Bilgilendirme Politikası

1 . Amaç

Şirketimiz bilgilendirme politikası; 5684 Sayılı Sigortacılık Kanunu ve kanuna ilişkin düzenlemeler, Türk Ticaret Kanunu hükümleri, TC Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı tarafından yayınlanan genelgeye uygun olarak hazırlanan ve şirketimiz Yönetim Kurulu’nca onaylanan Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporuna paralel olarak hazırlanmıştır. Bilgilendirