek şartıyla ve sigortacının söz konusu teminatları verip vermemek hakkı saklı kalmak kaydı ile ek sözleşme ile teminat kapsamına dahil edilebilir.
 4. Aşağıda sayılanlar teminat kapsamı dışındadır. Ancak sigorta bedellerinin poliçede ayrıca belirtilmesi kaydıyla ek sözleşme ile teminat kapsamı içine alınabilirler:

  • Kürk ve ipek halı ile sanat veya antika değeri olan tablo, koleksiyon, heykel, biblo, resim, kitap, gravür, yazı, halı ve benzerleri,
  • Model, kalıp, plan ve kroki, ihtira beratı, ticari defter ve benzerleri,
  • Sigorta sözleşmesine konu olan yerler dahilinde bulunan kara, deniz ve hava araçları ile bunların yükleri,
  • İşyeri ile bağlantısı olmayan vitrinlerde sergilenen mallar,
  • Nakit, hisse senedi, tahvil ve kıymetli kâğıt ile altın, gümüş ve sair kıymetli maden ile bunlardan mamul eşya, mücevher, değerli taş, inci ve benzerleri,
  • Sigortalıya, kendisiyle birlikte oturanlara ve çalışanlarına ait olmayıp da sigorta sözleşmesinde gösterilen yerde bulunan mallar,

  Konutlarda bulunan ve sigorta bedellerinin toplam sigorta bedelinin aşağıda belirtilen oranları aşan kısımları,

  • Sanat veya antika değeri olan tablo, koleksiyon, heykel, biblo, resim, kitap, gravür, yazı, halı ve benzerlerinin sigorta bedellerinin toplam sigorta bedelinin %5'ini aşan kısmı,
  • Altın, gümüş ve sair kıymetli maden ile bunlardan mamul eşya, mücevher, değerli taş, inci ve benzerlerinin sigorta bedellerinin toplam sigorta bedelinin %5'ini aşan kısmı,
  • Aksam ve teferruatları da dahil olmak üzere bilgisayar, video, video çekicisi, telsiz, televizyon, radyo, pikap, teyp, müzik seti, fotoğraf makinesi, film makinesi (gösterme veya çekme), dürbün ve mikroskopların sigorta bedellerinin toplam sigorta bedelinin % 10'unu aşan kısmı,
  • Kürk ve ipek halıların sigorta bedellerinin toplam sigorta bedelinin % 10'unu aşan kısmı,

Sigorta sözleşmesine, yukarıdaki fıkraya göre teminat altına alınacak eşya1arın muhafazası için özel hükümler konabilir. Bu takdirde sigortacı, söz konusu eşyaların sigorta söz1eşmesinde öngörülen şekillerde saklanmadığını ispat etmedikçe tazminat ödemekten kaçınamaz.

Aşağıdaki hallerden herhangi birinin varlığını fırsat bilerek yapılan hırsızlık, yağma ve suçlara teşebbüsten kaynaklanan zararlar sigorta teminatının dışında olup ancak ek söz1eşme yapılarak teminat kapsamı içine alınabilirler:

 1. Sigorta sözleşmesinde gösterilen yerlerin içinde ara1ıksız 30 günden fazla kimse bulunmaması,
 2. Poliçede gösterilen yerlerde bulunan kıymetlerin, bu yerlerden taşınması ve bu yerlerin dışındaki adreslerde tutulması,
 3. Grev, lokavt, kargaşalık ve bunların gerektirdiği askeri ve inzibati hareketler,
 4. Yangın, yıldırım, infilak, deprem, yanardağ püskürmesi, seylap, fırtına, yer kayması, kar ağırlığı
 5. Sigortalının hizmetinde bulunan kimselerce yapılan hırsızlık ve tahribat,
 6. Kıyafet değiştirerek veya salahiyetli olmaksızın sıfat takınarak yapılan hırsızlık1ar,
 7. 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda belirtilen terör eylemleri ve bu eylemlerden doğan sabotaj ile bunları önlemek ve et kilerini azaltmak amacıyla yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler sonucunda meydana gelen zararlar

Teminat dışı haller için Hırsızlık Sigortası Genel Şartları'na bakınız.

Genel Şartları www.hdisigorta.com.tr adresinden de temin edebilirsiniz.

D. RİZİKONUN GERÇEKLEŞMESİ

 1. Tazminat başvurusu için gereken bilgi ve belgelere ilişkin listeyi, poliçenin hazırlanmasını müteakip sigortacınızdan isteyiniz.
 2. Rizikonun gerçekleşmesi durumunda 5 (beş) işgünü içinde, gerekli bilgi ve belgelerle birlikte ön sayfada adres ve telefonları yer alan sigortacıya başvuruda bulununuz.
 3. Bildirim esnasında, sigortacı tarafından verilen talimatlar çerçevesinde hareket ediniz.
 4. Rizikonun gerçekleşmesi halinde, tazminat ödeme yükümlülüğü genel ve özel şartlar ile klozlar çerçevesinde teminat veren sigortacıya aittir.
 5. Rizikonun gerçekleşmesi durumunda, sigortalının serbestçe eksper tayin edebilme hakkı vardır. Eksper ücreti eksperi tayin eden tarafça ödenir. Yetkili sigorta hasar eksperlerinin isim ve adres bilgileri Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin internet sitesinden (http://www.tobb.org.tr) temin edilebilir.

E.TAZMİNAT

 • Taşınan Para Hırsızlık Sigortasında, poliçede yazılı bedeline kadar, Hırsızlık sigortası genel şartları çerçevesinde ödeme yapılır.
 • Rizikonun gerçekleşmesi durumunda, sigortalının serbestçe eksper tayin edebilme hakkı vardır. Sigorta hasar eksperlerinin isim ve adres bilgileri T. Odalar ve Borsalar Birliği internet sitesinden (http://www.tobb.gov.tr) temin edilebilir.

Sigorta eksperinin tayini, sigorta ettiren veya sigorta sözleşmesinden menfaat sağlayan kişiler tarafından yapılması halinde ekspertiz ücreti bu kişiler tarafından karşılanır.

F. TAZMİNAT ÖDEMESİ

 • Gerekli bilgi ve belgelerin eksiksiz şekilde sigortacıya ulaşmasından itibaren azami 30 gün içinde sigortacı tarafından gerekli incelemeler yapılarak tazminat işlemleri tamamlanacaktır.
 • Tam hasar durumunda tazminat; Poliçede yazılı bedeli aşmamak kaydı ile rizikonun gerçekleşme anındaki rayiç değer esas alınarak ödenecektir.

G. ŞİKAYET VE BİLGİ TALEPLERİ

 • Sigortaya ilişkin her türlü bilgi talepleri ve şikayetler için aşağıda yazılı adres ve telefonlara başvuruda bulunulabilir. Sigortacı, başvurunun kendisine ulaşmasından itibaren 15 işgünü içinde talepleri cevaplandırmak zorundadır.

Sigortacı : Doga Sigorta A.Ş. (www.dogasigorta.com)
Adresi : Spine Tower No:243 Büyükdere Cad., 34398 Maslak - İSTANBUL
Tel No: (0850) 811 51 00
Faks No :(0212) 212 36 44
Sigorta Ettirenin Adı Soyadı ve İmzası
Tarih : ____/ ____/ ________
Teklif no:
Sigortacı veya acentenin kaşesi ve yetkilinin imzası
Tarih : ____/ ____/ ________
Teklif no:

Doga Sigorta A.Ş. Tahkim Komisyonu’na üyedir.

En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta sözleşmesine ilişkin önemli bazı hususlarda genel amaçlı bilgi vermek amacıyla 28.10.2007 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Sigorta Sözleşmelerinde Bilgilendirmeye İlişkin Yönetmeliğe istinaden hazırlanmıştır.

A. SİGORTACIYA İLİŞKİN BİLGİLER

 1. Sözleşmeye aracılık eden sigorta acentesinin;
  • Ticaret Ünvanı:
  • Adresi:
  • Tel No:
  • Faks No:
 2. Teminatı veren sigortacının;
  • Ticaret Unvanı : Doga Sigorta A.Ş. (www.dogasigorta.com)
  • Adresi : Spine Tower No:243 Büyükdere Cad., 34398 Maslak - İSTANBUL
  • Tel No :(0850) 811 51 00
  • Faks No :(0212) 212 36 44

B. UYARILAR

 1. Sigorta hakkında daha ayrıntılı bilgi almak için, talep halinde sigortacı tarafından verilecek İşveren Sorumluluk Sigortası Genel Şartları, kloz ve özel şartları dikkatlice okuyunuz.
 2. Sigorta priminin tamamının veya taksitle yapılan ödemelerde primin ilk taksitinin, poliçenin teslim edildiği an ödenmesi gerekir. Primin ödenmemesi durumunda, aksi kararlaştırılmadıkça, sigortacının sorumluluğu başlamaz.
 3. İleride doğabilecek birtakım ihtilafları önlemek için, prim ödemelerinizde (peşin veya taksitle) ödeme belgesi almayı unutmayınız.
 4. Prim ödemesinde, “mutlaka”, “kesin” gibi ifadelerle kesin vadenin kararlaştırıldığı hâllerde (Borçlar Kanunu md. 107), primin veya prim taksitinin zamanında ödenmemesi durumunda ihtar olmaksızın sözleşme sona erer.
 5. Sözleşmenin kanuni sebeplerle feshedilmesi hâlinde, sigortacının sorumluluğunun devam ettiği süreye tekabül eden prim gün sayısı üzerinden hesap edilerek fazlası sigorta ettirene iade edilir veya bu tarihe kadar ödenmeyen eksik prim, geçen gün sayısı hesap edilerek sigortacıya ödenir.
 6. Sözleşmenin kurulması sırasında, sigorta süresince ve rizikonun gerçekleşmesi durumunda sigortacıya eksik veya yanlış bilgi vermekten kaçınınız. Poliçenizin eksik veya yanlış bilgi ile düzenlenmesi halinde tazminat ödeme süresi uzayabilir, tazminatı eksik alma veya alamama hâlleri ortaya çıkabilir.
 7. Sigorta sözleşmesinde yapılacak değişiklikler poliçe eki ile gösterilir.

C. GENEL BİLGİLER

 1. Bu sigortayla aşağıdaki teminatlar sağlanmaktadır. İşyerinde meydana gelebilecek iş kazaları sonucunda işverene terettüp edecek hukuki sorumluluk nedeniyle işverene bir hizmet akdi ile bağlı ve Sosyal Sigortalar Kanununa tabi işçiler veya bunların hak sahipleri tarafından işverenden talep edilecek ve Sosyal Sigortalar Kurumu'nun sağladığı yardımların üstündeki ve dışındaki tazminat talepleri ile yine aynı Kurum tarafından işverene karşı iş kazalarından dolayı ikame edilecek rücu davaları sonunda ödenecek tazminat miktarları, poliçede yazılı meblağlara kadar teminat altındadır. Sigortacı ayrıca bu sigorta ile ilgili olarak bir dava açılması halinde hükmolunan mahkeme masrafları ile avukatlık ücretlerini ödemekle yükümlüdür. Şu kadar ki, hükmolunan tazminat sigorta bedelini geçerse sigortacı, avukatlık ücreti dahil dava masraflarına, ancak sigorta bedeli nispetinde iştirak eder.
 2. Tarafların, sigorta genel şartlarına ek olarak, kanuna ve ahlaka aykırı bulunmamak üzere özel şart kararlaştırabilme hakkı vardır.
 3. Poliçe ile verilen teminatlar dışında, aşağıda yazılı olan rizikoyu sigortacının söz konusu olan talimatları verip vermemek hakkı saklı kalmak kaydıyla vermeyi kabul etmesi halinde ek prim alınarak, ek sözleşmeyle teminat kapsamına dahil edilebilir.
  • İşçilerin işverence sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere toplu olarak getirilip götürülmeleri sırasında meydana gelen iş kazaları,
  • Meslek hastalıkları sonucunda vaki olacak tazminat talepleri, aşağıda belirtilen ek sözleşme maddeleri ilave prim alınarak ayrıca teminat kapsamına dahil edilebilir.
  • Manevi tazminat talepleri
  • İşçilerin, işveren tarafından görev ile başka bir yere gönderilmesi yüzünden asıl işini yapmaksızın geçen zamanlarda meydana gelen iş kazaları
  • Türkiye Cumhuriyeti sınırları dışında meydana gelen iş kazaları,
 4. Teminat dışı hâller için İşveren Sorumluluk Sigortası Genel Şartları'na, varsa ilgili klozlara ve poliçe özel şartlarına bakınız.

D. RİZİKONUN GERÇEKLEŞMESİ

 1. Tazminat başvurusu için gereken bilgi ve belgelere ilişkin listeyi, poliçenin hazırlanmasını müteakip sigortacınızdan isteyebilir yada şirketimiz web sitesinden temin edebilirsiniz.
 2. Rizikonun gerçekleşmesi durumunda beş işgünü içinde, gerekli bilgi ve belgelerle birlikte ön sayfada adres ve telefonları yer alan sigortacıya başvuruda bulununuz.
 3. Bildirim ve hasar süreci esnasında, sigortacı tarafından verilen talimatlar çerçevesinde hareket ediniz.
 4. Rizikonun gerçekleşmesi hâlinde, menfaat sahibine tazminat ödeme borcu poliçe şartları dahilinde sigortacıya aittir.

E.TAZMİNAT VE TAZMİNAT ÖDEMESİ

 1. Rizikonun gerçekleşmesi durumunda, sigortacı eksper tayin edebileceği gibi sigortalının da eksper tayin edebilme hakkı vardır.Eksper ücreti eksper tayin eden tarafça ödenir. Sigorta hasar eksperlerinin isim ve adres bilgileri Hazine Müsteşarlığının internet sitesinden (http://www.hazine.gov.tr) temin edilebilir.
 2. Akdedilen sözleşmede muafiyet mevcut ise sigortalı ile karşılıklı mutabık kalınarak teminatlara göre belirlenecek muafiyet ve/veya Sigortalının hasara katılım %’si veya miktarı olarak ( tespit edilecek para birimleri cinsinden) ve uygulama koşulları sözleşmede belirtilecektir. Bu muafiyet sigortalının sorumluluğunda olan miktarı belirtmekte olup sigortalı tarafından karşılanacaktır.Talep edilen tazminat miktarı poliçede belirlenen muafiyet miktarının altında kalıyorsa sigortacı tarafından her hangi bir tazminat ödemesi yapılmayacaktır.
 3. Gerekli bilgi ve belgelerin eksiksiz şekilde sigortacıya ulaşmasından itibaren makul bir süre içerisinde sigortacı tarafından gerekli incelemeler yapılarak tazminat işlemleri tamamlanacaktır.

F. ŞİKAYET VE BİLGİ TALEPLERİ

Sigortaya ilişkin her türlü bilgi talepleri ve şikayetler için aşağıda yazılı adres ve telefonlara başvuruda bulunulabilir. Sigortacı, başvurunun kendisine ulaşmasındanitibaren 15 işgünü içinde talepleri cevaplandırmak zorundadır.

Sigortacı : Doga Sigorta A.Ş. (www.dogasigorta.com)
Adresi : Spine Tower No:243 Büyükdere Cad., 34398 Maslak - İSTANBUL
Tel No : (0850) 811 51 00
Faks No :(0212) 212 36 44
Sigorta Ettirenin Adı Soyadı ve İmzası
Tarih : ____/ ____/ ________
Teklif No:
Sigortacı veya acentenin kaşesi ve yetkilinin imzası
Tarih : ____/ ____/ ________
Teklif No:

Doga Sigorta A.Ş. Tahkim Komisyonu’na üyedir.

En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta sözleşmesine ilişkin önemli bazı hususlarda genel amaçlı bilgi ver­mek amacıyla, 28.10.2007 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Sigorta Sözleşmelerinde Bilgilendirmeye İlişkin Yönetmeliğe istinaden hazırlanmıştır.

A. SİGORTACIYA İLİŞKİN BİLGİLER

 1. Sözleşmeye aracılık eden sigorta acentesinin;
  • Ticaret Unvanı:
  • Adresi:
  • Tel No:
  • Faks No:
 2. Teminatı veren sigortacının;
  • Ticaret Unvanı : Doga Sigorta A.Ş. (www.dogasigorta.com)
  • Adresi : Spine Tower No:243 Büyükdere Cad., 34398 Maslak - İSTANBUL
  • Tel No : (0850) 811 51 00
  • Faks No: (0212) 212 36 44

B. UYARILAR

 1. Yaptıracağınız Sigorta hakkında daha ayrıntılı bilgi almak için, talep halinde sigortacı tarafından verilecek Elektronik Cihaz sigortası genel şartlarını ve klozlarını dikkatlice okuyunuz.
 2. Sigorta priminin tamamının veya taksitle yapılan ödemelerde primin ilk taksitinin, poliçenin teslim edildiği an ödenmesi gerekir. Primin ödenmemesi durumunda, aksi kararlaştırılmadıkça, sigortacının sorumluluğu başlamaz.
 3. Sözleşmenin kanuni sebeplerle feshedilmesi hâlinde, sigortacının sorumluluğunun devam ettiği süreye te­kabül eden prim gün sayısı üzerinden, kanuni bir sebep olmadan sigorta ettirenin isteğine bağlı olarak po­liçenin feshedilmesi halinde ise prim iadesi sigortacının tarifesinde yer alan kısa müddet esası üzerinden hesap edilerek fazlası sigorta ettirene iade edilir veya bu tarihe kadar ödenmeyen eksik prim ilgili şekilde hesap edilerek sigortacıya ödenir.
 4. Sözleşmenin kurulması sırasında, sigorta süresince ve rizikonun gerçekleşmesi durumunda sigortacıya eksik veya yanlış bilgi vermekten kaçınınız. Aksi taktirde, tazminat ödeme süresi uzayabilir, tazminatı eksik alma veya alamama hâlleri ortaya çıkabilir.
 5. Sözleşmenin kurulması halinde; poliçe vade bitiminde otomatik olarak yenilenmeyecek olup, sigorta etti­ren / sigortalının talebi halinde yenilenecektir. Sigortacının rizikoda bir değişiklik, hasar veya tahsilat gibi sebeplerle poliçeyi yenilememe hakkı saklıdır.
 6. Sigorta sözleşmesinde yapılacak değişiklikler, zeyilname ile gösterilir.

C. GENEL BİLGİLER

Bu sigortayla aşağıdaki teminatlar sağlanmaktadır:

 1. Bu sigorta, Elektronik Cihaz sigortası genel şartları dahilinde, sigorta konusu makine, teçhizat veya bilgi işlem sistemlerinin deneme devresinden sonra normal çalışır halde iken veya aynı işyerinde temizleme, bakım, revizyon ve yer değiştirme esnasında veya dururken, Genel Şartlarda istisna edilmiş haller ve rizikolar haricindeki ani ve beklenmedik nedenlerle uğrayacağı doğrudan maddi ziya ve hasarların ge­rektirdiği tamirat masrafları ve ikame bedellerini temin eder.
 2. Tarafların, sigorta genel şartlarına ek olarak, kanuna, ahlaka aykırı bulunmamak ve sigortalı aleyhine ol­mamak üzere poliçede gösterilecek özel şartları kararlaştırabilme hakkı vardır.
 3. C1 maddesinde verilen teminatlar dışında, aşağıda yazılı olan riziko / zarar veya kıymetler, sigortacının sözkonusu teminatları verip/vermeme hakkı saklı kalmak kaydıyla ilave prim alınarak ek sözleşme ile teminat kapsamına dahil edilebilir.
  • Seri vasıtalarla yapılan nakliye masrafları, fazla mesai ve tatil günleri ücret ve zamları,
  • Taşınabilir cihazların poliçede yazılı sigortalı mahal dışında kullanım ve sevkiyatları,
  • Deprem neticesindeki her türlü hasarlar,
  • Grev, lokavt, kargaşalık ve halk hareketlerinin sebep olduğu bütün ziya ve hasarlar,
  • Elektronik bilgi işlem sistemlerinde (depo) kayıt edilen bilgiler dahil olmak üzere manyetik disk, bant, kart ve düz metin formları ve benzeri harici bilgi ortamının fiziki hasarları sonucu ziya ve hasarları,
  • Teminatın kapsamına giren sebeplerden ötürü hasarlanan sigortalı kıymet yerine alternatif başka bir kıymetin kullanılmasından doğacak artan iş ve çalışma masrafları,
  • Valf ve tüplerde meydana gelecek ziya ve hasarlar,
  • Terör eylemleri ve onlardan doğan sabotaj sonucunda meydana gelen zararlar.
 4. Teminat dışı hâller için Elektronik Cihaz Sigortası Genel Şartları'na tıklayınız.

D. RİZİKONUN GERÇEKLEŞMESİ

 1. Tazminat başvurusu için gereken bilgi ve belgelere ilişkin listeyi, poliçenin hazırlanmasını müteakip sigor­tacınızdan isteyiniz.
 2. Rizikonun gerçekleşmesi durumunda beş iş günü içinde, gerekli bilgi ve belgelerle birlikte ön sayfada adres ve telefonları yer alan sigortacıya başvuruda bulununuz.
 3. Bildirim esnasında, sigortacı tarafından verilen talimatlar çerçevesinde hareket ediniz.
 4. Rizikonun gerçekleşmesi halinde tazminat ödeme yükümlülüğü, genel ve özel şartlar ile klozlar çerçeve­sinde teminat veren sigortacıya aittir.
 5. Rizikonun gerçekleşmesi durumunda, sigortalının serbestçe eksper tayin edebilme hakkı vardır.Eksper ücreti eksperi tayin eden tarafça ödenir. Yetkili sigorta hasar eksperlerinin isim ve adres bilgileri Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin internet sitesinden (http://www.tobb.org.tr) temin edilebilir.

E. TAZMİNAT

 1. Sözleşmenin kurulması sırasında sigorta bedelinin sigorta değerine eşit olmasına dikkat ediniz. Sigorta bedeli, poliçede yazılı olan ve rizikonun gerçekleşmesi hâlinde sigortacının ödemeyi taahhüt ettiği teminatın azami tutarıdır. Elektronik Cihaz Sigortalarında Sigorta değeri sigortaya esas kıymetlerin (var ise, nakliye, montaj, gümrük, resim, vergi, harç ve masrafları dahil) yeni ikame bedellerine eşit olmalıdır.
 2. Tazminat ödemesinin söz konusu olduğu hâllerde, sigorta değeri rizikonun gerçekleştiği anda belirlenir. Bu durumda sigorta değeri, rizikonun gerçekleştiği anda sigortalı kıymetin yeni ikame değeridir ve ilgili Sigorta Genel Şartları çerçevesinde sigortacının sorumluluğu poliçede yazılı sigorta bedelini aşamaz.
 3. Poliçede yazılı bedelin, gerçek (yeni ikame) değerden yüksek olması hâlinde, aşkın sigorta söz konusu­dur. Bu durumda fazladan prim ödemenize karşın, sigortacının azami sorumluluğu sigorta edilen kıymetin gerçek değeri ile sınırlıdır. Bu durumda sigortalı, sigortacıdan, sigorta değerini aşan miktara isabet eden primin iadesini talep edebilir.
 4. Sözleşmenin kurulması sırasında, poliçede yazılı bedelin, yeni ikame (gerçek) değerden düşük olması hâlinde eksik sigorta söz konusu olur. Bu durumda sigortacı, oransal olarak daha az tazminat öder.
 5. Eksik ve aşkın sigorta durumlarından oluşabilecek ihtilafları önlemek için, bilirkişi vasıtasıyla tespit edi­lecek değer üzerinden sigorta (takseli sigorta/mutabakatlı değer) yaptırılabilir.
 6. Rizikonun gerçekleşmesi halinde, sigortalı; sigortacının onayını almadan hasara uğrayan şey veya hasar yerinde değişiklik ve/veya tamirat yapmamalıdır.
 7. Sigortalı en geç 5 gün içinde hasara sebep olan kaza veya olayın yerini, zamanını, meydana geliş şeklini vs. sigortacıya bildirmekle yükümlüdür. Sigortalının bu yükümlülüğe uymaması halinde, kanun ve genel şartlar uyarınca sigortacının ödeme yükümlülüğü tamamen veya kısmen ortadan kalkmış olur.

F. TAZMİNAT ÖDEMESİ

 1. Aktedilecek sözleşmede aşağıda belirtilen muafiyetler uygulanır.
  • Mühendislik Sigortalarında her bir işin özelliği dikkate alınarak muafiyet uygulaması esastır. Sözleşmenin kurulması sırasında tarafların muafiyet uygulamasını kararlaştırabilme hakkı vardır. Bu durumda uygulanacak muafiyet ve uygulama koşulları poliçede belirtilecektir.
  • Ek sözleşme ile teminat kapsamına alınmışsa ”Grev, Lokavt, Kargaşalık, Halk Hareketleri, Kötü Niyetli Hareketler ve Terörizm” rizikoları aşağıda belirtilen müşterek Sigorta ve/veya muafiyetlere tabidirler:
   Grev, Lokavt, Kargaşalık, Halk Hareketleri, Kötü Niyetli Hareketler ve Terörizm teminatı %100 sigorta bedelinin, %20’si sigortalı üzerinde kalmak kaydıyla Sigortalıyla müşterek sigorta şeklinde yapılır.
   Ayrıca, her bir hasarda, aynı sigortalıya ait ve aynı riziko adresindeki toplam sigorta bedelleri üze­rinden (sigortacının sorumlu olduğu kısım ) ayrı ayrı % 2 oranında bulunacak bir tenzili muafiyet uygulanır.
   Zarar, muafiyet oran veya miktarının üzerinde ise, sigortacı bunu aşan kısmı karşılayacaktır.
  • Kısmi hasar halinde tazminat, ikame olunan yedek parçaların yeni bedelleri, işçilik masrafları var ise normal nakliye masrafı, sökme ve montaj masrafları, gümrük, resim, vergi, harç ve masrafları dahil olmak üzere hasara uğrayan ünite veya birimin hasardan hemen önceki hal ve şartlarına getirilmesi için gerekli bedel ile, sözleşmeye aksine hüküm konulmuş ise Genel şartların 2.md.(a)(b)(ç) fıkrasında yazılı ücret ve masrafların ilavesiyle bulunacak bedelden ibarettir. Teminat dolayısıyla eski parça yerine yeni parça konulması sebebiyle tazminattan indirim yapılmaz. Tekrar faydalanılması mümkün olan parçaların (sovtaj) bedeli tazminattan indirilir.
 2. Tam hasar durumunda tazminat; Makine ve tesisatın hasar anındaki yeni kıymetinden eskime ve aşınma payının ve kurtarılan değerlerin tenzili ve buna sökme masraflarının, nakliye, gümrük, resim, vergi, harç ve masrafları ve montaj masraflarının ve bu hususta sözleşmeye aksine hüküm konulmuş ise, C3 maddesinin (a),(b),(e) ve (f) fıkralarında yazılı unsurların ilavesi kaydıyla bulunacak bedel üzerinden ödenecektir.
  Gerekli bilgi ve belgelerin eksiksiz şekilde sigortacıya ulaşmasından itibaren makul bir süre içinde sigortacı tarafından gerekli incelemeler yapılarak elektronik cihaz sigortası genel şartları esas alınarak tazminat ödemesi yapılacaktır.

G. ŞİKÂYET VE BİLGİ TALEPLERİ:

Sigortaya ilişkin her türlü bilgi talepleri ve şikâyetler için aşağıda yazılı adres ve telefonlara başvuruda bulunulabilir. Sigortacı, başvurunun kendisine ulaşmasından itibaren 15 işgünü içinde talepleri cevaplandırmak zorundadır.

Sigortacı: Doga Sigorta A.Ş. (www.dogasigorta.com)
Adresi: Spine Tower No:243 Büyükdere Cad., 34398 Maslak - İSTANBUL
Tel No: (0850) 811 51 00
Faks No:(0212) 212 36 44
Sigorta Ettirenin Adı Soyadı ve İmzası
Tarih : ____/ ____/ ________
Sigortacı veya acentenin kaşesi ve yetkilinin imzası
Tarih : ____/ ____/ ________

*İş bu form 4 sayfadan oluşmaktadır.
Doga Sigorta A.Ş. Tahkim Komisyonu’na üyedir.

En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sözleşmeye ilişkin hususlarda genel bilgi vermek amacıyla, 28.10.2007 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Sigorta Sözleşmelerinde Bilgilendirmeye İlişkin Yönetmeliğe istinaden hazırlanmıştır.

A. SİGORTACIYA İLİŞKİN BİLGİLER

 1. Sözleşmeye aracılık eden sigorta acentesinin;
  • Ticaret Ünvanı:
  • Adresi:
  • Tel No:
  • Faks No:
  • E-mail:
 2. Teminatı veren sigortacının;
  • Ticaret Unvanı : Doga Sigorta A.Ş. (www.dogasigorta.com)
  • Adresi : Spine Tower No:243 Büyükdere Cad., 34398 Maslak - İSTANBUL
  • Tel No : (0850) 811 51 00
  • Faks No :(0212) 212 36 44

B. UYARILAR

Sigorta hakkında daha ayrıntılı bilgi almak için, talep halinde sigortacı tarafından verilecek Hukuksal Koruma Sigortası Genel Şartlarını dikkatlice okuyunuz.

Sigorta priminin tamamının veya taksitle yapılan ödemelerde primin ilk taksitinin, poliçenin teslim edildiği an ödenmesi gerekir. Primin ödenmemesi durumunda, aksi kararlaştırılmadıkça, sigortacının sorumluluğu başlamaz. (sadece nakliyat sigortalarında, sorumluluk ve prim ödeme borcu sözleşmenin kurulmasıyla başlar)

İleride doğabilecek birtakım ihtilafları önlemek için, prim ödemelerinizde (peşin veya taksitle) ödeme belgesi almayı unutmayınız.

Prim ödemesinde, “mutlaka”, “kesin” gibi ifadelerle kesin vadenin kararlaştırıldığı hâllerde (Borçlar Kanunu md. 107), primin veya prim taksitinin zamanında ödenmemesi durumunda ihtar olmaksızın sözleşme sona erer.

Sözleşmenin feshedilmesi hâlinde, sigortacının sorumluluğunun devam ettiği süreye tekabül eden prim, gün sayısı üzerinden hesap edilerek fazlası sigorta ettirene iade edilir veya bu tarihe kadar ödenmeyen eksik prim, geçen gün sayısı hesap edilerek sigortacıya ödenir. Sözleşmenin kurulması sırasında, sigorta süresince ve rizikonun gerçekleşmesi durumunda sigortacıya eksik veya yanlış bilgi vermekten kaçınınız. Aksi taktirde, tazminat ödeme süresi uzayabilir, tazminatı eksik alma veya alamama hâlleri ortaya çıkabilir.

C. GENEL BİLGİLER

Bu sigortayla aşağıdaki teminatlar sağlanmaktadır:

Sigortacı; sigortalının taraf olduğu ve bu sözleşmeyle saptanan konular kapsamındaki sözleşmeler ya da mevzuattan doğan hak ve yükümlülükleriyle ilgisi olan hukuksal uyuşmazlıkların, sulh yahut ilgili yargılama usulleri çerçevesinde giderilmesinde hukuksal çıkarlarının korunması için yapılması gereken gider ve diğer edimleri üstlenir.

Özel otolarda;

 1. Motorlu Araca Bağlı Hukuksal Koruma
 2. Sürücü Hukuksal Koruması (Sadece özel otolarda)

Teminatların detaylı açıklaması için Hukuksal Koruma Sigortası Genel Şartlarına bakınız.

Tarafların, sigorta genel şartlarına ek olarak, kanuna, ahlaka aykırı bulunmamak ve sigortalı aleyhine olmamak üzere özel şart kararlaştırabilme hakkı vardır.

Poliçede verilen teminatlar dışında, aşağıda yazılı olan riziko/zarar veya kıymetler, ilave primle ek sözleşme ile teminat kapsamına dahil edilebilir.

Hukuksal Koruma Genel Şartları’nın A.2 maddesi hükümleri aksine Güneş Sigorta A.Ş. Oto ve Ferdi Kaza Sigortaları uygulama esasları gereği ek sözleşme ile teminat altına alınamayacak teminatlar aşağıda gösterilmiştir.

Taşınmaz Mala Bağlı Hukuksal Koruma
Kişi-Aile Hukuksal Koruması
Sürücü Hukuksal Koruması (Özel otolar hariçtir.)

Teminat dışı hâller için Motorlu Kara Taşıtları İhtiyari Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları’na bakınız.

D. RİZİKONUN GERÇEKLEŞMESİ

Tazminat başvurusu için gereken bilgi ve belgelere ilişkin listeyi, poliçenin hazırlanmasını müteakip sigortacınızdan isteyiniz.

Rizikonun gerçekleşmesi durumunda beş işgünü içinde, gerekli bilgi ve belgelerle birlikte ön sayfada adres ve telefonları yer alan sigortacıya başvuruda bulununuz.

Bildirim esnasında, sigortacı tarafından verilen talimatlar çerçevesinde hareket ediniz. Rizikonun gerçekleşmesi hâlinde, tazminat ödeme borcu sigortacıya aittir.

E. TAZMİNAT

Rizikonun gerçekleşmesi durumunda, sigortalının serbestçe eksper tayin edebilme hakkı vardır. Sigorta hasar eksperlerinin isim ve adres bilgileri Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin internet sitesinden ( http://www.tobb.org.tr ) temin edilebilir.

F. TAZMİNAT ÖDEMESİ

Seçilen teminata göre aşağıdaki oranlar geçerlidir.

Alt Limitler
1.000.-TL
2.000.-TL
5.000.-TL

Vekalet Ücreti
% 10
% 10
% 10

Dava Masrafları
% 30
% 30
% 20

Danışman Ücret
% 5
% 3
% 2

Hakem ücreti
% 15
% 10
% 5

Temyiz Masrafları
% 10
% 10
% 15

Karar düzeltme
% 10
% 10
% 15

Tespit Masrafları
% 10
% 15
% 15

İcra masrafları
% 10
% 12
% 18

Gerekli bilgi ve belgelerin eksiksiz şekilde sigortacıya ulaşmasından itibaren makul bir zaman zarfı içinde sigortacı tarafından gerekli incelemeler yapılarak tazminat işlemleri tamamlanacaktır.

G. ŞİKAYET VE BİLGİ TALEPLERİ

Sigortaya ilişkin her türlü bilgi talepleri ve şikayetler için aşağıda yazılı adres ve telefonlara başvuruda bulunulabilir. Sigortacı, başvurunun kendisine ulaşmasından itibaren 15 işgünü içinde talepleri cevaplandırmak zorundadır.

Sigortacı : Doga Sigorta A.Ş. (www.dogasigorta.com)
Adresi : Spine Tower No:243 Büyükdere Cad., 34398 Maslak - İSTANBUL
Tel No : (0850) 811 51 00
Faks No. : (0212) 212 36 44
Sigorta Ettirenin Adı Soyadı ve İmzası
Tarih : ____/ ____/ ________
Sigortacı veya acentenin kaşesi ve yetkilinin imzası
Tarih : ____/ ____/ ________

Doga Sigorta A.Ş. Tahkim Komisyonu’na üyedir.

En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta sözleşmesine ilişkin önemli bazı hususlarda genel amaçlı bilgi vermek amacıyla 28.10.2007 tarihli Resmi Gazete ’de yayımlanan Sigorta Sözleşmelerinde Bilgilendirmeye İlişkin Yönetmeliğe istinaden hazırlanmıştır.

A. SİGORTACIYA İLİŞKİN BİLGİLER

 1. Sözleşmeye aracılık eden sigorta acentesinin ;
  • Ticaret Ünvanı:
  • Adresi:
  • Tel No:
  • Faks No:
 2. Teminatı veren sigortacının;
  • Ticaret Unvanı : Doga Sigorta A.Ş. (www.dogasigorta.com)
  • Adresi : Spine Tower No:243 Büyükdere Cad., 34398 Maslak - İSTANBUL
  • Tel No : (0850) 811 51 00
  • Faks No :(0212) 212 36 44

B. UYARILAR:

 1. Sigorta hakkında daha ayrıntılı bilgi almak için, talep halinde sigortacı tarafından verilecek Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartları, klozları İle poliçede yazılı hususları dikkatlice okuyunuz.
 2. Sigorta priminin tamamının veya taksitle yapılan ödemelerde primin ilk taksitinin, poliçenin teslim edildiği an ödenmesi gerekir. Primin ödenmemesi durumunda, aksi kararlaştırılmadıkça, sigortacının sorumluluğu başlamaz.
 3. İleride doğabilecek birtakım ihtilafları önlemek için, prim ödemelerinizde (peşin veya taksitle) ödeme belgesi almayı unutmayınız.
 4. Prim ödemesinde, “mutlaka”, “kesin” gibi ifadelerle kesin vadenin kararlaştırıldığı hâllerde (Borçlar Kanunu md. 107), primin veya prim taksitinin zamanında ödenmemesi durumunda ihtar olmaksızın sözleşme sona erer.
 5. Sözleşmenin kanuni sebeplerle feshedilmesi hâlinde, sigortacının sorumluluğunun devam ettiği süreye tekabül eden prim gün sayısı üzerinden hesap edilerek fazlası sigorta ettirene iade edilir veya bu tarihe kadar ödenmeyen eksik prim, geçen gün sayısı hesap edilerek sigortacıya ödenir. Sigortalının fesih önerisinin sigortacı tarafından kabulü ile sözleşmenin feshedilmesi halinde ise prim iadesinde gün esası yerine poliçede öngörülen kısa dönem esası gibi başka bir esas uygulanabilir.
 6. Sözleşmenin kurulması sırasında, sigorta süresince ve rizikonun gerçekleşmesi durumunda sigortacıya eksik veya yanlış bilgi vermekten kaçınınız. Poliçeniz düzenlendiğinde üzerinde yazılı olan indirimleri kontrol ediniz. Poliçenizin eksik veya yanlış bilgi ile düzenlenmesi halinde tazminat ödeme süresi uzayabilir, tazminatı eksik alma veya almama hâlleri ortaya çıkabilir.

C. GENEL BİLGİLER

 1. Bu sigortayla aşağıdaki teminatlar tarafların anlaşmasına bağlı olarak sağlanabilecektir: Sigortalıyı sigorta müddeti içinde maruz kalacağı kazaların neticelerine karşı teminat altına alır. Kaza terimi, sigortalının iradesi dışında meydana gelen ve sigortalının bedensel bir sakatlığa maruz kalmasına veya ölmesine sebebiyet veren ani ve harici olayı ifade eder.
 2. Aşağıdaki haller kaza sayılır:

  • Birdenbire ve beklenmeyen bir şekilde ortaya çıkan gazların solunması,
  • Yanık ve ani bir hareket neticesinde adale ve sinirlerin incinmesi,burkulması ve kopması,
  • yılan veya haşere sokması neticesinde zehirlenmeler,
  • ısırılma neticesinde meydana gelen kuduzdan ileri gelen vefat hali veya bedeni arızalar,

  Teminat altına alınan bir kaza, sigortalının kaza tarihinden itibaren bir yıl içinde ölümüne yol açtığı takdirde, teminatın tamamı, sigortalının yardımından mahrum kalan hak sahiplerine ödenir.

  Aynı şekilde kaza, eğer sigortalının kaza tarihinden itibaren iki yıl içerisinde sakatlığına yol açarsa tıbbi tedavinin sona ermesi ve sakatlığın kesin olarak tespiti sonucunda, sakatlık tazminatı genel şartlarda belirtilen oranlar dahilinde kendisine ödenir. Sigortacı, sigorta poliçesinin kapsamına giren bir kaza nedeniyle, kaza tarihinden itibaren 1 yıl içinde ödenmiş doktor ücreti ile hastane ve diğer sağlık kurumlarında ayakta ve yatakta yapılan tedavilere ilişkin giderleri, nakil ücretlerini satın alınmış ise poliçede tedavi giderleri teminatı için belirlenen meblağa kadar öder.

  Tedavi giderlerinin başka sigortacılar tarafından da temin edilmiş olunması halinde bu masraflar sigortacılar arasında, teminatları nisbetinde paylaşılır.

  Sigortalı, kaza neticesinde muvakkatten çalışamayacak duruma düşerse, satın alınmış ise kendisine poliçede yazılı gündelik tazminat ödenir. Gündelik tazminat miktarı, geçici olarak işten yoksun kalma halinde 200 gün süreyle ödenebilir. Her türlü spor kazalarından ileri gelen gündelik tazminatlar 7 günlük muafiyete tabidir.

 3. Tarafların, sigorta genel şartlarına ek olarak, kanuna, ahlaka aykırı bulunmamak ve sigortalı aleyhine olmamak üzere özel şart kararlaştırabilme hakkı vardır.
 4. Poliçe ile verilen teminatlar dışında, aşağıda yazılı olan riziko / zarar veya kıymetler, ilave primle ek sözleşme ile teminat kapsamına dahil edilebilir.
 5. Motosiklet ve takma motorlu bisiklet kullanmak ve bunlara binmek, açık deniz balıkçılığı ile sürek ve sürgün avları, yaban domuzu vesair vahşi hayvan avcılığı ve yüksek dağlarda avcılık, dağcılık, kar veya buz üzerinde yapılan bilumum sporlar (kayak, patinaj, hokey ve boksley gibi); cirit oyunu, manialı binicilik, polo, rugbi, eskrim, halter, güreş, boks, basketbol, futbol ve yelken sporları ile ağır ve tehlikeli jimnastik hareketleri ve profesyonel spor hareketleri, her nevi spor müsabakaları ile sürat ve mukavemet yarışları, havada yolcu sıfatından başka bir sıfatla uçuş, deprem, sel, yanardağ püskürmesi ve yer kayması, terör ve sabotaj eylemlerine katılma hali hariç olmak üzere terör eylemleri ve sabotaj sonucunda oluşan veya bu eylemleri önlemek ve etkilerini azaltmak amacıyla yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler.
 6. Teminat dışı hâller için Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartlarına ve poliçe özel şartlarına bakınız.
 7. Sigorta kapsamına girecek veya giren kişiler, ilgili belgeleri imzalamakla risk değerlendirmesi yapılabilmesi ve tazminat başvurularının sonuçlandırılabilmesi amacıyla sağlık bilgilerinin, sigortacılık kayıtlarının ve diğer bilgilerin Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezinden (SBGM), Sosyal Güvenlik Kurumundan, Sağlık Bakanlığından, sağlık kurum ve kuruluşlarından ve sigorta şirketlerinden edinilmesine ve şirket nezninde ki bahse konu bilgi ve kayıtların SBGM, sigorta şirketleri ve ilgili mavzuatda yetkilendirilen merciler ile paylaşılmasına rıza göstermiş sayılır.

D. RİZİKONUN GERÇEKLEŞMESİ

 1. Tazminat başvurusu için gereken bilgi ve belgelere ilişkin listeyi, poliçenin hazırlanmasını müteakip sigortacınızdan isteyebilir yada şirketimiz web sitesinden temin edebilirsiniz.
 2. Rizikonun gerçekleşmesi durumunda beş işgünü içinde Doga Sigorta A.Ş. Hasar Bildirim Hattı 0(850) 811 51 00 numaralı telefondan başvuruda bulununuz.
 3. Bildirim esnasında, sigortacı tarafından verilen talimatlar çerçevesinde hareket ediniz.
 4. Rizikonun gerçekleşmesi hâlinde, tazminat ödeme borcu sigortacıya aittir.

E.TAZMİNAT VE TAZMİNAT ÖDEMESİ

 1. Akdedilen sözleşmede muafiyet mevcut ise sigortalı ile karşılıklı mutabık kalınarak teminatlara göre belirlenecek muafiyet ve/veya Sigortalının hasara katılım %’si veya miktarı olarak ( tespit edilecek para birimleri cinsinden) ve uygulama koşulları sözleşmede belirtilecektir. Bu muafiyet sigortalının sorumluluğunda olan miktarı belirtmekte olup sigortalı tarafından karşılanacaktır. Talep edilen tazminat miktarı poliçede belirlenen muafiyet miktarının altında kalıyorsa sigortacı tarafından her hangi bir tazminat ödemesi yapılmayacaktır.
 2. Gerekli bilgi ve belgelerin eksiksiz şekilde sigortacıya ulaşmasından itibaren makul bir süre içerisinde sigortacı tarafından gerekli incelemeler yapılarak tazminat işlemleri tamamlanacaktır.

F. ŞİKAYET VE BİLGİ TALEPLERİ

Sigortaya ilişkin her türlü bilgi talepleri ve şikayetler için aşağıda yazılı adres ve telefonlara başvuruda bulunulabilir. Sigortacı, başvurunun kendisine ulaşmasından itibaren 15 işgünü içinde talepleri cevaplandırmak zorundadır.

Sigortacı : Doga Sigorta A.Ş. (www.dogasigorta.com)
Adresi : Spine Tower No:243 Büyükdere Cad., 34398 Maslak - İSTANBUL
Tel No : (0850) 811 51 00
Faks no. :(0212) 212 36 44
Sigorta Ettirenin Adı Soyadı ve İmzası
Tarih : ____/ ____/ ________
Teklif no:
Sigortacı veya acentenin kaşesi ve yetkilinin imzası
Tarih : ____/ ____/ ________
Teklif no:

Doga Sigorta A.Ş. Tahkim Komisyonu’na üyedir.

En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta sözleşmesine ilişkin önemli bazı hususlarda genel amaçlı bilgi vermek amacıyla 28.10.2007 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Sigorta Sözleşmelerinde Bilgilendirmeye İlişkin Yönetmeliğe istinaden hazırlanmıştır.

A. SİGORTACIYA İLİŞKİN BİLGİLER

 1. Sözleşmeye aracılık eden sigorta acentesinin;
  • Ticaret Ünvanı:
  • Adresi:
  • Tel No:
  • Faks No:
 2. Teminatı veren sigortacının;
  • Ticaret Unvanı : Doga Sigorta A.Ş. (www.dogasigorta.com)
  • Adresi : Spine Tower No:243 Büyükdere Cad., 34398 Maslak - İSTANBUL
  • Tel No :(0850) 811 51 00
  • Faks No :(0212) 212 36 44

B. UYARILAR

 1. Sigorta hakkında daha ayrıntılı bilgi almak için, talep halinde sigortacı tarafından verilecek İhtiyari Mali Sorumluluk Sigortası Genel şartları, klozları ve poliçede yazılı hususları dikkatlice okuyunuz.
 2. Sigorta priminin tamamının veya taksitle yapılan ödemelerde primin ilk taksitinin, poliçenin teslim edildiği an ödenmesi gerekir. Primin ödenmemesi durumunda, aksi kararlaştırılmadıkça, sigortacının sorumluluğu başlamaz.
 3. İleride doğabilecek birtakım ihtilafları önlemek için, prim ödemelerinizde (peşin veya taksitle) ödeme belgesi almayı unutmayınız.
 4. Prim ödemesinde, “mutlaka”, “kesin” gibi ifadelerle kesin vadenin kararlaştırıldığı hâllerde (Borçlar Kanunu md. 107), primin veya prim taksitinin zamanında ödenmemesi durumunda ihtar olmaksızın sözleşme sona erer.
 5. Sözleşmenin kanuni sebeplerle Feshedilmesi hâlinde, sigortacının sorumluluğunun devam ettiği süreye tekabül eden prim gün sayısı üzerinden hesap edilerek fazlası sigorta ettirene iade edilir veya bu tarihe kadar ödenmeyen eksik prim, geçen gün sayısı hesap edilerek sigortacıya ödenir. Sigortalının Fesih önerisinin sigortacı tarafından kabulü ile sözleşmenin Feshedilmesi halinde ise prim iadesinde gün esası yerine poliçede öngörülen kısa dönem esası gibi başka bir esas uygulanabilir.
 6. Sözleşmenin kurulması sırasında, sigorta süresince ve rizikonun gerçekleşmesi durumunda sigortacıya eksik veya yanlış bilgi vermekten kaçınınız. Poliçeniz düzenlendiğinde üzerinde yazılı olan indirimleri kontrol ediniz. Poliçenizin eksik veya yanlış bilgi ile düzenlenmesi halinde tazminat ödeme süresi uzayabilir, tazminatı eksik alma veya almama hâlleri ortaya çıkabilir.

C. GENEL BİLGİLER

 1. Bu sigortayla aşağıdaki teminatlar tarafların anlaşmasına bağlı olarak sağlanabilecektir.
 2. Sigortacı, poliçede gösterilen aracın kullanılmasından doğan ve Karayolları Trafik Kanununa göre aracın işletenine düşen hukuki sorumluluğu Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası (Trafik sigortası) limitlerinin üzerinde kalan kısmını, poliçede yazılı limitlere kadar temin eder. Sigorta Türkiye sınırları içinde geçerli olup, sigorta ettirenin haksız taleplere karşı müdafaasını da temin eder.
 3. Tarafların, sigorta genel şartlarına ek olarak, kanuna, ahlaka aykırı bulunmamak ve sigortalı aleyhine olmamak üzere özel şart kararlaştırabilme hakkı vardır.
 4. Poliçe ile verilen teminatlar dışında, aşağıda yazılı olan riziko / zarar veya kıymetler, ilave primle ek sözleşme ile teminat kapsamına dahil edilebilir.
 5. Manevi tazminat talepleri, ek sözleşme ile teminat kapsamı içine alınabilir. Bu teminat, Trafik Sigortasının varlığına bağlı olmaksızın, bu sigorta limitlerinin içinde hüküm ifade eder.
 6. Teminat dışı hâller için Artan Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartlarına ve poliçe özel Şartlarına bakınız.

D. RİZİKONUN GERÇEKLEŞMESİ

 1. Tazminat başvurusu için gereken bilgi ve belgelere ilişkin listeyi, poliçenin hazırlanmasını müteakip sigortacınızdan isteyebilir yada şirketimiz web sitesinden temin edebilirsiniz.
 2. Rizikonun gerçekleşmesi durumunda beş iş günü içinde Hasar Bildirim Hattı 0(850) 811 51 00 numaralı telefondan başvuruda bulununuz.
 3. Bildirim esnasında, sigortacı tarafından verilen talimatlar çerçevesinde hareket ediniz.
 4. Rizikonun gerçekleşmesi hâlinde, tazminat ödeme borcu sigortacıya aittir.

E.TAZMİNAT

 1. Sözleşmenin kurulması sırasında verilen teminat tutarının doğru olduğuna dikkat ediniz.Rizikonun gerçekleşmesi durumunda sigortacı tarafından ödenecek tazminatın azami miktarı verilen teminatlar ile sınırlıdır.
 2. Rizikonun gerçekleşmesi durumunda, sigortacı eksper tayin edebileceği gibi sigortalının da eksper tayin edebilme hakkı vardır.Eksper ücreti eksper tayin eden tarafça ödenir. Sigorta hasar eksperlerinin isim ve adres bilgileri Hazine Müsteşarlığının internet sitesinden (ttp://www.hazine.gov.tr) temin edilebilir.
 3. Rizikonun gerçekleşmesi halinde ,sigortalı;-En geç 5 iş günü içinde hasara sebep olan kaza veya olayın yerini ,zamanını meydana geliş şeklini ve yol açtığı genel sonuçları sigortacıya bildirmekle yükümlüdür.Sigortacının bu yükümlülüklerine aykırı hareket etmesi halinde kanun ve genel şartlar uyarınca sigortacının ödeme yükümlülüğü tamamen ve ya kısmen ortadan kalkmış olur.

F.TAZMİNAT ÖDEMESİ

 1. Akdedilen sözleşmede muafiyet mevcut ise sigortalı ile karşılıklı mutabık kalınarak teminatlara göre belirlenecek muafiyet ve/veya Sigortalının hasara katılım %’si veya miktarı olarak ( tespit edilecek para birimleri cinsinden) ve uygulama koşulları sözleşmede belirtilecektir. Bu muafiyet sigortalının sorumluluğunda olan miktarı belirtmekte olup sigortalı tarafından karşılanacaktır.Talep edilen tazminat miktarı poliçede belirlenen muafiyet miktarının altında kalıyorsa sigortacı tarafından her hangi bir tazminat ödemesi yapılmayacaktır.
 2. Gerekli bilgi ve belgelerin eksiksiz şekilde sigortacıya ulaşmasından itibaren makul bir süre içerisinde sigortacı tarafından gerekli incelemeler yapılarak tazminat işlemleri tamamlanacaktır.

G. ŞİKAYET VE BİLGİ TALEPLERİ

Sigortaya ilişkin her türlü bilgi talepleri ve şikayetler için aşağıda yazılı adres ve telefonlara başvuruda bulunulabilir. Sigortacı, başvurunun kendisine ulaşmasından itibaren 15 işgünü içinde talepleri cevaplandırmak zorundadır.

Sigortacı : Doga Sigorta A.Ş. (www.dogasigorta.com)
Adresi : Spine Tower No:243 Büyükdere Cad., 34398 Maslak - İSTANBUL
Tel No: (0850) 811 51 00
Faks No : (0212)212 36 44
Sigorta Ettirenin Adı Soyadı ve İmzası
Tarih : ____/ ____/ ________
Teklif no:
Sigortacı veya acentenin kaşesi ve yetkilinin imzası
Tarih : ____/ ____/ ________
Teklif no:

Doga Sigorta A.Ş. Tahkim Komisyonu’na üyedir.

Bilgilendirme formunu indirmek için tıklayınız...


En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen kişilere, yapılacak sözleşmeye ilişkin hususlarda genel bilgi vermek amacıyla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun “Aydınlatma Yükümlülüğü” alt başlıklı 1423. maddesinin 1. fıkrası hükmüne istinaden hazırlanmıştır.

A. SİGORTACIYA İLİŞKİN BİLGİLER

 1. Sözleşmeye aracılık eden sigorta acentesinin;
  • Ticaret Ünvanı:
  • Adresi:
  • Tel No:
  • Faks No:
 2. Teminatı veren sigortacının;
  • Ticaret Unvanı : Doga Sigorta A.Ş. (www.dogasigorta.com)
  • Adresi : Spine Tower No:243 Büyükdere Cad., 34398 Maslak - İSTANBUL
  • Tel No :(0850) 811 51 00
  • Faks No :(0212) 212 36 44

B. UYARILAR

 1. Sigorta hakkında daha ayrıntılı bilgi almak için, talep halinde sigortacı tarafından verilecek Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası (Trafik Sigortası) Genel şartlarını ve poliçede yazılı hususları dikkatlice okuyunuz.
 2. Sigorta priminin tamamının veya taksitle yapılan ödemelerde primin ilk taksitinin, poliçenin teslim edildiği an ödenmesi gerekir.
 3. ileride doğabilecek ihtilafları önlemek için prim ödemelerinizde (peşin veya taksitle) ödeme belgesi almayı unutmayınız.
 4. Sözleşmenin kanuni sebeplerle feshedilmesi hâlinde, sigortacının sorumluluğunun devam ettiği süreye tekabül eden prim, gün sayısı üzerinden hesap edilerek fazlası sigorta ettirene iade edilir veya bu tarihe kadar ödenmeyen eksik prim, geçen gün sayısı hesap edilerek sigortacıya ödenir.
 5. Sözleşmenin kurulması sırasında, sigorta süresince ve rizikonun gerçekleşmesi durumunda sigortacıya eksik veya yanlış bilgi vermekten kaçınınız. Poliçeniz düzenlendiğinde üzerinde yazılı olan indirimleri kontrol ediniz. Poliçenizin eksik veya yanlış bilgi ile düzenlenmesi halinde tazminat ödeme süresi uzayabilir, tazminatı eksik alma, alamama veya zarar görene ödenecek tazminatın sigorta ettirene/sigortalıya rücu edilmesi hâlleri ortaya çıkabilir.

C. GENEL BİLGİLER

 1. Bu sigortayla sigortacı, poliçede tanımlanan motorlu aracın işletilmesi sırasında, bir kimsenin ölümüne veya yaralanmasına veya bir şeyin zarara uğramasına sebebiyet vermiş olmasından dolayı, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’na göre işletene düşen hukuki sorumluluğu, zorunlu sigorta limitlerine kadar temin eder.
 2. Meydana gelen bir kazada zararın önlenmesi veya azaltılması amacıyla, sigorta ettirenin yapacağı makul ve zorunlu masraflar sigortacı tarafından karşılanır. Bu sigorta Türkiye sınırları içinde geçerli olup, ayrıca işletenin (sigorta ettirenin) haksız taleplere karşı savunmasını da temin eder.

 3. Teminat kapsamı dışında kalan haller, Karayolları Trafik Kanunu’nun 92. maddesi ile Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası (Trafik Sigortası) Genel şartlarının A.3. maddesinde düzenlenmiştir.
 4. Bu maddeler hükümlerine göre aşağıdaki haller sigorta teminatı dışındadır:
  • işletilme halinde olmayan araçların sebep olacağı zararlar,
  • İşleten tarafından ileri sürülecek tazminat talepleri,
  • işletenin eşinin, usul ve füruunun, kendisine evlat edinme ilişkisi ile bağlı olanların ve birlikte yaşadığı kardeşlerinin mallarına gelen zararlar nedeniyle ileri sürebilecekleri talepler,
  • Zarar görenlerin beraberinde bulunan bagaj ve benzeri eşya dışında araçta veya römorklarda taşınan eşyanın uğrayacağı zararlardan dolayı işletene karşı ileri sürülecek talepler,
  • Manevi tazminat talepleri,
  • İşletenin, Karayolları Trafik Kanunu uyarınca eylemlerinden sorumlu tutulduğu kişilere karşı yöneltebileceği talepler,
  • İşletenin aracına veya bu araç vasıtasıyla çekilen römorklara ve yarı römorklara veya çekilen araçlara gelecek zararlar nedeniyle ileri sürülecek talepler,
  • Motorlu araçlarla ilgili mesleki faaliyetlerde bulunan teşebbüslere, gözetim, onarım, bakım, alım-satım, araçta değişiklik yapılması amacı ile veya benzeri bir amaçla bırakılan aracın sebep olacağı zararlara ilişkin her türlü talepler,
  • Aracın, yetkili makamların izniyle tertip olunan yarışlara katılması veya yarışlara katılan araçlara eşlik etmesi ile gösteride kullanılması sonucunda meydana gelecek zararlar,
  • Çalınan veya gasp edilen araçların sebep oldukları ve Karayolları Trafik Kanunu’na göre işletenin sorumlu olmadığı zararlar ile aracın çalındığını veya gasp edildiğini bilerek binen kişilerin zarara uğramaları nedeniyle ileri sürülecek talepler ile çalan ve gasp eden kişilerin talepleri,
  • Motorlu bisikletlerin kullanılmasından ileri gelen zararlar,
  • 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda belirtilen terör eylemlerinde ve bu eylemlerden doğan sabotajda kullanılan araçların neden olduğu ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununa göre işletenin sorumlu olmadığı zararlar ile aracın terör eylemlerinde kullanıldığını veya kullanılacağını bilerek binen kişilerin zarara uğramaları nedeniyle ileri sürecekleri talepler, aracı terör ve buna bağlı sabotaj eylemlerinde kullanan kişilerin talepleri,
  • Dolaylı zararlar nedeniyle yöneltilecek tazminat talepleri.

D. RİZİKONUN GERÇEKLEŞMESİ

 1. Tazminat başvurusu için gereken bilgi ve belgelere ilişkin listeyi, poliçenin hazırlanmasını müteakip sigortacınızdan isteyiniz.
 2. Rizikonun gerçekleşmesi durumunda beş işgünü içinde, gerekli bilgi ve belgelerle birlikte poliçenizde belirtilen 0(850) 811 51 00 numaralı Doğa Sigorta A.Ş. Hasar ihbar hattına başvuruda bulununuz.
 3. Sigorta ettiren/sigortalı veya sigorta sözleşmesinden menfaat sağlayan kişilerin eksper atama hakkı bulunup bu yönde taleplerinin olması halinde atama kendileri tarafından Sigorta Bilgi Merkezi (SBM) nezdinde teşkil edilen "Eksper Atama ve Takip Sistemi" üzerinden yapılabilir. Sigorta ettirenlerin ve sigorta sözleşmesinden menfaat sağlayan kişilerin bu sistem dışındaki eksper atama talepleri değerlendirilmez.
  Sigorta eksperinin sigorta ettiren veya sigorta sözleşmesinden menfaat sağlayan kişiler tarafından tayin edilmesi halinde ücret, sigorta ettiren veya sigorta sözleşmesinden menfaat sağlayan kişi tarafından ödenir.
  Sigorta şirketinin ayrıca eksper atama hakkı saklı olup eksper atama hakkını kullanıp kullanmayacağını "Eksper Atama ve Takip Sistemi" üzerinden bildirir.
 4. Bildirim esnasında, sigortacı tarafından verilen talimatlar çerçevesinde hareket ediniz.
 5. Rizikonun gerçekleşmesi hâlinde, tazminat ödeme borcu sigortacıya aittir. Sigortacının yazılı izni olmadıkça sigorta ettiren tazminat talebini kısmen veya tamamen kabule yetkili olmadığı gibi zarar görenlere herhangi bir tazminat ödemesinde de bulunamaz.

E. TAZMİNAT

Rizikonun gerçekleşmesi durumunda sigortacı tarafından ödenecek azami tutar, sözleşmede verilen teminat limitleriyle sınırlıdır.

F. ŞİKÂYET VE BİLGİ TALEPLERİ

Sigortaya ilişkin her türlü bilgi talepleri ve şikayetler için aşağıda yazılı adres ve telefonlara başvuruda bulunulabilir. Sigortacı, başvurunun kendisine ulaşmasından itibaren 15 işgünü içinde talepleri cevaplandırmak zorundadır.

Sigortacı : Doga Sigorta A.Ş. (www.dogasigorta.com)
Adresi : Spine Tower No:243 Büyükdere Cad., 34398 Maslak - İSTANBUL
Tel No : (0850) 811 51 00
Faks No :(0212) 212 36 44
Sigorta Ettirenin Adı Soyadı ve İmzası
Tarih : ____/ ____/ ________
Sigortacı veya acentenin kaşesi ve Yetkilinin İmzası
Tarih : ____/ ____/ ________

Doga Sigorta A.Ş. Tahkim Komisyonu’na üyedir.

En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta sözleşmesine ilişkin önemli bazı hususlarda genel amaçlı bilgi ver­mek amacıyla, 28.10.2007 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Sigorta Sözleşmelerinde Bilgilendirmeye İlişkin Yönetmeliğe istinaden hazırlanmıştır.

A. SİGORTACIYA İLİŞKİN BİLGİLER

 1. Sözleşmeye aracılık eden sigorta acentesinin;
  • Ticaret Ünvanı:
  • Adresi:
  • Tel No:
  • Faks No:
 2. Teminatı veren sigortacının;
  • Ticaret Unvanı : Doga Sigorta A.Ş. (www.dogasigorta.com)
  • Adresi : Spine Tower No:243 Büyükdere Cad., 34398 Maslak - İSTANBUL
  • Tel No :(0850) 811 51 00
  • Faks No :(0212) 212 36 44

B. UYARILAR

 1. Yaptıracağınız sigorta hakkında daha ayrıntılı bilgi almak için, talep halinde sigortacı tarafından verilecek Makine Kırılması Sigortaları Genel Şartlarını ve klozlarını dikkatlice okuyunuz.
 2. Sigorta priminin tamamının veya taksitle yapılan ödemelerde primin ilk taksitinin, poliçenin teslim edildiği an ödenmesi gerekir. Primin ödenmemesi durumunda, aksi kararlaştırılmadıkça, sigortacının sorumluluğu başlamaz.
 3. İleride doğabilecek birtakım ihtilafları önlemek için, prim ödemelerinizde (peşin veya taksitle) ödeme belgesi almayı unutmayınız. Ödeme belgelerinizin Doğa Sigorta orijinal makbuzu olmasına dikkat ediniz.
 4. Sözleşmenin feshedilmesi halinde, sigortacının sorumluluğunun devam ettiği süreye tekabül eden prim gün sayısı üzerinden hesap edilerek fazlası sigorta ettirene iade edilir veya bu tarihe kadar ödenmeyen eksik prim, geçen gün sayısı hesap edilerek sigortacıya ödenir.
 5. Sözleşmenin kurulması sırasında, sigorta süresince ve rizikonun gerçekleşmesi durumunda sigortacıya eksik veya yanlış bilgi vermekten kaçınınız. Aksi taktirde, tazminat ödeme süresi uzayabilir, tazminatı eksik alma veya alamama halleri ortaya çıkabilir.
 6. Sözleşmenin kurulması halinde; poliçe vade bitiminde otomatik olarak yenilenmeyip, sigorta ettiren/sigortalının talebi halinde yenilenecektir. Sigortacının rizikoda bir değişiklik, hasar veya tahsilat gibi sebeplerle poliçeyi yenilememe hakkı saklıdır.
 7. Sigorta sözleşmesinde yapılacak değişiklikler, zeyilname ile gösterilir.

C. GENEL BİLGİLER

Bu sigortayla aşağıdaki teminatlar sağlanmaktadır:

 1. Bu sigorta, Makine Kırılması sigortası genel şartları dahilinde, sigorta konusu makinelerin deneme dev­resinden sonra normal çalışır halde iken veya aynı iş yerinde temizleme, revizyon veya yer değiştirme esnasında veya dururken Genel Şartlarda istisna edilmiş haller ve rizikolar haricindeki ani ve beklenmedik nedenlerle uğrayacağı doğrudan maddi ziya ve hasarları teminat altına alır.
 2. Tarafların, sigorta genel şartlarına ek olarak, kanuna, ahlaka aykırı bulunmamak ve sigortalı aleyhine ol­mamak üzere poliçede gösterilecek özel şartları kararlaştırabilme hakkı vardır.
 3. C1 maddesinde verilen teminatlar dışında, aşağıda yazılı olan riziko / zarar veya kıymetler, sigortacının söz konusu teminatları verip vermeme hakkı saklı kalmak kaydıyla, ilave prim alınarak ek sözleşme ile teminat kapsamına dahil edilebilir.
  • Fiziki infilaklardan meydana gelen ziya ve hasarlar,
  • Makine ve tesisin temel ve kaidelerinde teminat kapsamına giren sebeplerden ötürü meydana gelen ziya ve hasarlar,
  • Uçak dışında kalan seri vasıtalarla yapılan nakliye masrafları, fazla mesai ve tatil günleri ücret ve zamları,
  • Grev, lokavt, kargaşalık, halk ha­reketlerinin sebep olduğu bütün ziya ve hasarlar,
  • Terör eylemleri ve onlardan doğan sabotaj sonucunda meydana gelen zararlar,
  • Sigortalı rizikoların gerçekleşmesi sonucunda doğrudan veya dolaylı olarak meydana gelen her türlü çevre kirliliği sebebiyle oluşabilecek bütün zararlar.
 4. Teminat dışı hâller için Makine Kırılması Sigortası Genel Şartlarına bakınız.(Genel Şartlar www.dogasigorta.com adresinden temin edilebilir.)

D. RİZİKONUN GERÇEKLEŞMESİ

 1. Tazminat başvurusu için gereken bilgi ve belgelere ilişkin listeyi, poliçenin hazırlanmasını müteakip sigor­tacınızdan isteyiniz. (www.doğasigorta.com adresinden temin edebilirsiniz)
 2. Rizikonun gerçekleşmesi durumunda beş iş günü içinde, gerekli bilgi ve belgelerle birlikte ön sayfada adres ve telefonları yer alan sigortacıya başvuruda bulununuz.
 3. Bildirim esnasında, sigortacı tarafından verilen talimatlar çerçevesinde hareket ediniz.
 4. Rizikonun gerçekleşmesi hâlinde, tazminat ödeme yükümlülüğü genel ve özel şartlar ile klozlar çerçeve­sinde teminat veren sigortacıya aittir.
 5. Rizikonun gerçekleşmesi durumunda, sigortalının serbestçe eksper tayin edebilme hakkı vardır. Eksper ücreti eksperi tayin eden tarafça ödenir.Yetkili sigorta hasar eksperlerinin isim ve adres bilgileri Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin internet sitesinden (http://www.tobb.org.tr) temin edilebilir.

E. TAZMİNAT

 1. Sözleşmenin kurulması sırasında sigorta bedelinin sigorta değerine eşit olmasına dikkat ediniz. Sigorta bedeli, poliçede yazılı olan ve rizikonun gerçekleşmesi hâlinde sigortacının ödemeyi taahhüt ettiği teminatın azami tutarıdır. Makine Kırılması Sigortalarında Sigorta değeri sigortaya esas kıymetlerin (var ise, nakliye, montaj, gümrük, resim, vergi, harç ve masrafları dahil) yeni ikame bedellerine eşit olmalıdır.
 2. Tazminat ödemesinin söz konusu olduğu hâllerde, sigorta değeri rizikonun gerçekleştiği anda belirlenir. Bu durumda sigorta değeri, rizikonun gerçekleştiği anda sigortalı kıymetin yeni ikame değeridir ve ilgili Sigorta Genel Şartları çerçevesinde sigortacının sorumluluğu poliçede yazılı sigorta bedelini aşamaz.
 3. Poliçede yazılı bedelin, gerçek ( yeni ikame) değerden yüksek olması hâlinde, aşkın sigorta söz konusu­dur. Bu durumda fazladan prim ödemenize karşın, sigortacının azami sorumluluğu sigorta edilen kıymetin gerçek değeri ile sınırlıdır. Bu durumda sigortalı sigortacıdan, sigorta değerini aşan miktara isabet eden primin iadesini talep edebilir.
 4. Sözleşmenin kurulması sırasında, poliçede yazılı bedelin, yeni ikame (gerçek) değerden düşük olması hâlinde eksik sigorta söz konusu olur. Bu durumda sigortacı, oransal olarak daha az tazminat öder.
 5. Eksik ve aşkın sigorta durumlarından oluşabilecek ihtilafları önlemek için, bilirkişi vasıtasıyla tespit edi­lecek değer üzerinden sigorta (takseli sigorta/mutabakatlı değer) yaptırılabilir.

F. TAZMİNAT ÖDEMESİ

 1. Aktedilecek sözleşmede aşağıda belirtilen muafiyetler uygulanır.
  • Mühendislik Sigortalarında her bir işin özelliği dikkate alınarak muafiyet uygulaması esastır. Sözleşmenin kurulması sırasında tarafların muafiyet uygulamasını kararlaştırabilme hakkı vardır. Bu durumda uygulanacak muafiyet ve uygulama koşulları poliçede belirtilecektir.
  • Ek sözleşme ile teminat kapsamına alınmışsa ”Grev, Lokavt, Kargaşalık, Halk Hareketleri, Kötü Niyetli Hareketler ve Terörizm” rizikoları aşağıda belirtilen müşterek Sigorta ve/veya muafiyetlere tabidirler:
   Grev, Lokavt, Kargaşalık, Halk Hareketleri, Kötü Niyetli Hareketler ve Terörizm teminatı %100 sigorta bedelinin, %20’si sigortalı üzerinde kalmak kaydıyla Sigortalıyla müşterek sigorta şeklinde yapılır. Ay­rıca, her bir hasarda, aynı sigortalıya ait ve aynı riziko adresindeki toplam sigorta bedelleri üzerinden (sigortacının sorumlu olduğu kısım ) ayrı ayrı % 2 oranında bulunacak bir tenzili muafiyet uygulanır.
  • Ek sözleşme ile teminat kapsamına alınmışsa Müteharrik Makinalar Geniş Kasko Klozu kapsamında müteharrik makinaların Deprem sonucu uğrayacağı bütün ziya ve hasarlarda , %100 sigorta bedeli­nin, %20’si sigortalı üzerinde kalmak ve % 80’i sigortacı tarafından karşılanmak üzere müşterek si­gorta uygulanır. Ayrıca, her bir hasarda, toplam sigorta bedeli üzerinden (sigortacının sorumlu olduğu kısım ) % 2 oranında bulunacak bir tenzili muafiyet uygulanır. Zarar, muafiyet oran veya miktarının üzerinde ise, sigortacı bunu aşan kısmı karşılayacaktır.
 2. Tam hasar durumunda tazminat; makine ve tesisatın hasar anındaki yeni kıymetinden eskime ve aşınma payının ve kurtarılan değerlerin tenzili ve buna sökme masraflarının, nakliye, gümrük resmi, vergi, harç ve masrafları ve montaj masraflarının ve bu hususta sözleşmeye aksine hüküm konulmuş ise, C3 maddesinin (b) ve (c) fıkralarında yazılı unsurların ilavesi kaydıyla bulunacak bedel üzerinden ödenecektir.
 3. Gerekli bilgi ve belgelerin eksiksiz şekilde sigortacıya ulaşmasından itibaren makul bir süre içinde sigortacı tarafından gerekli incelemeler yapılarak tazminat işlemleri tamamlanacaktır.
 4. Doga Sigorta A.Ş. Tahkim sistemine üyedir.

G. ŞİKÂYET VE BİLGİ TALEPLERİ:

Sigortaya ilişkin her türlü bilgi talepleri ve şikayetler için aşağıda yazılı adres ve telefonlara başvuruda bulunulabilir. Sigortacı, başvurunun kendisine ulaşmasından itibaren 15 işgünü içinde talepleri cevaplandırmak zorundadır.

Sigortacı: Doga Sigorta A.Ş. (www.dogasigorta.com)
Adresi : Spine Tower No:243 Büyükdere Cad., 34398 Maslak - İSTANBUL
Tel No : (0850) 811 51 00
Faks No: (0212) 212 36 44
Sigorta Ettirenin Adı Soyadı ve İmzası
Tarih : ____/ ____/ ________
Sigortacı veya acentenin kaşesi ve yetkilinin imzası
Tarih : ____/ ____/ ________

İş bu form 3 sayfadan oluşmaktadır.
Doga Sigorta A.Ş. Tahkim Komisyonu’na üyedir.

En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta sözleşmesine ilişkin önemli bazı hususlarda genel amaçlı bilgi ver­mek amacıyla, 28.10.2007 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Sigorta Sözleşmelerinde Bilgilendirmeye İlişkin Yönetmeliğe istinaden hazırlanmıştır.

A. SİGORTACIYA İLİŞKİN BİLGİLER

 1. Sözleşmeye aracılık eden sigorta acentesinin;
  • Ticaret Ünvanı:
  • Adresi:
  • Tel No:
  • Faks No:
 2. Teminatı veren sigortacının;
  • Ticaret Unvanı : Doga Sigorta A.Ş. (www.dogasigorta.com)
  • Adresi : Spine Tower No:243 Büyükdere Cad., 34398 Maslak - İSTANBUL
  • Tel No :(0850) 811 51 00
  • Faks No :(0212) 212 36 44

B. UYARILAR

 1. Yaptıracağınız sigorta hakkında daha ayrıntılı bilgi almak için, talep halinde sigortacı tarafından verilecek Montaj Sigortaları Genel Şartlarını ve klozlarını dikkatlice okuyunuz.
 2. Sigorta priminin tamamının veya taksitle yapılan ödemelerde primin ilk taksitinin, poliçenin teslim edildiği an ödenmesi gerekir. Primin ödenmemesi durumunda, aksi kararlaştırılmadıkça, sigortacının sorumluluğu başlamaz.
 3. İleride doğabilecek birtakım ihtilafları önlemek için, prim ödemelerinizde (peşin veya taksitle) ödeme belgesi almayı unutmayınız. Ödeme belgelerinizin Doğa Sigorta orijinal makbuzu olmasına dikkat ediniz.
 4. Sözleşmenin feshedilmesi halinde, sigortacının sorumluluğunun devam ettiği süreye tekabül eden prim gün sayısı üzerinden hesap edilerek fazlası sigorta ettirene iade edilir veya bu tarihe kadar ödenmeyen eksik prim, geçen gün sayısı hesap edilerek sigortacıya ödenir.
 5. Sözleşmenin kurulması sırasında, sigorta süresince ve rizikonun gerçekleşmesi durumunda sigortacıya eksik veya yanlış bilgi vermekten kaçınınız. Aksi taktirde, tazminat ödeme süresi uzayabilir, tazminatı eksik alma veya alamama halleri ortaya çıkabilir.
 6. Sigorta sözleşmesinde yapılacak değişiklikler, zeyilname ile gösterilir.

C. GENEL BİLGİLER

Bu sigortayla aşağıdaki teminatlar sağlanmaktadır:

 1. Bu sigorta, Montaj Sigortaları Poliçeleri Genel Şartları dahilin de, sigorta konusunu teşkil eden değerle­rin sigorta süresi içinde, montaj sahasında bulunduğu sırada, montaj süresinde,Genel Şartlarda istisna edilmiş haller ve rizikolar haricindeki önceden bilinmeyen ve ani bir sebeple herhangi bir ziya ve hasara uğraması halini temin eder.
 2. Tarafların, sigorta genel şartlarına ek olarak, kanuna, ahlaka aykırı bulunmamak ve sigortalı aleyhine ol­mamak üzere poliçede gösterilecek özel şartları kararlaştırabilme hakkı vardır.
 3. C1 Maddesinde verilen teminatlar dışında, aşağıda yazılı olan riziko / zarar veya kıymetler sigortacının söz konusu teminatları verip vermeme hakkı saklı kalmak kaydıyla ilave prim alınarak ek sözleşme ile teminat kapsamına dahil edilebilir.
  • Montajın yapılması için kullanılan makine, alet ve teçhizat, geçici barakalar ve yardımcı yapılar,
  • 3.şa­hıslara verilecek zararlar nedeniyle sigortalıya düşecek hukuki sorumluluklar, c) Hasar neticesi enkazın kaldırılma masrafları, d)Uçak dışında kalan seri vasıtalarla yapılan nakliye masrafları, fazla çalışma ücret­leri, e)Grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri ve terörizmin sebep olduğu bütün ziya ve hasarlar, f)Dört haftayı geçen tecrübe devresinde meydana gelen ziya ve hasarlar, g)Terör eylemleri ve onlardan doğan sabotaj sonucunda meydana gelen zararlar. h) Sigortalı rizikoların gerçekleşmesi sonucunda doğrudan veya dolaylı olarak meydana gelen her türlü çevre kirliliği sebebiyle oluşabilecek bütün zararlar.
 4. Teminat dışı hâller için Montaj Sigortaları Poliçesi Genel Şartlarına (Bütün Muhataralar) bakınız. Ge­nel Şartlar www.dogasigorta.com adresinden temin edilebilir.

D. RİZİKONUN GERÇEKLEŞMESİ

 1. Tazminat başvurusu için gereken bilgi ve belgelere ilişkin listeyi, poliçenin hazırlanmasını müteakip sigor­tacınızdan isteyiniz. (www.dogasigorta.com adresinden temin edebilirsiniz)
 2. Rizikonun gerçekleşmesi durumunda beş iş günü içinde, gerekli bilgi ve belgelerle birlikte ön sayfada adres ve telefonları yer alan sigortacıya başvuruda bulununuz.
 3. Bildirim esnasında, sigortacı tarafından verilen talimatlar çerçevesinde hareket ediniz.
 4. Rizikonun gerçekleşmesi hâlinde, tazminat ödeme yükümlülüğü genel ve özel şartlar ile klozlar çerçeve­sinde teminat veren sigortacıya aittir.
 5. Rizikonun gerçekleşmesi durumunda, sigortalının serbestçe eksper tayin edebilme hakkı vardır. Eksper ücreti eksperi tayin eden tarafça ödenir. Yetkili sigorta hasar eksperlerinin isim ve adres bilgileri Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin internet sitesinden (http://www.tobb.org.tr) temin edilebilir.

E. TAZMİNAT

 1. Sözleşmenin kurulması sırasında sigorta bedelinin sigorta değerine eşit olmasına dikkat ediniz. Sigorta bedeli, poliçede yazılı olan ve rizikonun gerçekleşmesi hâlinde sigortacının ödemeyi taahhüt ettiği teminatın azami tutarıdır. Montaj All Risks Sigortalarında Sigorta değeri işin kendisi için (varsa fiyat fark­ları dahil) sözleşme/proje bedeli, her türlü araç, iş, hizmet makineleri, taşıtlar, şantiye tesisleri vb. için ise yeni ikame bedelleridir. Sözleşme/Proje bedelinde artış meydana gelmesi halinde zeyilname (ek belge) ile sigorta bedelinin arttırılması gerekmektedir.
 2. Tazminat ödemesinin söz konusu olduğu hâllerde, sigorta değeri rizikonun gerçekleştiği anda belirlenir. Bu durumda sigorta değeri, rizikonun gerçekleştiği anda sigortalı kıymetin sözleşme/proje değeridir. Her ha­lükarda sigortacının sorumluluğu ilgili Sigorta Genel Şartları Çerçevesinde poliçede yazılı sigorta bedelini aşamaz.
 3. Poliçede yazılı bedelin, sigorta değerinden yüksek olması hâlinde, aşkın sigorta söz konusudur. Bu du­rumda fazladan prim ödemenize karşın, sigortacının azami sorumluluğu sigorta edilen kıymetin gerçek değeri ile sınırlıdır. Bu durumda sigortalı, sigortacıdan, sigorta değerini aşan miktara isabet eden primin iadesini talep edebilir.
 4. Sözleşmenin kurulması sırasında, poliçede yazılı değerin, sigorta bedelinden düşük tespit edilmesi hâlinde eksik sigorta söz konusu olur. Bu durumda sigortacı, oransal olarak daha az tazminat öder.
 5. Eksik ve aşkın sigorta durumlarından oluşabilecek ihtilafları önlemek için, bilirkişi vasıtasıyla tespit edi­lecek değer üzerinden sigorta yaptırılabilir.

F. TAZMİNAT ÖDEMESİ

 1. Aktedilecek sözleşmede aşağıda belirtilen muafiyet uygulanır.
  • Mühendislik Sigortalarında her bir işin özelliği dikkate alınarak muafiyet uygulaması esastır.
   Sözleşmenin kurulması sırasında tarafların muafiyet uygulamasını kararlaştırabilme hakkı vardır. Bu durumda uygulanacak muafiyet ve uygulama koşulları poliçede belirtilecektir.
  • Ek sözleşme ile teminat kapsamına alınmışsa ”Grev, Lokavt, Kargaşalık, Halk Hareketleri, Kötü Niyetli Hareketler ve Terörizm” rizikoları aşağıda belirtilen müşterek Sigorta ve/veya muafiyetlere tabidirler:
   Grev, Lokavt, Kargaşalık, Halk Hareketleri, Kötü Niyetli Hareketler ve Terörizm teminatı %100 sigorta bedelinin, %20’si sigortalı üzerinde kalmak kaydıyla Sigortalıyla müşterek sigorta şeklinde yapılır.
  • Deprem ve Yanardağ Püskürmesi teminatı %100 sigorta bedelinin minimum %20’si sigortalının üzerinde kalmak kaydıyla müşterek sigorta şeklinde yapılır. Taraflar isterse bu oranı %25,%30,%35,%40,%45,%50,%55,%60 olarak değiştirebilir. Bu durumda sigorta primi artan koasü­rans oranına bağlı olarak azalacaktır.
   Zarar, yukarıda yazılı oran veya miktarın üzerinde ise, sigortacı bunu aşan kısmı karşılayacaktır.
 2. Tam hasar durumunda tazminat, proje gerçekleşme oranı ile proje ve sigorta bedeli esas alınarak yapıla­cak hesaplamaya göre ödenecektir.
 3. Gerekli bilgi ve belgelerin eksiksiz şekilde sigortacıya ulaşmasından itibaren makul bir süre içinde sigortacı tarafından gerekli incelemeler yapılarak tazminat işlemleri tamamlanacaktır.
 4. Doga Sigorta A.Ş. Tahkim Sistemine üyedir.

G. ŞİKÂYET VE BİLGİ TALEPLERİ:

Sigortaya ilişkin her türlü bilgi talepleri ve şikâyetler için aşağıda yazılı adres ve telefonlara başvuruda bulunulabilir. Sigortacı, başvurunun kendisine ulaşmasından itibaren 15 işgünü içinde talepleri cevaplandırmak zorundadır.

Sigortacı: Doga Sigorta A.Ş. (www.dogasigorta.com)
Adresi: Spine Tower No:243 Büyükdere Cad., 34398 Maslak - İSTANBUL
Tel No : 0(850) 811 51 00
Faks No :( 0212) 212 36 44
Sigorta Ettirenin Adı Soyadı ve İmzası
Tarih : ____/ ____/ ________
Sigortacı veya acentenin kaşesi ve yetkilinin imzası
Tarih : ____/ ____/ ________

İş bu form 4 sayfadan oluşmaktadır.
Doga Sigorta A.Ş. Tahkim Komisyonu’na üyedir.

En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere,yapılacak sigorta sözleşmesine ilişkin önemli bazı hususlarda genel amaçlı bilgi vermek amacıyla, 28.10.2007 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Sigorta Sözleşmelerinde Bilgilendirmeye İlişkin Yönetmeliğe istinaden hazırlanmıştır.

A. SİGORTACIYA İLİŞKİN BİLGİLER

 1. Sözleşmeye aracılık eden sigorta acentesinin;
  • Ticaret Ünvanı :
  • Adresi :
  • Tel No :
  • Faks No :
  • E-mail :
 2. Teminatı veren sigortacının;
  • Ticaret Unvanı : Doga Sigorta A.Ş. (www.dogasigorta.com)
  • Adresi : Spine Tower No:243 Büyükdere Cad., 34398 Maslak - İSTANBUL
  • Tel No :(0850) 811 51 00
  • Faks No :(0212) 212 36 44

B. UYARILAR

 1. Sigorta hakkında daha ayrıntılı bilgi almak için, talep halinde sigortacı tarafından verilecek Tehlikeli Maddeler ve Tehlikeli Atık Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartlarını poliçede yer alan özel şart ile klozları dikkatlice okuyun.
 2. Sigorta priminin tamamının veya taksitle yapılan ödemelerde primin ilk taksitinin, poliçenin teslim edildiği an ödenmesi gerekir. Primin ödenmemesi durumunda, aksi kararlaştırılmadıkça, sigortacının sorumluluğu başlamaz.
 3. Sözleşmenin feshedilmesi halinde, sigortacının sorumluluğunun devam ettiği süreye tekabül eden prim gün sayısı üzerinden hesap edilerek fazlası sigorta ettirene iade edilir veya bu tarihe kadar ödenmeyen eksik prim, geçen gün sayısı hesap edilerek sigortacıya ödenir.
 4. İleride doğabilecek birtakım ihtilafları önlemek için, prim ödemelerinizde (peşin veya taksitle) ödeme belgesi almayı unutmayınız. Ödeme belgelerinizin Doğa Sigorta orijinal makbuzu olmasına dikkat ediniz.
 5. Sözleşmenin kurulması sırasında, sigorta süresince ve rizikonun gerçekleşmesi durumunda sigortacıya eksik veya yanlış bilgi vermekten kaçınınız. Aksi taktirde, tazminat ödeme süresi uzayabilir, tazminatı eksik alma veya alamama halleri ortaya çıkabilir.
 6. Sigorta sözleşmesinin kurulması halinde, sigortacının vade bitiminde poliçeyi otomatik olarak yenileme zorunluluğu bulunmamaktadır.

C. GENEL BİLGİLER

 1. Bu sigortanın konusu, 11/3/2010 tarih ve 2010/190 sayılı Tehlikeli Maddeler için yaptırılacak Sorumluluk Sigortaları Hakkında Kararın ikinci maddesinde sayılan maddeler ve bu maddelerle ilgili faaliyetlerdir.
  Bu sigorta, Kararda belirtilen tehlikeli maddelerle ilgili mesleki faaliyette bulunan gerçek ve tüzel kişilerin söz konusu mesleki faaliyetleri dolayısıyla meydana gelebilecek bir kaza sonucunda, kusurları olsun olmasın üçüncü kişilerin doğrudan doğruya uğrayacakları bedeni ve maddi zararlara karşı sorumluluklarını, poliçede yazılı tutarlara kadar, poliçede yazılı şartlar dairesinde temin eder. Sigorta, sigortalının Karar kapsamına giren tüm mesleki faaliyetlerini kapsayacak şekilde yapılır. Tehlikeli Maddeler ve Tehlikeli Atık Sorumluluk Sigortası bulunan bir işyerinde, kullanılmak üzere bulundurulan LPG tüpünün infilakı, gaz kaçırması, yangın çıkarması sonucu verilecek zararlar, Tüpgaz Sorumluluk Sigortası limitleri dahilinde sigortacısı tarafından tazmin edilir. Ancak, kullanılmak üzere bulundurulan tüpgazın neden olduğu kaza, işyerinde bulunan yanıcı, parlayıcı, patlayıcı maddelerin de zarar vermesine yol açarsa, tazminat ödemelerinde Tüpgaz Sorumluluk Sigortasına öncelik verilir; bu sigortanın limitlerinin yetersiz kalması halinde Tehlikeli Maddeler ve Tehlikeli Atık Sorumluluk Sigortası, limitleri dahilinde işlemeye başlar. Hasara yol açan kazanın çıkış nedeninin yanıcı, yakıcı, parlayıcı, patlayıcı maddeler olması halinde öncelikle Tehlikeli Maddeler ve Tehlikeli Atık Sorumluluk Sigortası işlemeye başlar.
 2. Aşağıdaki haller sigorta teminatının dışındadır:
  • Olaya kasten neden olan kişilerin zarar ve ziyan talepleri,
  • Manevi tazminata ilişkin talepler,
  • Sigortalının kendisinin uğrayacağı zarar ve ziyanlar,
  • Sigortalıya vekalet akdi veya hizmet akdiyle ya da başka bir şekilde bağlı olarak çalışan kimselere gelen zarar ve ziyanlar,
  • Savaş veya savaş niteliğindeki harekat, ihtilal, isyan, ayaklanma ve bunlardan doğan iç kargaşalıklar nedeniyle meydana gelen bütün zarar ve ziyan talepleri,
  • Herhangi bir nükleer yakıttan veya nükleer yakıtın yanması sonucu nükleer artıklardan veya bunlara atfedilen nedenlerden meydana gelen iyonlayıcı radyasyonlann veya radyoaktivite bulaşmalarının ve işverenin iştigal konusu içinde olsun veya olmasın bunların getirdiği askeri ve inzibati tedbirlerin neden olduğu bütün kayıp ve hasarlar (Bu bentte geçen yanma deyimi kendi kendini idame ettiren herhangi bir nükleer ayrışım olayını kapsayacaktır).
  • 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda belirtilen terör eylemleri ve bu eylemlerden doğan sabotaj ile bunları önlemek ve etkilerini azaltmak amacıyla yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler sonucunda meydana gelen zararlar.

Genel Şartları www.dogasigorta.com adresinden de temin edebilirsiniz.

D. RİZİKONUN GERÇEKLEŞMESİ

 1. Tazminat başvurusu için gereken bilgi ve belgelere ilişkin listeyi, poliçenin hazırlanmasını müteakip sigortacınızdan isteyiniz.(www.dogasigorta.com adresinden de temin edebilirsiniz)
 2. Rizikonun gerçekleşmesi halinde sigorta ettiren/sigortalı, bu sözleşmeye göre sorumluluğunu gerektirecek bir olayı, haberdar olduğu andan itibaren gecikmeksizin sigortacıya bildirmelidir.
 3. Olayın ve zararın nedeni ile hangi hal ve şartlar altında gerçekleştiğini ve sonuçlarını tespite, tazminat yükümlülüğü ve miktarı ile rücu hakkının kullanılmasına yararlı, elde edilmesi mümkün bilgi ve belgeleri gecikmeksizin iletmeniz gerekmektedir.
 4. Zarardan dolayı dava yolu ile veya başka yollarla bir tazminat talebi karşısında kaldığınızda veya aleyhinize cezai kovuşturmaya geçildiği hallerde, durumdan sigortacınızı derhal haberdar ediniz ve zarar ziyan talebine ve cezai kovuşturmaya ilişkin olarak almış olduğunuz ihbarname, davetiye ve benzeri tüm belgeleri derhal sigortacınıza iletiniz.
 5. Bildirim esnasında, sigortacı tarafından verilen talimatlar çerçevesinde hareket ediniz.
 6. Rizikonun gerçekleşmesi hâlinde tazminat ödeme borcu sigortacıya aittir. Sigortacının yazılı izni olmadıkça sigorta ettiren tazminat talebini kısmen veya tamamen kabule yetkili olmadığı gibi zarar görenlere herhangi bir tazminat ödemesinde de bulunamaz.
 7. Rizikonun gerçekleşmesi durumunda, sigortalının serbestçe eksper tayin edebilme hakkı vardır. Eksper ücreti eksperi tayin eden tarafça ödenir.Yetkili sigorta hasar eksperlerinin isim ve adres bilgileri Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin internet sitesinden (http://www.tobb.org.tr) temin edilebilir.

E. TAZMİNAT

 1. Tazminatın esasları ve uygulamasına ilişkin bilgiler için Tehlikeli Maddeler ve Tehlikeli Atık Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Bilgilendirme Formu Genel Şartlarına bakınız.
 2. Sigorta bedeli, poliçede yazılı olan ve rizikonun gerçekleşmesi halinde sigortacının ödemeyi taahhüt ettiği tazminatın azami tutarıdır.
 3. Aktedilecek sözleşmede muafiyet mevcut ise poliçede öngörülen şekli ile uygulanacaktır.
 4. DOĞA SİGORTA tahkim sistemine üyedir.

F. ŞİKAYET VE BİLGİ TALEPLERİ

Sigortaya ilişkin her türlü bilgi talepleri ve şikayetler için aşağıda yazılı adres ve telefonlara başvuruda bulunulabilir.Sigortacı, başvurunun kendisine ulaşmasından itibaren 15 iş günü içinde talepleri cevaplandırmak zorundadır.

Sigortacının

Ticaret Ünvanı : Doga Sigorta A.Ş. ( www.dogasigorta.com)
Adresi : Spine Tower No:243 Büyükdere Cad., 34398 Maslak - İSTANBUL
Telefon No : (0850) 811 51 00
Faks No : (0212) 212 36 44
E-mail: info@dogasigorta.com

Sigorta Ettirenin

Adı Soyadı / Ünvanı:
E-mail :
Cep Telefonu :
Tarih : / /
Sigorta Ettirenin Kaşesi ve Yetkilinin İmzası

Sigortacı veya Acentenin

Adı Soyadı / Ünvanı:
E-mail :
Cep Telefonu :
Tarih : / /
Sigortacı veya Acentenin Kaşesi ve Yetkilinin İmzası

Bu Bilgilendirme Formundaki bilgiler, formun her iki tarafça imzalandığı gün itibarıyla geçerli olup , bu tarihten itibaren 15 gün içinde sözleşme kurulmamış ise koşullarda meydana gelebilecek değişiklikler sebebi ile Bilgilendirme Formunun güncellenmesi gerekebilir.

En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere,yapılacak sigorta sözleşmesine ilişkin önemli bazı hususlarda genel amaçlı bilgi vermek amacıyla, 28.10.2007 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Sigorta Sözleşmelerinde Bilgilendirmeye İlişkin Yönetmeliğe istinaden hazırlanmıştır.

A. SİGORTACIYA İLİŞKİN BİLGİLER

 1. Sözleşmeye aracılık eden sigorta acentesinin;
  • Ticaret Ünvanı :
  • Adresi :
  • Tel No :
  • Faks No:
  • E-mail :
 2. Teminatı veren sigortacının;
  • Ticaret Unvanı : Doga Sigorta A.Ş. (www.dogasigorta.com)
  • Adresi : Spine Tower No:243 Büyükdere Cad., 34398 Maslak - İSTANBUL
  • Tel No :(0850) 811 51 00
  • Faks No :(0212) 212 36 44

B. UYARILAR

 1. Yaptıracağınız sigorta hakkında daha ayrıntılı bilgi almak için, Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları , ve klozlarda yer alan hususları dikkatlice okuyunuz.
 2. Sigorta priminin tamamının veya taksitle yapılan ödemelerde primin ilk taksitinin, poliçenin teslim edildiği an ödenmesi gerekir. Primin ödenmemesi durumunda, aksi kararlaştırılmadıkça, sigortacının sorumluluğu başlamaz.
 3. Sözleşmenin feshedilmesi halinde, sigortacının sorumluluğunun devam ettiği süreye tekabül eden prim gün sayısı üzerinden hesap edilerek fazlası sigorta ettirene iade edilir veya bu tarihe kadar ödenmeyen eksik prim, geçen gün sayısı hesap edilerek sigortacıya ödenir.
 4. İleride doğabilecek birtakım ihtilafları önlemek için, prim ödemelerinizde (peşin veya taksitle) ödeme belgesi almayı unutmayınız. Ödeme belgelerinizin Doğa Sigorta orijinal makbuzu olmasına dikkat ediniz.
 5. Sözleşmenin kurulması sırasında, sigorta süresince ve rizikonun gerçekleşmesi durumunda sigortacıya eksik veya yanlış bilgi vermekten kaçınınız. Aksi taktirde, tazminat ödeme süresi uzayabilir, tazminatı eksik alma veya alamama halleri ortaya çıkabilir.
 6. Sigorta sözleşmesinin kurulması halinde, sigortacının vade bitiminde poliçeyi otomatik olarak yenileme zorunluluğu bulunmamaktadır.

C. GENEL BİLGİLER

Bu sigortayla Tıbbi Kötü Uygulamaya ilişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası’na dair genel şartlar, kloz ve özel şartlar çerçevesinde teminat sağlanmaktadır.

 1. Bu sigortayla poliçede belirtilen şartlar dahilinde serbest ya da kamu veya özel sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışan tabipler, diş tabipleri ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanların poliçede belirtilen mesleki faaliyeti ifa ederken, sözleşme tarihinden önceki on yıllık dönemdeki veya sözleşme süresi içinde mesleki faaliyeti nedeniyle verdiği zararlara bağlı olarak sözleşme süresi içinde kendisine yapılan tazminat taleplerine ve bu taleple bağlantılı yargılama giderleri ile hükmolunacak faize ve sigortalı aleyhine ileri sürülen tazminat talebine ilişkin makul giderlere karşı poliçede belirlenen limitler dahilinde teminat sağlar. Ancak on yıllık dönemin başlangıcı 30 Temmuz 2009’u geçemez ve bir aydan fazla sigortasız kalınan dönemlerde meydana gelen olaylara bağlı olarak sigortalı dönemlerde yapılan ihbarlar için sigorta koruması yoktur.
  Sigortalının Mesleki faaliyete son vermesi halinde, birinci paragraftaki teminata ek olarak, son sigorta sözleşmesi dönemindeki mesleki faaliyetinden dolayı sözleşmenin bitiş tarihinden iki yıl sonrasına kadar ortaya çıkabilecek talepler de teminat dahilindedir.
 2. Teminat dışı haller; Tıbbi Kötü Uygulamaya ilişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel şartları’nın A.3. başlığı altında yer alan aşağıdaki maddeleri ile belirlenmiştir.
  • Sigortalının, poliçede belirlenmiş ve sınırları hukuk kuralları veya etik kurallar ile tespit edilen mesleki faaliyeti dışındaki faaliyetlerinden kaynaklanan tazminat talepleri,
  • Mesleki faaliyetin ifası sırasında sigortalı tarafından kasten sebep olunan her tür olay ile davranışları,
  • Sigortalı veya çalıştırdığı kişilerin, poliçede belirtilen mesleki faaliyeti ifa ederken alkol, uyuşturucu ya da narkotik maddelerin tesiri altında bulunması sonucunda meydana gelen olaylar,
  • İnsani görevin yerine getirilmesi hariç, sigortalının, sigorta primine destek veren kuruluşların sorumluluk alanı dışındaki faaliyetlerinden kaynaklanan tazminat talepleri,
  • İdarî ve adlî para cezaları dahil her tür ceza ve cezai şartlar,
  • Her türlü deneyden kaynaklanan tazminat talepleri.

Hazine Müsteşarlığı’nın 24.07.2013 tarihli duyurusuna göre tabipler, diş tabipleri ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar anılan sigorta kapsamında ilişki içerisinde oldukları kurum sayısı kadar sözleşme yaptırmak zorunda olmakla birlikte, istihdam eden kurum ya da kuruluş değişmeksizin bu kurum ya da kuruluşun farklı birimlerinde görev yapılması durumunda ilave sözleşme yapılması gerekmemektedir. Bu doğrultuda, olası bir hasar durumda hekimin sigorta primine destek veren ve poliçe üzerinde belirtilen kuruluş dışındaki faaliyetlerinden kaynaklanan tazminat talepleri teminat harici olacaktır.

RİZİKONUN GERÇEKLEŞMESİ

 1. Tazminat başvurusu için gereken bilgi ve belgelere ilişkin listeyi, poliçenin hazırlanmasını müteakip sigortacınızdan isteyiniz.(www.dogasigorta.com adresindende temin edebilirsiniz)
 2. Rizikonun gerçekleşmesi halinde sigorta ettiren/sigortalı, bu sözleşmeye göre sorumluluğunu gerektirecek bir olayı, haberdar olduğu andan itibaren gecikmeksizin sigortacıya bildirmelidir.
 3. Olayın ve zararın nedeni ile hangi hal ve şartlar altında gerçekleştiğini ve sonuçlarını tespite, tazminat yükümlülüğü ve miktarı ile rücu hakkının kullanılmasına yararlı, elde edilmesi mümkün bilgi ve belgeleri gecikmeksizin iletmeniz gerekmektedir.
 4. Zarardan dolayı dava yolu ile veya başka yollarla bir tazminat talebi karşısında kaldığınızda veya aleyhinize cezai kovuşturmaya geçildiği hallerde, durumdan sigortacınızı derhal haberdar ediniz ve zarar ziyan talebine ve cezai kovuşturmaya ilişkin olarak almış olduğunuz ihbarname, davetiye ve benzeri tüm belgeleri derhal sigortacınıza iletiniz.
 5. Bildirim esnasında, sigortacı tarafından verilen talimatlar çerçevesinde hareket ediniz.
 6. Rizikonun gerçekleşmesi hâlinde tazminat ödeme borcu sigortacıya aittir. Sigortacının yazılı izni olmadıkça sigorta ettiren tazminat talebini kısmen veya tamamen kabule yetkili olmadığı gibi zarar görenlere herhangi bir tazminat ödemesinde de bulunamaz.
 7. Rizikonun gerçekleşmesi durumunda, sigortalının serbestçe eksper tayin edebilme hakkı vardır. Eksper ücreti eksperi tayin eden tarafça ödenir.Yetkili sigorta hasar eksperlerinin isim ve adres bilgileri Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin internet sitesinden (http://www.tobb.org.tr) temin edilebilir

E. TAZMİNAT

 1. Tazminatın esasları ve uygulamasına ilişkin bilgiler için Tıbbi Kötü Uygulamaya ilişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Genel Şartlarına bakınız.
 2. Sigorta bedeli, poliçede yazılı olan ve rizikonun gerçekleşmesi halinde sigortacının ödemeyi taahhüt ettiği tazminatın azami tutarıdır.
 3. Aktedilecek sözleşmede muafiyet mevcut ise poliçede öngörülen şekli ile uygulanacaktır.
 4. DOĞA SİGORTA tahkim sistemine üyedir.

F. ŞİKAYET VE BİLGİ TALEPLERİ

Sigortaya ilişkin her türlü bilgi talepleri ve şikayetler için aşağıda yazılı adres ve telefonlara başvuruda bulunulabilir.Sigortacı, başvurunun kendisine ulaşmasından itibaren 15 iş günü içinde talepleri cevaplandırmak zorundadır.

Sigortacının

Ticaret Ünvanı : Doga Sigorta A.Ş. ( www.dogasigorta.com)
Adresi : Spine Tower No:243 Büyükdere Cad., 34398 Maslak - İSTANBUL
Tel No:0(850) 811 51 00
Faks No:(0212) 212 36 44
E-mail: info@dogasigorta.com
Sigortacı veya Acentenin Kaşesi

Sigorta Ettirenin (Sigortacı veya Acentenin)
Adı Soyadı / Ünvanı:
E-mail :
Cep Telefonu :
Tarih : / /
Sigorta Ettirenin Kaşesi ve Yetkilinin İmzası

Bu Bilgilendirme Formundaki bilgiler, formun her iki tarafça imzalandığı gün itibarıyla geçerli olup , bu tarihten itibaren 15 gün içinde sözleşme kurulmamış ise koşullarda meydana gelebilecek değişiklikler sebebi ile Bilgilendirme Formunun güncellenmesi gerekebilir.

Bilgilendirme formunu indirmek için tıklayınız...


En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen kişilere ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta sözleşmesine ilişkin önemli bazı hususlarda genel amaçlı bilgi vermek amacıyla, 28.10.2007 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Sigorta Sözleşmelerinde Bilgilendirmeye İlişkin Yönetmeliğe istinaden hazırlanmıştır.

A. SİGORTACIYA İLİŞKİN BİLGİLER

 1. Sözleşmeye aracılık eden sigorta acentesinin;
  • Ticaret Ünvanı :
  • Adresi :
  • Tel No :
  • Faks No:
  • E-mail :
 2. Teminatı veren sigortacının;
  • Ticaret Unvanı : Doga Sigorta A.Ş. (www.dogasigorta.com)
  • Adresi : Spine Tower No:243 Büyükdere Cad., 34398 Maslak - İSTANBUL
  • Tel No :(0850) 811 51 00
  • Faks No :(0212) 212 36 44

B. UYARILAR

 1. Yaptıracağınız sigorta hakkında daha ayrıntılı bilgi almak için talep halinde Sigortacı tarafından verilecek Kara Taşıtları Kasko Sigortası klozlarını dikkatlice okuyunuz.
 2. Sigorta priminin tamamının veya taksitle yapılan ödemelerde primin ilk taksitinin, poliçenin teslim edildiği an ödenmesi gerekir. Primin ödenmemesi durumunda, aksi kararlaştırılmadıkça, sigortacının sorumluluğu başlamaz.
 3. Sigorta sözleşmesinin feshedildiği hallerde, sigortacının sorumluluğunun devam ettiği süreye tekabül eden prim, gün esası üzerinden hesap edilerek fazlası sigorta ettirene iade edilir.
 4. Sözleşmenin kurulması sırasında, sigorta süresince ve rizikonun gerçekleşmesi durumunda sigortacıya eksik veya yanlış bilgi vermekten kaçınınız. Aksi taktirde, tazminat ödeme süresi uzayabilir, tazminatı eksik alma veya alamama halleri ortaya çıkabilir.
 5. Sözleşmenin kurulması halinde; poliçe vade bitiminde otomatik olarak yenilenmeyip, sigorta ettiren/sigortalının talebi halinde yenilenecektir. Sigortacının, rizikoda bir değişiklik, hasar veya tahsilat gibi sebeplerle poliçeyi yenilememe hakkı saklıdır.
 6. Sigorta süresi sona ermeden tam hasar meydana gelmesi halinde sigortacı primin % 100 üne hak kazanacağından hasar tarihi itibariyle yapılacak poliçe iptallerinde prim iadesi yapılmaz. Kısmi hasar hallerinde taraflar sigorta sözleşmesini feshedebilirler. Ancak, sigortacı fesih hakkını, kısmi tazminat ödemesinden sonra kullanabilir.
 7. Ses ve görüntü cihazlarına ilişkin olarak ödenen hasar tazminatı kadar bu cihazlara ilişkin sigorta teminatı eksilecektir. Teminatınızın devam edebilmesi için lütfen sigortacınızla temasa geçiniz.
 8. Kanunen izin verilen limitlerin üzerinde (hususi araç kullanımlarında 0,50 promil, ticari araç kullanımlarında 0 promil) alkollü araç kullanımı sonucu oluşan hasarlar teminat kapsamı dışındadır.
 9. Orijinal anahtarın kullanımı ile yapılacak hırsızlıkların teminat kapsamına alınıp alınmadığı veya hangi kriterler çerçevesinde teminatta olduğu konusunda Sigortacınızdan bilgi talep ediniz.
 10. Herhangi bir hasar tutarının Sigortacı tarafından KDV dahil olarak ödenebilmesi için gerçek kişi sigortalıların fatura aslını ibraz etmesi, tüzel kişi sigortalıların ise yansıtma faturası düzenlemeleri esastır.
 11. Kaza sonrası aracın kendi imkanları ile hareket ettirilmesi, araçta kaza neticesi oluşan hasarın büyümesi sonucunu doğurabilmektedir. Aracın kaza sonrası yürütülmesi nedeniyle oluşacak ilave hasarların kasko teminat kapsamı dışında olduğunu hatırlatır, bu tarz istenmeyen durumların oluşmaması için aracınızı hareket ettirmeden Sigortacınızın yönlendirmelerine riayet ediniz.
 12. Poliçe priminiz poliçe düzenleme aşamasında vermiş olduğunuz bilgiler esas alınarak belirlenmiştir. Herhangi bir hasar anında poliçe düzenleme aşamasındaki beyanınızın gerçeğe aykırılık hali söz konusu olur ise alınması gereken prim ile alınan prim arasındaki orana göre hasarınızı eksik alabilirsiniz. Bu tür istenmeyen durumların oluşmaması için poliçe üzerindeki riziko ile ilgili bilgileri dikkatlice okuyunuz.
 13. Herhangi bir hasar anında sunmuş olduğunuz evraklarda sahtecilik, yanlış beyanda bulunmak suç teşkil edeceğinden doğru ve eksiksiz bilgi veriniz.
 14. Aracın yasal olarak taşımasına izin verilen yük miktarından fazla yük veya yolcu sayısından fazla yolcu taşınması halinde oluşan kasko hasarları teminat kapsamı dışında olacaktır. Bu tarz istenmeyen durumların oluşmaması için taşınan yük veya yolcu sayısına azami özen gösteriniz. Prim ödeme yeri, sigortacının mukim olduğu yerdir.

C. GENEL BİLGİLER

1.Bu sigorta ile aşağıdaki teminatlar sağlanmaktadır:

KASKO

 • Aracın karayolunda veya demiryolunda kullanılabilen motorlu, motorsuz araçlarla çarpışması,
 • Gerek hareket gerek durma halinde iken sigortalının veya aracı kullananın iradesi dışında araca ani ve harici etkiler neticesinde sabit veya hareketli bir cismin çarpması veya aracın böyle bir cisme çarpması, devrilmesi, düşmesi, yuvarlanması gibi kazalar,
 • Üçüncü kişilerin kötü niyet veya muziplikle yaptıkları hareketler, ile fiil ehliyetine sahip olmayan kişilerin yol açacağı zararlar,
 • Aracın yanması,
 • Aracın veya araç parçalarının çalınması veya çalınmaya teşebbüs edilmesi

2. Tarafların, sigorta genel şartlarına ek olarak, kanuna, ahlaka aykırı bulunmamak ve sigortalı aleyhine olmamak üzere poliçede gösterilecek özel şartları kararlaştırabilme hakkı vardır.

3. C1 maddesinde verilen teminatlar dışında, aşağıda yazılı olan riziko / zarar veya kıymetler, söz konusu teminatları verip vermeme hakkı saklı kalmak kaydıyla ilave prim alınması ve poliçe ekinde klozuna not yazılması şartı ile teminat kapsamına dahil edilebilir.

Türkiye sınırları dışında meydana gelen zararlar, grev, lokavt, halk hareketleri,terör, deprem, toprak kayması, fırtına, dolu, yıldırım veya yanardağ püskürmesi, sel ve su baskını, taşıtta sigara benzeri maddelerin teması ile meydana gelen yangın dışındaki zararlar, yetkili olmayan kişilere çektirilen araca gelen zararlar, taşıtın sigorta kapsamına giren kısmi bir zarara uğraması nedeni ile kullanım ve gelir kaybından doğan zararlar, taşıtın kurallara uygun bir şekilde yasal olarak taşınmasına izin verilen patlayıcı, parlayıcı ve yakıcı maddeler taşınması nedeniyle uğrayacağı zararlar, kemirgen veya benzeri hayvanların araca vereceği her türlü zararlar, taşıt anahtarının ek sözleşmede belirtilen haller sonucunda ele geçirilmesi suretiyle aracın çalınması ve çalınmaya teşebbüsü sonucu meydana gelen hasarlar ile kaybolan ve çalınan anahtarlar dolayısıyla aracın kilit mekanizmasının değiştirilmesi nedeniyle uğranılan zararlar.
Poliçede belirtilen Servis Tipi ve Parça Çeşidi hangisi ise aşağıda yer alan ilgili kloz geçerlidir.

YETKİLİ SERVİS KLOZU

İşbu poliçe ile sigortalı araçta, teminat kapsamına giren bir hasarın gerçekleşmesi durumunda tamiratın yetkili serviste, orijinal parça kullanılarak giderilmesi konusunda sigortalı ile mutabık kalınmıştır. Hasara maruz kalan parçaların orijinal parça olmadığının eksper marifetiyle belirlenmesi halinde; hasarlı parçanın değişiminde eşdeğer parça kullanımı yapılacaktır.

ANLAŞMASIZ ÖZEL SERVİS KLOZU

İşbu poliçe ile sigortalı araçta, teminat kapsamına giren bir hasarın gerçekleşmesi durumunda tamiratın anlaşmasız özel serviste, eşdeğer parça kullanılarak giderilmesi konusunda sigortalı ile mutabık kalınmıştır. Hasarın yetkili serviste onarılması durumunda ise ödenmesi gereken tazminat tutarından % 20 oranında tenzili muafiyet uygulanacaktır.

ANLAŞMALI ÖZEL SERVİS KLOZU

İşbu poliçe ile sigortalı araçta, teminat kapsamına giren bir hasarın gerçekleşmesi durumunda tamiratın anlaşmalı özel serviste, eşdeğer parça kullanılarak giderilmesi konusunda sigortalı ile mutabık kalınmıştır. Hasarın; Doga Sigorta A.Ş. ile anlaşması olmayan özel bir serviste onarılması durumunda, ödenmesi gereken tazminat tutarından % 15 oranında, hasarın yetkili serviste onarılması durumunda ise ödenmesi gereken tazminat tutarından % 30 oranında tenzili muafiyet uygulanacaktır. Anlaşmalı Özel servisin olmadığı illerde, hasarın diğer Özel Servislerde eşdeğer parça kullanılarak onarılması durumunda herhangi bir kesinti yapılmayacaktır.

5. Teminat dışı hâller için Kara Taşıtları Kasko Sigortası, Genel Şartlarına bakınız. (Genel Şartlar www.dogasigorta.com adresinden temin edilebilir.)

D. RİZİKONUN GERÇEKLEŞMESİ

 1. Tazminat başvurusu için gereken bilgi ve belgeler aşağıda belirtilmiştir.
 2. Hasar İhbar Anında şirketimize iletilecek Bilgiler Poliçe ve zeyilname numaraları, Sigortalı ismi ve/veya unvanı, Hasar tarihi, Hasar yeri / Sigortalı cep ve ev / iş telefonları varsa mail adresi / faks numarası, Tahmini hasar miktarı, Ekspertiz yapılacak mahal ve görüşülecek kişi / kişiler ile iletişim bilgileri, Banka hesap numaraları ( IBAN no )

  Kasko Hasar Taleplerinde

  Trafik kazası tespit tutanağı ( Kaza zaptı ), Anlaşmalı tutanak, Hasar beyanı, Alkol raporu, Ruhsat fotokopisi, Ehliyet fotokopisi, şirketimizce eksper görevlendirilmeyen hasarlarda, hasara ilişkin fotoğraflar, Eksper veya şirket yetkilileri tarafından hasarın niteliğine göre talep edilebilecek diğer ek belgeler, Banka hesap numaraları ( IBAN no ), D/M muavafakati, Kaza yeri fotoğrafları, Masak Evrakları

  Araç Çalınması Taleplerinde

  Emniyet birimlerince tutulmuş, zabıt ve ifade tutanağı, Araca ait anahtarlar ve tüm belgeler, 30 gün sonra karakol ve oto hırsızlık amirliğinden alınacak bulunamadı zaptı, Maliye ve trafik tescil kaydının silindiğine dair yazı, Dain-i mürtehin muvafakatı

  Pert (Ağır Hasarlı) Hasarlarda Rayiç tespitinde mutabakat ve ibraname, Trafikten çekme veya hurda belgesi, Maliye ve trafik tescil kaydının silindiğine dair yazı, Dain-i mürtehin muvafakatı, Araca ait tüm belge ve dökümanlar * Sigortacı yukarıda belirtilen hasar evrakları dışında talep edeceği belgeleri SMS yolu ile hak sahibinden talep edecektir.

 3. Rizikonun gerçekleşmesi durumunda 5 (beş) işgünü içinde, gerekli bilgi ve belgelerle birlikte ön sayfada adres ve telefonları yer alan sigortacıya başvuruda bulununuz.
 4. Bildirim esnasında, sigortacı tarafından verilen talimatlar çerçevesinde hareket ediniz.
 5. Rizikonun gerçekleşmesi halinde, tazminat ödeme yükümlülüğü genel ve özel şartlar ile klozlar çerçevesinde teminat veren sigortacıya aittir.
 6. Rizikonun gerçekleşmesi durumunda, sigortalının serbestçe eksper tayin edebilme hakkı vardır. Eksper ücreti eksperi tayin eden tarafça ödenir. Sigorta hasar eksperlerinin isim ve adres bilgileri Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin internet sitesinden http://www.tobb.org.tr) temin edilebilir.

E. TAZMİNAT

 1. Kasko Sigortasında:
 2. Sigorta bedeli; Sigorta şirketi aracı hasar tarihi itibariyle rayiç değerine kadar teminat altına almıştır. Rayiç bedelin belirlenmesi usulü de poliçede ilgili kısımda belirlenmiştir. Hasar durumunda eksik/aşkın sigorta uygulanmayacaktır.
  Rayiç Değer Tespiti; Rayiç değer rizikonun gerçekleştiği tarih itibari ile sigortalanan araç markasının yetkili/özel araç satışı yapan galeriler ile internet üzerinden araç satışı yapan sitelerden Doğa Sigorta tarafından veya hasar tespiti için görevlendirilen eksper tarafından belirlenir. Mevcut yerlerden tespit edilecek en az üç değerin ortalaması rayiç değer olarak kabul edilecektir.
  Her halükarda tespit edilen değer, Türkiye Sigorta Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliğince belirlenerek ilan edilen riziko tarihi itibariyle geçerli rayiç değeri geçemez.

  F. TAZMİNAT ÖDEMESİ

  1. Aktedilecek sözleşmede temin edilmiş ise;
   • Kasko Sigortası kapsamında verilen, Deprem, toprak kayması, fırtına dolu, yıldırım veya yanardağ püskürmesi hasarlarında poliçede kayıtlı rayiç değer üzerinden % 10 oranında, Sel ve Su Baskını hasarlarında, hasar bedeli üzerinden %10 oranında tenzili muafiyet uygulanır. Sigortalının talebi halinde ek prim ödenerek muafiyetsiz teminat alınabilir.
   • Kasko Sigortası kapsamında verilen, kullanım ve gelir kaybından doğan hasarlarda 3 gün muafiyet uygulanır.
   • Kasko Sigortası kapsamında verilen, aracın orjinal anahtarının çalınması teminatında, Kanunen geçerli bir belge karşılığında gözetim, bakım ve onarım amacıyla aracın teslim edildiği işletmelerden aracın çalınması veya çalınmaya teşebbüs edilmesi sonucu meydana gelecek ziya ve hasarlarda sigorta bedeli üzerinden % 10 oranında tenzili muafiyet uygulanır.
   • Yurtdışı teminatı alınması halinde, Irak, İran, Suriye ve Afganistan'da meydana gelen hırsızlık ve yanma hasarlarında; sigorta bedeli üzerinden %25 oranında tenzili muafiyet uygulanır.
   • Kasko Sigortası kapsamında sigorta edilen, taşınan yükün uğrayacağı hasarlarda, taşınan yük sigorta bedeli üzerinden % 10 oranında tenzili muafiyet uygulanır.(Araca yurt dışı teminatı verilmiş olsa bile, taşınan yük teminatı Türkiye sınırları içinde geçerlidir.)
  2. Sigortalı araçta meydana gelecek kısmi hasarlar onarım yolu ile tazmin edilecektir. Ancak onarım yolu ile aynen tazmin yapılamadığı durumlarda nakden tazminat ödenir.
  3. Sigortacı hasar ihbarı üzerine talep ettiği belgelerin kendisine eksiksiz olarak verilmesi ve zararın eksper vasıtasıyla tespiti kararlaştırılmış ise eksper raporunun tesliminden itibaren en geç 10 işgünü içinde Genel ve Özel Şartlar kapsamında gerekli incelemeleri tamamlamak ve ödemeye engel bir durumun bulunmaması halinde tazminat miktarını tespit edip sigortalıya ödemek zorundadır.Tazminat ödeme borcu herhalde hasarın ihbarından itibaren 45 gün sonra muaccel olur.
  4. Doğa Sigorta tahkim sistemine üyedir.

  İSTİSNALAR

  Kasko sigortası genel şartlarının ;

  1. Taşıtın iddia ve yarışlara katılması sonucu ile bunlara hazırlık denemeleri sırasında meydana gelen zararlar,
  2. Yağsızlık, susuzluk, bozulma
  3. Mekanik, elektronik donanımda meydana gelen arızalar. teminat kapsamı dışındadır.

  G. ŞİKAYET VE BİLGİ TALEPLERİ

  Sigortaya ilişkin her türlü bilgi talepleri ve şikayetler için aşağıda yazılı adres ve telefonlara başvuruda bulunulabilir. Sigortacı, başvurunun kendisine ulaşmasından itibaren 15 iş günü içinde talepleri cevaplandırmak zorundadır.

  Sigortacının

  Ticaret Ünvanı : Doga Sigorta A.Ş. ( www.dogasigorta.com)
  Adresi : Spine Tower No:243 Büyükdere Cad., 34398 Maslak - İSTANBUL
  Tel No. : 0(850) 811 51 00
  Faks No: (0212) 212 36 44
  E-mail: info@dogasigorta.com
  Sigorta Ettirenin imzası

  Sigorta Ettirenin (Sigortacı veya Acentenin)

  Adı Soyadı / Ünvanı:
  E-mail:
  Cep Telefonu:
  Tarih: / /
  Sigortacı veya acentenin kaşesi ve yetkilinin imzası

  Bu bilgilendirme formundaki bilgiler, formun her iki tarafça imzalandığı gün itibarıyla geçerli olup , bu tarihten itibaren 15 gün içinde sözleşme kurulmamış ise koşullarda meydana gelebilecek değişiklikler sebebi ile Bilgilendirme Formunun güncellenmesi gerekebilir.

En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta sözleşmesine ilişkin önemli bazı hususlarda genel amaçlı bilgi ver­mek amacıyla, 28.10.2007 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Sigorta Sözleşmelerinde Bilgilendirmeye İlişkin Yönetmeliğe istinaden hazırlanmıştır.

A. SİGORTACIYA İLİŞKİN BİLGİLER

 1. Sözleşmeye aracılık eden sigorta acentesinin;
  • Ticaret Ünvanı :
  • Adresi :
  • Tel No :
  • Faks No:
  • E-mail :
 2. Teminatı veren sigortacının;
  • Ticaret Unvanı : Doga Sigorta A.Ş. (www.dogasigorta.com)
  • Adresi : Spine Tower No:243 Büyükdere Cad., 34398 Maslak - İSTANBUL
  • Tel No :(0850) 811 51 00
  • Faks No :(0212) 212 36 44

B. UYARILAR

 1. Yaptıracağınız sigorta hakkında daha ayrıntılı bilgi almak için, talep halinde sigortacı tarafından verilecek İnşaat Sigortaları Genel Şartlarını ve klozlarını dikkatlice okuyunuz.
 2. Sigorta priminin tamamının veya taksitle yapılan ödemelerde primin ilk taksitinin, poliçenin teslim edildiği an ödenmesi gerekir. Primin ödenmemesi durumunda, aksi kararlaştırılmadıkça, sigortacının sorumluluğu başlamaz.
 3. Sözleşmenin kanuni sebeplerle feshedilmesi hâlinde, sigortacının sorumluluğunun devam ettiği süreye te­kabül eden prim gün sayısı üzerinden, kanuni bir sebep olmadan sigorta ettirenin isteğine bağlı olarak po­liçenin feshedilmesi halinde ise prim iadesi sigortacının tarifesinde yer alan kısa müddet esası üzerinden hesap edilerek fazlası sigorta ettirene iade edilir veya bu tarihe kadar ödenmeyen eksik prim ilgili şekilde hesap edilerek sigortacıya ödenir.
 4. Sözleşmenin kurulması sırasında, sigorta süresince ve rizikonun gerçekleşmesi durumunda sigortacıya eksik veya yanlış bilgi vermekten kaçınınız. Aksi taktirde, tazminat ödeme süresi uzayabilir, tazminatı eksik alma veya alamama hâlleri ortaya çıkabilir.
 5. Sigorta sözleşmesinde yapılacak değişiklikler, zeyilname ile gösterilir.

C. GENEL BİLGİLER

Bu sigortayla aşağıdaki teminatlar sağlanmaktadır:

Bu sigorta, İnşaat Sigortaları Poliçeleri Genel Şartları dahilin de, sigorta konusunu teşkil eden değerlerin sigorta süresi içinde, inşaat sahasında bulunduğu sırada, inşaat süresinde, Genel Şartlarda istisna edilmiş haller ve rizikolar haricindeki önceden bilinmeyen ve ani bir sebeple herhangi bir ziya ve hasara uğraması halini temin eder.

 • Tarafların, sigorta genel şartlarına ek olarak, kanuna, ahlaka aykırı bulunmamak ve sigortalı aleyhine ol­mamak üzere poliçede gösterilecek özel şartları kararlaştırabilme hakkı vardır.
 • C1 Maddesinde verilen teminatlar dışında, aşağıda yazılı olan riziko / zarar veya kıymetler sigortacının söz konusu teminatları verip vermeme hakkı saklı kalmak kaydıyla ilave prim alınarak ek sözleşme ile teminat kapsamına dahil edilebilir.
  • İnşaatta kullanılan makine, alet ve teçhizat, geçici barakalar ve yardımcı yapılar,
  • 3.şahıslara veri­lecek zararlar nedeniyle sigortalıya düşecek hukuki sorumluluklar,
  • Hasar neticesi enkazın kaldırılma masrafları,
  • Uçak dışında kalan seri vasıtalarla yapılan nakliye masrafları, fazla çalışma ücretleri,
  • Grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri, kötü niyetli hareketler ve terörizmin sebep olduğu bütün ziya ve hasarlar,
  • İnşaatın bitim veya geçici kabulünden sonra başlayan bakım devresi, g) Terör eylemleri ve onlardan doğan sabotaj sonucunda meydana gelen zararlar h) Sigortalı rizikoların gerçekleşmesi sonu­cunda doğrudan veya dolaylı olarak meydana gelen her türlü çevre kirliliği sebebiyle oluşabilecek bütün zararlar.

  Teminat dışı hâller için İnşaat Sigortaları Poliçesi Genel Şartlarına (Bütün Muhataralar) bakınız. Genel Şartlar www.dogasigorta.com adresinden temin edilebilir.

  D. RİZİKONUN GERÇEKLEŞMESİ

  1. Tazminat başvurusu için gereken bilgi ve belgelere ilişkin listeyi, poliçenin hazırlanmasını müteakip sigor­tacınızdan isteyiniz. (www.dogasigorta.com adresinden temin edebilirsiniz).
  2. Rizikonun gerçekleşmesi durumunda beş iş günü içinde, gerekli bilgi ve belgelerle birlikte ön sayfada adres ve telefonları yer alan sigortacıya başvuruda bulununuz.
  3. Bildirim esnasında, sigortacı tarafından verilen talimatlar çerçevesinde hareket ediniz.
  4. Rizikonun gerçekleşmesi hâlinde, tazminat ödeme yükümlülüğü genel ve özel şartlar ile klozlar çerçeve­sinde teminat veren sigortacıya aittir.
  5. Rizikonun gerçekleşmesi durumunda, sigortalının serbestçe eksper tayin edebilme hakkı vardır. Eksper ücreti eksperi tayin eden tarafça ödenir. Yetkili sigorta hasar eksperlerinin isim ve adres bilgileri Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin internet sitesinden (http://www.tobb.org.tr)temin edilebilir.

  E. TAZMİNAT

  1. Sözleşmenin kurulması sırasında sigorta bedelinin sigorta değerine eşit olmasına dikkat ediniz. Sigorta bedeli, poliçede yazılı olan ve rizikonun gerçekleşmesi hâlinde sigortacının ödemeyi taahhüt ettiği teminatın azami tutarıdır. İnşaat All Risks Sigortalarında Sigorta değeri işin kendisi için (varsa fiyat fark­ları dahil) sözleşme/proje bedeli, her türlü araç, iş, hizmet makineleri, taşıtlar, şantiye tesisleri vb. için ise yeni ikame bedelleridir. Sözleşme/Proje bedelinde artış meydana gelmesi halinde zeyilname (ek belge) ile sigorta bedelinin arttırılması gerekmektedir.
  2. Tazminat ödemesinin söz konusu olduğu hâllerde, sigorta değeri rizikonun gerçekleştiği anda belirlenir. Bu durumda sigorta değeri, rizikonun gerçekleştiği anda sigortalı kıymetin sözleşme/proje değeridir. Her ha­lükarda sigortacının sorumluluğu ilgili Sigorta Genel Şartları Çerçevesinde poliçede yazılı sigorta bedelini aşamaz.
  3. Poliçede yazılı bedelin, sigorta değerinden yüksek olması hâlinde, aşkın sigorta söz konusudur. Bu du­rumda fazladan prim ödemenize karşın, sigortacının azami sorumluluğu sigorta edilen kıymetin gerçek değeri ile sınırlıdır. Bu durumda sigortalı, sigortacıdan, sigorta değerini aşan miktara isabet eden primin iadesini talep edebilir.
  4. Sözleşmenin kurulması sırasında, poliçede yazılı değerin, sigorta bedelinden düşük tespit edilmesi hâlinde eksik sigorta söz konusu olur. Bu durumda sigortacı, oransal olarak daha az tazminat öder.
  5. Eksik ve aşkın sigorta durumlarından oluşabilecek ihtilafları önlemek için, bilirkişi vasıtasıyla tespit edi­lecek değer üzerinden sigorta yaptırılabilir.

  F. TAZMİNAT ÖDEMESİ

  1. Aktedilecek sözleşmede aşağıda belirtilen muafiyet uygulanır.
  2. Tam hasar durumunda tazminat, rizikonun gerçekleşme anındaki rayiç değer esas alınarak ödenecektir.
  3. Gerekli bilgi ve belgelerin eksiksiz şekilde sigortacıya ulaşmasından itibaren makul bir süre içinde sigortacı tarafından gerekli incelemeler yapılarak tazminat işlemleri tamamlanacaktır.

  G. ŞİKÂYET VE BİLGİ TALEPLERİ:

  Sigortaya ilişkin her türlü bilgi talepleri ve şikâyetler için aşağıda yazılı adres ve telefonlara başvuruda bulunulabilir. Sigortacı, başvurunun kendisine ulaşmasından itibaren 15 işgünü içinde talepleri cevaplandırmak zorundadır.

  Sigortacı: Doga Sigorta A.Ş. (www.dogasigorta.com)
  Adresi: Spine Tower No:243 Büyükdere Cad., 34398 Maslak - İSTANBUL
  Tel & Faks No: 0(850) 811 51 00 PBX; (0212) 212 36 44

  Sigorta Ettirenin Adı Soyadı ve İmzası
  Tarih : ____/ ____/ ________
  Sigortacı veya acentenin kaşesi ve yetkilinin imzası
  Tarih : ____/ ____/ ________

  İş bu form 4 sayfadan oluşmaktadır.
  Doga Sigorta A.Ş. Tahkim Komisyonu’na üyedir.

 • En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta sözleşmesine ilişkin önemli bazı hususlarda genel amaçlı bilgi vermek amacıyla, 28.10.2007 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Sigorta Sözleşmelerinde Bilgilendirmeye İlişkin Yönetmeliğe istinaden hazırlanmıştır.

  A. SİGORTACIYA İLİŞKİN BİLGİLER

  1. Sözleşmeye aracılık eden sigorta acentesinin;
   • Ticaret Ünvanı :
   • Adresi :
   • Tel No :
   • Faks No:
   • E-mail :
  2. Teminatı veren sigortacının;
   • Ticaret Unvanı : Doga Sigorta A.Ş. (www.dogasigorta.com)
   • Adresi : Spine Tower No:243 Büyükdere Cad., 34398 Maslak - İSTANBUL
   • Tel No :(0850) 811 51 00
   • Faks No :(0212) 212 36 44

  B. UYARILAR

  1. Sigorta hakkında daha ayrıntılı bilgi almak için, talep halinde sigortacı tarafından verilecek Özel Güvenlik Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları, poliçede yer alan özel şart ile klozları dikkatlice okuyun.
  2. Sigorta priminin tamamının veya taksitle yapılan ödemelerde primin ilk taksitinin, poliçenin teslim edildiği an ödenmesi gerekir. Primin ödenmemesi durumunda, aksi kararlaştırılmadıkça, sigortacının sorumluluğu başlamaz.
  3. Sözleşmenin feshedilmesi halinde, sigortacının sorumluluğunun devam ettiği süreye tekabül eden prim gün sayısı üzerinden hesap edilerek fazlası sigorta ettirene iade edilir veya bu tarihe kadar ödenmeyen eksik prim, geçen gün sayısı hesap edilerek sigortacıya ödenir.
  4. İleride doğabilecek birtakım ihtilafları önlemek için, prim ödemelerinizde (peşin veya taksitle) ödeme belgesi almayı unutmayınız. Ödeme belgelerinizin Doğa Sigorta orijinal makbuzu olmasına dikkat ediniz.
  5. Sözleşmenin kurulması sırasında, sigorta süresince ve rizikonun gerçekleşmesi durumunda sigortacıya eksik veya yanlış bilgi vermekten kaçınınız. Aksi taktirde, tazminat ödeme süresi uzayabilir, tazminatı eksik alma veya alamama halleri ortaya çıkabilir.
  6. Sigorta sözleşmesinin kurulması halinde, sigortacının vade bitiminde poliçeyi otomatik olarak yenileme zorunluluğu bulunmamaktadır.

  C. GENEL BİLGİLER

  1. Sigortacı, bu sigorta ile, sigorta ettiren tarafından 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanuna istinaden istihdam ettikleri özel güvenlik görevlilerinin, özel güvenlik hizmetine dair mevzuat çerçevesindeki görevlerini yerine getirmeleri sırasında üçüncü şahıslara verecekleri zararları, sigorta poliçesinde belirtilen tutara kadar teminat altına alır. Bu sigorta, sigorta ettirenin, sigorta konusu olaylar sonucunda kendisine yöneltilebilecek haksız taleplere karşı savunmasını da temin eder.
  2. A.5. Teminat Dışında Kalan Haller
  3. Aşağıda belirtilen hallerle ilgili tazminat talepleri sigorta teminatı dışındadır:

   • Sigorta ettirenin uğradığı zarar ve ziyana ilişkin talepler,
   • Sigorta ettirene bir hizmet veya vekalet ilişkisiyle bağlı kimseler ile sigorta ettirenin eşinin, usul ve fürunun, kendisine evlat edinme ilişkisi ile bağlı olanların ve birlikte yaşadığı kardeşleri tarafından öne sürülecek zarar ve ziyan talepleri,
   • Zarara sebebiyet veren bir olay sonucunda, sağlanan özel güvenlik hizmetinin eksik veya yetersiz olduğu iddiasıyla özel güvenlik görevlilerinin mesleki sorumlulukları nedeniyle sigorta ettirene yöneltilebilecek zarar ve ziyan talepleri,
   • Özel güvenlik görevlilerinin yetkilerini görevli olmadığı süre içinde ve/veya görev alanının dışında kullanmaları nedeniyle sigorta ettirene yöneltilebilecek zarar ve ziyan talepleri,
   • Sigorta ettirene, savaş, her türlü savaş olayları, istila, yabancı düşman hareketi, çarpışma (savaş ilan edilmiş olsun olmasın), iç savaş, ihtilal, isyan, ayaklanma, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda tanımlanan terörist eylemler ve bu eylemlerden doğan sabotajlar ile bunların gerektirdiği askeri ve inzibati hareketler sonucu yöneltilebilecek zarar talepleri,
   • Özel güvenlik görevlilerinin 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu uyarınca mülki idare amiri ve genel kolluk amirinin sevk ve idaresi altında bulunmaları esnasında bu kişilerin kusurlu ve/veya yetkisini aşan emirlerinin yerine getirilmesi nedeniyle uğranabilecek zarar ve ziyana ilişkin talepler,
   • Sigorta ettirenin özel güvenlik görevlilerine karşı yönelteceği zarar ve ziyan talepleri,
   • Sigorta ettirene dolaylı zararlar nedeniyle yöneltilebilecek talepler,
   • Sigorta ettirene, herhangi bir nükleer yakıt olayı ile bu yakıtın yanması sonucu oluşacak nükleer atıklar veya buna atfedilebilecek nedenlerden ötürü iyonlayıcı radyasyon veya radyoaktivite bulaşmaları sonucu yöneltilebilecek zarar ve ziyan talepleri,
   • Kanunda belirtilen gerekli izin, eğitim ve ruhsatı bulunmayan kişi ve kuruluşlar tarafından verilmiş olan özel güvenlik hizmeti sonucu ileri sürülebilecek tazminat talepleri,
   • Özel güvenlik mevzuatı dahilinde koruma gerektirecek bir durumda, suç teşkil edecek bir zarara sebebiyet veren olayın faili tarafından uğranılan zararlar.
   • Manevi tazminat talepleri,
  4. Rizikonun gerçekleşmesi halinde sigorta ettirenin yükümlülükleri
  5. Sigorta ettiren, rizikonun gerçekleşmesi halinde aşağıdaki hususları yerine getirmekle yükümlüdür:

   • Bu genel şartlara göre, sorumluluğunu gerektirecek bir olayı, haberdar olduğu andan itibaren B.1 maddesinde belirtilen süre içinde sigortacıya ihbar etmek,
   • Sigortalı değilmişçesine gerekli koruma ve kurtarma önlemlerini almak ve bu amaçla sigortacı tarafından verilecek talimatlara uymak,
   • Sigortacının talebi üzerine, zarara sebebiyet veren olayın nedeni ile hangi hal ve şartlar altında gerçekleştiğini ve sonuçlarını tespite, tazminat yükümlülüğü ve miktarı ile rücu hakkının kullanılmasına yararlı olabilecek, elde edilmesi mümkün bilgi ve belgeleri gecikmeksizin vermek,
   • Zarardan dolayı dava yoluyla veya başka yollarla bir tazminat talebi karşısında kaldığı veya aleyhine cezai kovuşturmaya geçildiği hallerde, durumdan sigortacıyı derhal haberdar etmek ve zarar talebine ve/veya cezai kovuşturmaya ilişkin olarak almış olduğu ihbarname, davetiye ve benzeri tüm belgeleri derhal sigortacıya vermek,
   • Sigorta konusuyla ilgili başka sigorta sözleşmeleri varsa, bunları sigortacıya bildirmek.

  Genel Şartları www.dogasigorta.com adresinden de temin edebilirsiniz.

  D. RİZİKONUN GERÇEKLEŞMESİ

  1. Tazminat başvurusu için gereken bilgi ve belgelere ilişkin listeyi, poliçenin hazırlanmasına müteakip sigortacınızdan isteyiniz.(www.dogasigorta.com adresinden temin edebilirsiniz)
  2. Zarar gören/hak sahibi poliçede öngörülen teminat sınırları içinde sigortacıya doğrudan talepte bulunabilir.Sigortacı, zarar gören/hak sahibiyle temasa geçerek anlaşma hakkına sahiptir. Ancak, sigortacının yazılı izni olmadıkça, sigorta ettiren tazminat talebini kısmen veya tamamen kabule yetkili olmadığı gibi zarar gören/hak sahibine herhangi bir tazminat ödemesinde bulunamaz.
  3. Zarara sebebiyet veren olay, sigorta ettiren tarafından öğrenildiği tarihten itibaren beş gün içinde sigortacıya ihbar edilir.
  4. Zarardan dolayı dava yolu ile veya başka yollarla bir tazminat talebi karşısında kaldığınızda veya aleyhinize cezai kovuşturmaya geçildiği hallerde, durumdan sigortacınızı derhal haberdar ediniz ve zarar ziyan talebine ve cezai kovuşturmaya ilişkin olarak almış olduğunuz ihbarname, davetiye ve benzeri tüm belgeleri derhal sigortacınıza iletiniz.
  5. Bildirim esnasında, sigortacı tarafından verilen talimatlar çerçevesinde hareket ediniz.
  6. Rizikonun gerçekleşmesi hâlinde tazminat ödeme borcu sigortacıya aittir. Sigortacının yazılı izni olmadıkça sigorta ettiren tazminat talebini kısmen veya tamamen kabule yetkili olmadığı gibi zarar görenlere herhangi bir tazminat ödemesinde de bulunamaz.
  7. Rizikonun gerçekleşmesi durumunda, sigortalının serbestçe eksper tayin edebilme hakkı vardır. Eksper ücreti eksperi tayin eden tarafça ödenir. Yetkili sigorta hasar eksperlerinin isim ve adres bilgileri Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin internet sitesinden (http://www.tobb.org.tr) temin edilebilir

  E. TAZMİNAT

  1. Tazminatın esasları ve uygulamasına ilişkin bilgiler için Özel Güvenlik Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları Genel Şartları bakınız.
  2. Sigorta bedeli, poliçede yazılı olan ve rizikonun gerçekleşmesi halinde sigortacının ödemeyi taahhüt ettiği tazminatın azami tutarıdır.
  3. Aktedilecek sözleşmede muafiyet mevcut ise poliçede öngörülen şekli ile uygulanacaktır.
  4. DOĞA SİGORTA tahkim sistemine üyedir.

  F. ŞİKAYET VE BİLGİ TALEPLERİ

  Sigortaya ilişkin her türlü bilgi talepleri ve şikayetler için aşağıda yazılı adres ve telefonlara başvuruda bulunulabilir.Sigortacı, başvurunun kendisine ulaşmasından itibaren 15 iş günü içinde talepleri cevaplandırmak zorundadır.

  Sigortacının

  Ticaret Ünvanı : Doga Sigorta A.Ş. ( www.dogasigorta.com)
  Adresi : Spine Tower No:243 Büyükdere Cad., 34398 Maslak - İSTANBUL
  Tel No : 0(850) 811 51 00
  Faks No: (0212) 212 36 44
  E-mail: info@dogasigorta.com
  Sigorta Ettirenin Kaşesi ve Yetkilinin İmzası

  Sigorta Ettirenin (Sigortacı veya Acentenin)
  Adı Soyadı / Ünvanı:
  E-mail :
  Cep Telefonu :
  Tarih : / /
  Sigortacı veya Acentenin Kaşesi ve Yetkilinin İmzası

  Bu Bilgilendirme Formundaki bilgiler, formun her iki tarafça imzalandığı gün itibarıyla geçerli olup, bu tarihten itibaren 15 gün içinde sözleşme kurulmamış ise koşullarda meydana gelebilecek değişiklikler sebebi ile Bilgilendirme Formunun güncellenmesi gerekebilir.

  YURTİÇİ TAŞIYICI SORUMLULUK SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU

  En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sözleşmeye ilişkin hususlarda genel bilgi vermek amacıyla, 28.10.2007 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Sigorta Sözleşmelerinde Bilgilendirmeye ilişkin Yönetmeliğe istinaden hazırlanmıştır.

  A. SİGORTACIYA İLİŞKİN BİLGİLER

  1. Sözleşmeye aracılık eden sigorta acentesinin;

  Ticaret Ünvanı : 

  Adresi :

  Tel ve Faks no. :

  2. Teminatı veren sigortacının;

  Ticaret Ünvanı : DOGA SİGORTA AŞ (www.dogasigorta.com)

  Adresi : Spine Tower Maslak Mahallesi Saat Sokak No:5 K:20 -21

  34394 Maslak – İstanbul

  Tel/Faks: 0212 212 36 42 – 0212 212 36 44

  E-mail.: info@dogasigorta.com

  B. UYARILAR

  1. Sigorta hakkında daha ayrıntılı bilgi almak için, talep halinde sigortacı tarafından verilecek Emtea Sigortası Genel Şartları ile kloz ve özel şartları dikkatlice okuyunuz.

  2-Sigorta priminin tamamının veya taksitle yapılan ödemelerde primin ilk taksitinin, poliçenin teslim edildiği an ödenmesi gerekir. Primin ödenmemesi durumunda, aksi kararlaştırılmadıkça, sigortacının sorumluluğu başlamaz.

  3. İleride doğabilecek birtakım ihtilafları önlemek için, prim ödemelerinizde (peşin veya taksitle) ödeme belgesi almayı unutmayınız.

  4. Prim ödemesinde, “mutlaka”, “kesin” gibi ifadelerle kesin vadenin kararlaştırıldığı hâllerde (Borçlar Kanunu md. 107), primin veya prim taksitinin zamanında ödenmemesi durumunda ihtar olmaksızın sözleşme sona erer.

  5. Sözleşmenin kurulması sırasında, sigorta süresince ve rizikonun gerçekleşmesi durumunda sigortacıya eksik veya yanlış bilgi vermekten kaçınınız. Aksi taktirde, tazminat ödeme süresi uzayabilir, tazminatı eksik alma veya alamama hâlleri ortaya çıkabilir.

  6. Sözleşmenin feshedilmesi halinde, sigortacının sorumluluğunun devam ettiği süreye karşılık eden prim, gün sayısı üzerinden hesap edilerek fazlası sigorta ettirene iade edilir veya bu tarihe kadar ödenmeyen eksik prim, geçen gün sayısı hesap edilerek sigortacıya ödenir.

  7. Sigorta sözleşmesinde yapılacak değişiklikler, poliçe eki ile gösterilir.

  C. GENEL BİLGİLER

  Bu sigortayla Emtea Sigortası Genel Şartları ile kullanılan kloz ve özel şartlar çerçevesinde teminat sağlanmaktadır.

  1. Bu sigortayla aşağıdaki teminatlar sağlanmaktadır:

  Ticari yük taşımacılığı yapan Sigortalının kendisine ait ve/veya sözleşme ile kiraladığı araçlarla yurt içinde yine bir sözleşmeye bağlı olmak üzere nakliye amacı ile kendisine teslim edilen emtianın teslim alındığı andan itibaren teslim edilinceye kadar geçen süre içerisinde, poliçe ile belirtilen teminat kapsamında değerlendirilecek bir hasar sonucu taşıma konusu emtiada meydana gelen bir zarar dolayısı ile Sigortalıya yüklenebilecek yasal sorumluluklarını, Emtea Sigortası Genel Şartları ile poliçede belirlenen özel şart, kloz ve limitler dahilinde teminat altına alınır.

  2. Tarafların, sigorta genel şartlarına ek olarak, kanuna, ahlaka aykırı bulunmamak ve sigortalı aleyhine olmamak üzere özel şart kararlaştırabilme hakkı vardır.

  3. Poliçe ile verilen teminatın kamyon klozu olması durumunda, aşağıda yazılı olan riziko / zarar veya kıymetler, ilave primle ek sözleşme ile teminat kapsamına dahil edilebilir.

  - Yükleme / Boşaltma faaliyetinden kaynaklanan zararlar sonucu doğacak sorumluluklar

  sonucunda meydana gelen maddi kayıp ve zararlar dolayısıyla sigortalıya gelebilecek tazminat talepleri teminat altına alınmıştır.

  4. Teminat dışındaki haller için Emtea Sigortası Genel Şartları ile kullanılan kloz ve özel şartlara bakınız.

  5. Sigorta ettiren ve sigortalı, iş bu poliçe bilgileri ile bu poliçe kapsamında gerçekleşebilecek tüm hasar bilgilerini talep halinde sigorta şirketinin diğer ilgili kurum ve kuruluşlara iletmesine açık onay verirler.

  6. Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve bağlı mevzuat hükümleri gereği; sigortayı ticari veya mesleki amaçlarla yaptırmış olmayan (tüketici niteliğini taşıyan) Sigorta Ettiren, sözleşme kurulduktan sonra herhangi bir gerekçe göstermeden ve cezai şart ödemeden finansal hizmetlere ilişkin mesafeli sözleşmelerde 14 gün, taksitli satış sözleşmelerinde 7 gün içerisinde cayma hakkını kullanabilir. Cayma hakkı bildiriminin, www.dogasigorta.com.tr adresindeki beyan formu doldurularak veya açık bir beyan ile info@dogasigorta.com.tr adresine iletilmesi gerekmektedir. Geçerlilik süresi bir aydan az mesafeli sigorta sözleşmelerinde ve sigorta ettirenin onayı ile sigorta teminatının başladığı taksitli sigorta sözleşmelerinde cayma hakkı kullanılamaz. Taksitli sigorta sözleşmelerinde, ilk taksiti ödeyen sigorta ettirenin sigorta teminatının başlamasına onay vermiş olduğu kabul edilir. Mesafeli sigorta sözleşmelerinde tahsil edilen prim tutarı, cayma bildiriminin ulaşması sonrasında iade edilecektir. Zorunlu sigortalarda özel mevzuat hükümleri uygulanır.

  D. RİZİKONUN GERÇEKLEŞMESİ

  1. Tazminat başvurusu için gereken bilgi ve belgelere ilişkin asgari bilgi ve belgeleri gösteren listeyi, poliçenin hazırlanmasını müteakip sigortacınızdan isteyiniz.

  2. Rizikonun gerçekleşmesi durumunda beş işgünü içinde, gerekli bilgi ve belgelerle birlikte ön sayfada adres ve telefonları yer alan sigortacıya başvuruda bulununuz.

  3. Bildirim ve hasar süreci esnasında, sigortacı tarafından verilen talimatlar çerçevesinde hareket ediniz.

  4. Rizikonun gerçekleşmesi halinde, menfaat sahibine tazminat ödeme borcu poliçe şartları dahilinde sigortacıya aittir.

  E. TAZMİNAT

  1. Rizikonun gerçekleşmesi durumunda, sigorta eksperi, sigortacı veya sigorta ettiren ya da sigorta sözleşmesinden menfaat sağlayan kişiler tarafından serbestçe tayin edilebilir. Yetkili sigorta hasar eksperlerinin isim ve adres bilgileri Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin internet (http://www.tobb.org.tr) sitesinden temin edilebilir.

  2. Akdedilen sözleşmede muafiyet mevcut ise bu muafiyet sigortalının sorumluluğunda olan miktarı belirtmekte olup sigortalı tarafından karşılanacaktır. Talep edilen tazminat miktarı poliçede belirlenen muafiyet miktarının altında kalıyorsa sigortacı tarafından herhangi bir tazminat ödemesi yapılmayacaktır.

  3. Gerekli bilgi ve belgelerin eksiksiz şekilde sigortacıya ulaşmasından itibaren sigortacı dışındaki kurumların tüm çalışmalarının tamamlanmış olması şartına bağlı olarak, azami 15 gün içinde sigortacı tarafından gerekli incelemeler yapılarak tazminat işlemleri tamamlanacaktır.

  F. ŞİKAYET VE BİLGİ TALEPLERİ

  1. Sigortaya ilişkin her türlü bilgi talepleri ve şikâyetler için aşağıda yazılı adres ve telefonlara başvuruda bulunulabilir. Sigortacı, başvurunun kendisine ulaşmasından itibaren 15 iş günü içinde talepleri cevaplandırmak zorundadır.

  Ticaret Ünvanı : DOGA SİGORTA AŞ (www.dogasigorta.com)

  Adresi : Spine Tower Maslak Mahallesi Saat Sokak No:5 K:20 -21

  34394 Maslak – İstanbul

  Tel: 0212 212 36 42 – 0212 212 36 44

  E-mail: info@dogasigorta.com

   

  Sigorta Ettirenin Sigortacı veya acentenin

  Adı-Soyadı kasesi ve yetkilinim imzası

   

  Bu Bilgilendirme Formundaki bilgiler, formun her iki tarafça imzalandığı gün itibarıyla geçerli olup, bu tarihten itibaren 15 gün içinde sözleşme kurulmamış ise koşullarda meydana gelebilecek değişiklikler sebebi ile Bilgilendirme Formunun güncellenmesi gerekebilir.

   

  KARAYOLU İLE YAPILAN ULUSLARARASI EMTİA TAŞIMALARI İÇİN NAKLİYECİNİNSORUMLULUK CMR SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU


  En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta ettiren kişiye, yapılacak sözleşmeye ilişkin hususlarda genel bilgi vermek amacıyla, 28.10.2007 tarihli Resmi Gazete' de yayımlanan Sigorta Sözleşmelerinde Bilgilendirmeye İlişkin Yönetmeliğe istinaden hazırlanmıştır.

  A. SİGORTACIYA İLİŞKİN BİLGİLER
  1. Sözleşmeye aracılık eden sigorta acentesinin;
  Ticaret Ünvanı :
  Adresi :
  Tel ve Faks no.:

  2. Teminatı veren sigortacının;

  Ticaret Ünvanı : DOGA SİGORTA A.Ş (www.dogasigorta.com)

  Adresi : Spine Tower Maslak Mahallesi Saat Sokak No:5 K:20 -21
  34394 Maslak – İstanbul

  Tel/Faks: 0212 212 36 42 – 0212 212 36 44
  E-mail.: info@dogasigorta.com

  B. UYARILAR
  1. Sigorta hakkında daha ayrıntılı bilgi almak için, talep halinde sigortacı tarafından verilecek Karayolu Nakliyecileri için CMR (Karayolu ile Milletlerarası Mal Nakliyatı Mukavelesi ile İlgili Anlaşma) Sigortası Genel Koşulları ile kloz ve özel şartları dikkatlice okuyunuz.
  2. Sigortacının sorumluluğu, akdin yapıldığı andan itibaren başlayacağı gibi, sigorta primi de henüz poliçe tanzim edilmemiş olsa bile, o anda muaccel olur.
  3. İleride doğabilecek birtakım ihtilafları önlemek için, prim ödemelerinizde (peşin veya taksitle) ödeme belgesi almayı unutmayınız.
  4. Prim ödemesinde, “mutlaka”, “kesin” gibi ifadelerle kesin vadenin kararlaştırıldığı hâllerde (Borçlar Kanunu md. 107), primin veya prim taksitinin zamanında ödenmemesi durumunda ihtar olmaksızın sözleşme sona erer.
  5. Sözleşmenin kurulması sırasında, sigorta süresince ve rizikonun gerçekleşmesi durumunda sigortacıya eksik veya yanlış bilgi vermekten kaçınınız. Aksi taktirde, tazminat ödeme süresi uzayabilir, tazminatı eksik alma veya alamama hâlleri ortaya çıkabilir.
  6. Sigorta sözleşmesinde yapılacak değişiklikler, poliçe eki ile gösterilir.

  C. GENEL BİLGİLER
  1. Bu sigortayla aşağıdaki teminatlar sağlanmaktadır: Bu sigorta Sigortalının bir ülkeden diğer bir ülkeye sınır aşımı yoluyla ve bir ücret mukabilinde taşıyıcı sıfatı ile yaptığı emtea nakliyatlarından doğan sorumluluğunu ''Karayolu ile Yapılan Uluslararası Emtia Taşıması (CMR) Konvansiyonu ve bu konvansiyona ek Protokol hükümlerinden kaynaklanan sorumluluklarını, sigorta mukavelesinin yapıldığı tarihte geçerli olan şartlarına, bu sigorta sözleşmesi üzerinde ve ekinde yazılı özel ve genel şartlar, limitler, istisnalar ve muafiyetler çerçevesinde, ödenmesi gereken prim ve vergilerin tahsili karşılığında ve poliçe özel koşullarına göre teminat altına alır. Bu sigortanın başlamasından sonra C.M.R. Konvansiyonunda yapılan herhangi bir değişiklik veya ek düzenleme ile ilgili olarak, Sigortacı tarafından söz konusu değişiklik veya ilavenin yürürlüğe girmesinden itibaren 14 gün içinde yazılı olarak itirazda bulunulmaması halinde, söz konusu değişiklik ve/veya ek düzenlemeler sigorta mukavelesi kapsamında addolunacaktır. Teminat bilgileri için; sigortacı tarafından verilen CMR Sigortası Genel Koşullarına bakınız.
  2. Tarafların, sigorta genel şartlarına ek olarak, kanuna, ahlaka aykırı bulunmamak ve sigortalı aleyhine olmamak üzere özel şart kararlaştırabilme hakkı vardır.
  3. Teminat dışındaki haller için CMR poliçesinde belirtilen Genel Şartları ile kullanılan kloz ve özel şartlara bakınız.
  4. Sigorta ettiren ve sigortalı, iş bu poliçe bilgileri ile bu poliçe kapsamında gerçekleşebilecek tüm hasar bilgilerini talep halinde sigorta şirketinin diğer ilgili kurum ve kuruluşlara iletmesine açık onay verirler.
  5. Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve bağlı mevzuat hükümleri gereği; sigortayı ticari veya mesleki amaçlarla yaptırmış olmayan (tüketici niteliğini taşıyan) Sigorta Ettiren, sözleşme kurulduktan sonra herhangi bir gerekçe göstermeden ve cezai şart ödemeden finansal hizmetlere ilişkin mesafeli sözleşmelerde 14 gün, taksitli satış sözleşmelerinde 7 gün içerisinde cayma hakkını kullanabilir.

  Geçerlilik süresi bir aydan az mesafeli sigorta sözleşmelerinde ve sigorta ettirenin onayı ile sigorta teminatının başladığı taksitli sigorta sözleşmelerinde cayma hakkı kullanılamaz. Taksitli sigorta sözleşmelerinde, ilk taksiti ödeyen sigorta ettirenin sigorta teminatının başlamasına onay vermiş olduğu kabul edilir. Mesafeli sigorta sözleşmelerinde tahsil edilen prim tutarı, cayma bildiriminin ulaşması sonrasında iade edilecektir. Zorunlu sigortalarda özel mevzuat hükümleri uygulanır.


  D. RİZİKONUN GERÇEKLEŞMESİ
  1. Tazminat başvurusu için gereken bilgi ve belgelere ilişkin asgari bilgi ve belgeleri gösteren listeyi, poliçenin hazırlanmasını müteakip sigortacınızdan isteyiniz.
  2. Rizikonun gerçekleşmesi durumunda derhal, gözle görülemeyen hasarlarda 7 (yedi) iş günü içinde, gerekli bilgi ve belgelerle birlikte ön sayfada adres ve telefonları yer alan sigortacıya başvuruda bulununuz.
  3. Bildirim ve hasar süreci esnasında, sigortacı tarafından verilen talimatlar çerçevesinde hareket ediniz.
  4. Rizikonun gerçekleşmesi halinde, menfaat sahibine tazminat ödeme borcu, sigorta sözleşmesinde belirtilen genel şartlar, klozlar ve özel şartlarda belirtilen koşullar dahilinde sigortacıya aittir.

  E. TAZMİNAT
  1. Rizikonun gerçekleşmesi durumunda, sigorta eksperi, sigortacı veya sigorta ettiren ya da sigorta sözleşmesinden menfaat sağlayan kişiler tarafından serbestçe tayin edilebilir. Yetkili sigorta hasar eksperlerinin isim ve adres bilgileri Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin internet (http://www.tobb.org.tr) sitesinden temin edilebilir.
  2. Akdedilen sözleşmede muafiyet mevcut ise bu muafiyet sigortalının sorumluluğunda olan miktarı belirtmekte olup sigortalı tarafından karşılanacaktır. Talep edilen tazminat miktarı poliçede belirlenen muafiyet miktarının altında kalıyorsa sigortacı tarafından herhangi bir tazminat ödemesi yapılmayacaktır.
  3. Sözleşmenin kurulması sırasında teminat limitlerine dikkat ediniz. Sigorta bedeli (teminat limitleri) poliçede yazılı olan ve rizikonun gerçekleşmesi halinde sigortacının ödemeyi taahhüt ettiği tazminatın azami tutarıdır.
  4. Tazminat ödemesinin söz konusu olduğu hallerde Sigortacı haklı talepleri sadece ''Karayolu ile Yapılan Uluslararası Emtia Taşıması (CMR) Konvansiyonu” ve bu konvansiyona ek Protokol hükümleri esaslarına göre ve poliçede belirtilen sorumluluk sınırlarına kadar tazmin edecektir. Tazminatın üst sınırı her halükarda poliçede belirtilen teminat limitidir.
  5. Tam hasar durumunda tazminat; ''Karayolu ile Yapılan Uluslararası Emtia Taşıması (CMR) Konvansiyonu ve bu konvansiyona ek Protokol hükümleri esaslarına göre ve poliçede belirtilen sorumluluk sınırlarına kadar ödenecektir. Tazminatın üst sınırı her halükarda poliçede belirtilen teminat limitidir. Teminat bir veya birden fazla tazminat hakkı sahibi olup olmadığına bakılmaksızın araç başına poliçedeki limitlerle sınırlandırılmıştır.
  6. Gerekli bilgi ve belgelerin eksiksiz şekilde sigortacıya ulaşmasından itibaren sigortacı dışındaki kurumların tüm çalışmalarının tamamlanmış olması şartına bağlı olarak, azami 15 gün içinde sigortacı tarafından gerekli incelemeler yapılarak tazminat işlemleri tamamlanacaktır.

  F. ŞİKAYET VE BİLGİ TALEPLERİ

  1. Sigortaya ilişkin her türlü bilgi talepleri ve şikayetler için aşağıda yazılı adres ve telefonlara başvuruda bulunulabilir. Sigortacı, başvurunun kendisine ulaşmasından itibaren 15 iş günü içinde talepleri cevaplandırmak zorundadır.

  Ticaret Ünvanı : DOGA SİGORTA A.Ş (www.dogasigorta.com)
  Adresi : Spine Tower Maslak Mahallesi Saat Sokak No:5 K:20 -21
  34394 Maslak – İstanbul
  Tel: 0212 212 36 42 – 0212 212 36 44

  E-mail: info@dogasigorta.com


  Sigorta Ettirenin Sigortacı veya acentenin
  Adı-Soyadı kasesi ve yetkilinim imzası

   

  Bu Bilgilendirme Formundaki bilgiler, formun her iki tarafça imzalandığı gün itibarıyla geçerli olup, bu tarihten itibaren 15 gün içinde sözleşme kurulmamış ise koşullarda meydana gelebilecek değişiklikler sebebi ile Bilgilendirme Formunun güncellenmesi gerekebilir.

   

  En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta ettirene, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen kişilere ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta sözleşmesine ilişkin önemli bazı hususlarda genel amaçlı bilgi vermek amacıyla, 28.10.2007 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Sigorta Sözleşmelerinde Bilgilendirmeye İlişkin Yönetmeliğe istinaden hazırlanmıştır.

  A. SİGORTACIYA İLİŞKİN BİLGİLER

  1. Sözleşmeye aracılık eden sigorta acentesinin;
   • Ticaret Ünvanı :
   • Adresi :
   • Tel No :
   • Faks No:
  2. Teminatı veren sigortacının;
   • Ticaret Unvanı : Doga Sigorta A.Ş. (www.dogasigorta.com)
   • Adresi : Spine Tower No:243 Büyükdere Cad., 34398 Maslak - İSTANBUL
   • Tel No :(0850) 811 51 00
   • Faks No :(0212) 212 36 44

  B. UYARILAR

  1. Sigorta hakkında daha ayrıntılı bilgi almak için, talep halinde sigortacı tarafından verilecek Yangın Sigortası Genel Şartları, Üçüncü Şahıslara Karşı Mali Mesuliyet Sigortası Genel Şartları, Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartları, Hırsızlık Sigortası Genel Şartları, Cam Kırılmasına Karşı Sigorta Genel Şartlarını, Konut Poliçesi Kloz ve Özel Şartlarını ve poliçede yazılı hususları dikkatlice okuyunuz.
  2. Sigorta priminin tamamının veya taksitle yapılan ödemelerde primin ilk taksitinin, poliçenin teslim edildiği an ödenmesi gerekir. Primin ödenmemesi durumunda, aksi kararlaştırılmadıkça, sigortacının sorumluluğu başlamaz.
  3. İleride doğabilecek birtakım ihtilafları önlemek için, prim ödemelerinizde (peşin veya taksitle) ödeme belgesi almayı unutmayınız.
  4. Prim ödemesinde, “mutlaka”, “kesin” gibi ifadelerle kesin vadenin kararlaştırıldığı hâllerde (Borçlar Kanunu mad. 107), primin veya prim taksitinin zamanında ödenmemesi durumunda ihtar olmaksızın sözleşme sona erer.
  5. Sözleşmenin kanuni sebeplerle feshedilmesi hâlinde, sigortacının sorumluluğunun devam ettiği süreye tekabül eden prim gün sayısı üzerinden hesap edilerek fazlası sigorta ettirene iade edilir veya bu tarihe kadar ödenmeyen eksik prim, geçen gün sayısı hesap edilerek sigortacıya ödenir. Sigortalının fesih önerisinin sigortacı tarafından kabulü ile sözleşmenin feshedilmesi halinde ise prim iadesinde gün esası yerine poliçede öngörülen kısa dönem esası gibi başka bir esas uygulanabilir.
  6. Sözleşmenin kurulması sırasında, sigorta süresince ve rizikonun gerçekleşmesi durumunda sigortacıya eksik veya yanlış bilgi vermekten kaçınınız. Poliçeniz düzenlendiğinde üzerinde yazılı olan indirimleri kontrol ediniz. Aksi taktirde, tazminat ödeme süresi uzayabilir, tazminatı eksik alma veya alamama hâlleri ortaya çıkabilir.

  C. GENEL BİLGİLER

  1. Bu sigortayla aşağıdaki teminatlar tarafların anlaşmasına bağlı olarak sağlanabilecektir: Yangın, Yıldırım, infilak, Hırsızlık, Sel veya su baskını, Dahili su, Fırtına, Yer kayması, Duman, Kar Ağırlığı, Kara taşıtları çarpması, Hava taşıtları çarpması, Enkaz kaldırma masrafları, Yangın-İnfilak mali mesuliyeti (komşuluk ve kiracılık sorumluluk), Yangın Mali Mesuliyet Ek Teminatları (Dahili su, Duman, Grev, Lokavt, Kargaşalık, Halk Hareketleri, Kötü Niyetli Hareketler, Terör) poliçede belirtilen sigorta bedeli, genel şartlar ve özel şartlar dahilinde temin edilebilir.
  2. Tarafların, sigorta genel şartlarına ek olarak, kanuna, ahlaka aykırı bulunmamak üzere ve karşılıklı mutabık kalınmak suretiyle rizikonun özelliklerine uygun olarak özel şart kararlaştırabilme hakları vardır.
  3. Yukarıda C.1. maddesinde verilen teminatlar dışında, aşağıda yazılı olan riziko / zarar veya kıymetler, ilave prim ödemek şartıyla ek sözleşme ile teminat kapsamına dâhil edilebilir.
  4. Deprem ve Yanardağ Püskürmesi(*), Cam Kırılması, Ferdi Kaza, Üçüncü Şahıs Mali Mesuliyet
  5. Ev sahibi iseniz, eviniz için öncelikle zorunlu deprem sigortası yaptırmanız gerekmektedir. Evinizin sigorta değerinin zorunlu deprem sigortası limitini aşan kısmı ile, ayrıca eşyanız için deprem teminatı, Ankara Sigorta Konut Poliçesi kapsamında verilmektedir. Ayrıca, Konut Poliçesi ile otomatik olarak sunulan diğer özel avantajlar: Sabit Tesisatta Hırsızlık, Boya Badana Teminatı, Geçici Adres, Nakil, Kıymetli Eşya (Sigorta bedelinin poliçe üzerinde belirtilmesi kaydıyla).

  6. Teminat dışı hâller için Yangın Sigortası Genel Şartları, Üçüncü Şahıslara Karşı Mali Mesuliyet Sigortası Genel Şartları, Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartları, Hırsızlık Sigortası Genel Şartları, Cam Kırılmasına Karşı Sigorta Genel Şartları'na bakınız.
  7. Aşağıda sayılanlar teminat kapsamı dışındadır. Ancak, sigorta bedellerinin poliçede ayrıca belirtilmesi kaydıyla ek sözleşme ile teminat kapsamı içine alınabilirler:
   • Sanat veya antikacılık bakımından değeri olan; tablolar, resimler, kitaplar, gravürler, yazılar, heykeller, biblolar, kolleksiyonlar, halılar ve benzerleri.
   • Modeller, kalıplar, plan ve krokiler, ihtira beratları, belgeler, ticari defterler ve benzerleri.
   • Nakit, hisse senedi ve tahvil, kıymetli kâğıtlar, her çeşit altın ve gümüş ve bunlardan mamul ziynet eşyası ve mücevherler ve sair kıymetli madenler ve mamulleri, kıymetli taş ve inciler ve benzerleri.

  Teminat dışı hâller için Yangın Sigortası Genel Şartlarına bakınız.

  D. RİZİKONUN GERÇEKLEŞMESİ

  1. Tazminat başvurusu için gereken bilgi ve belgelere ilişkin listeyi, poliçenin hazırlanmasını müteakip sigortacınızdan isteyiniz.
  2. Rizikonun gerçekleşmesi durumunda 5 işgünü içinde, Doga Sigorta A.Ş. İletişim Merkezinin 0(850) 811 51 00 numaralı telefonuna bildirimde/ihbarda/başvuruda bulununuz.
  3. Bildirim esnasında, sigortacı tarafından verilen talimatlar çerçevesinde hareket ediniz.
  4. Genel Şartlar ve poliçenizde belirtilen kapsam dâhilinde, Rizikonun gerçekleşmesi halinde, tazminat ödeme yükümlülüğü genel ve özel şartlar ile klozlar çerçevesinde teminat veren sigortacıya aittir.

  E. SİGORTA BEDELİ:

  1. Sözleşmenin kurulması sırasında sigorta bedelinin sigorta değerine eşit olmasına dikkat ediniz. Sigorta bedeli, poliçede yazılı olan ve rizikonun gerçekleşmesi hâlinde sigortacının ödemeyi taahhüt ettiği teminatın azami tutarıdır. Sigorta değeri ise, sigorta edilen kıymetin gerçek değeridir.
  2. Tazminat ödemesinin söz konusu olduğu hâllerde, sigorta değeri rizikonun gerçekleştiği anda belirlenir. Bu durumda sigorta değeri, rizikonun gerçekleştiği anda sigortalı kıymetin yeniye göre ikame değeridir.
  3. Poliçede yazılı değerin, gerçek (yerine göre ikame) değerden yüksek olması hâlinde, aşkın sigorta söz konusudur. Sigortacının azami sorumluluğu bir önceki maddede tanımı yapılan yeni ikame bedeli üzerinden hesaplanacak tazminat tutarı ile sınırlıdır. Ancak her halükarda ödenebilecek tazminat, sigorta konusu kıymetlerin hasar tarihindeki rayiç değeri ile sınırlıdır Sigortacıdan, poliçede yazan değerin, sigorta değerini (yeniye göre ikame değerini) aşan miktarına isabet eden primin iadesi talep edilebilir.
  4. Poliçede yazılı değerin, rayiç (gerçek) değerden düşük olduğunun tespit edilmesi hâlinde eksik sigorta söz konusu olur. Bu durumda sigortacı, oransal olarak daha az tazminat öder.
  5. Eksik veya aşkın sigorta durumlarında oluşabilecek ihtilafları önleyebilmek için, bilirkişi vasıtasıyla tespit edilecek değer üzerinden sigorta (takseli sigorta/mutabakatlı değer ) yaptırılabilir.
  6. Rizikonun gerçekleşmesi durumunda, sigortacı eksper tayin edebileceği gibi sigortalının da eksper tayin edebilme hakkı vardır. Eksper ücreti eksper tayin eden tarafça ödenir. Sigorta hasar eksperlerinin isim ve adres bilgileri Hazine Müsteşarlığı’nın internet sitesinden (http://www.hazine.gov.tr) temin edilebilir.
  7. Rizikonun gerçekleşmesi halinde, sigortalı;
   • Sigortacının onayını almadan hasara uğrayan şey veya hasar yerinde değişiklik/tamirat yapmamalıdır.
   • En geç 5 iş günü içinde hasara sebep olan kaza veya olayın yerini, zamanını meydana geliş şeklini ve yol açtığı genel sonuçları sigortacıya bildirmekle yükümlüdür. Sigortalının bu yükümlülüklerine aykırı hareket etmesi halinde kanun ve genel şartlar uyarınca sigortacının ödeme yükümlülüğü tamamen ve ya kısmen ortadan kalkmış olur.

  F. TAZMİNAT ÖDEME KURALLARI:

  1. Akdedilecek sözleşmede;
   • Sivil Risklerde;
   • Grev, Lokavt, Kargaşalık, Halk Hareketleri, Kötü Niyetli Hareketler ve Terör Teminatı için; ödenecek tazminat miktarının % 5'i oranında muafiyet uygulanır. Sigortacı, ödenmesi hesaplanan tazminat miktarının % 95’inden sorumludur.
    Sel Veya Su Baskını ile ilgili hasarlarda 1.500-EUR ile sınırlı olmak kaydıyla; Sigorta Bedeli üzerinden %2 oranında muafiyet uygulanır. Sigortacı hasarın, sigorta bedeline uygulanan muafiyet miktarını (1.500-EUR ile sınırlı olmak kaydıyla) aşan kısmından sorumludur.
    Deprem Teminatına ait hasarlarda; Bina Sigorta Bedeli üzerinden en az % 2 oranında, Ev Eşyası Sigorta Bedeli üzerinden en az % 5 oranında muafiyet uygulanır. Sigortalı ve sigortacı bina muafiyet oranının aşağıdaki oranlardan biri şeklinde uygulanması hususunda anlaşabilirler, bu takdirde Tarife fiyatlarından belirlenmiş olan muafiyet oranının karşılığında aşağıda gösterilmiş oranda indirim yapılır.

    Sigorta Bedeli üzerinden Muafiyet Tarife Fiyatından Yapılacak İndirim
    % 3 % 6
    % 4 % 13
    % 5 % 19
    % 10 % 30

    Sigortalı ve sigortacı ev eşyası ile ilgili sigorta bedeli üzerinden uygulanacak muafiyet oranının artırılarak % 10 şeklinde uygulanması hususunda anlaşabilirler, bu takdirde Tarife fiyatlarından % 20 oranında indirim yapılır.

    Sigortacı hasarın, sigorta bedeline uygulanan muafiyet miktarını aşan kısmından sorumludur.

  2. Karşılıklı mutabık kalınarak teminatlara göre belirlenecek muafiyet ve/veya Sigortalının hasara katılım %’si veya miktarı olarak ( tespit edilecek para birimleri cinsinden) ve uygulama koşulları adınıza akdedilecek sözleşmede belirtilecektir.
  3. Tam hasar durumunda tazminat; Rizikonun gerçekleşme anındaki rayiç değer esas alınarak ödenecektir.
  4. Gerekli bilgi ve belgelerin eksiksiz şekilde sigortacıya ulaşmasından itibaren makul bir süre içerisinde sigortacı tarafından gerekli incelemeler yapılarak tazminat işlemleri tamamlanacaktır.

  G. ŞİKÂYET VE BİLGİ TALEPLERİ:

  Sigortaya ilişkin her türlü bilgi talepleri ve şikayetler için aşağıda yazılı adres ve telefonlara başvuruda bulunulabilir. Sigortacı, başvurunun kendisine ulaşmasından itibaren 15 işgünü içinde talepleri cevaplandırmak zorundadır.

  Sigortacı: Doga Sigorta A.Ş. (www.dogasigorta.com)
  Adresi: Spine Tower No:243 Büyükdere Cad., 34398 Maslak - İSTANBUL
  Tel & Faks No: 0(850) 811 51 00 PBX; (0212) 212 36 44
  Sigorta Ettirenin Adı Soyadı ve İmzası
  Tarih : ____/ ____/ ________
  Sigortacı veya acentenin kaşesi ve yetkilinin imzası
  Tarih : ____/ ____/ ________

  İş bu form 3 sayfadan oluşmaktadır.
  Doga Sigorta A.Ş. Tahkim Komisyonu’na üyedir.

  question-chat
  İletişim

  Şikayet, öneri ve taleplerle ilgili bize ulaşın.

  Bize Ulaşın
  x
  Sitemizi ve deneyiminizi geliştirmek için tanımlama bilgilerini kullanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek tanımlama bilgisi politikamızı kabul etmiş sayılırsınız.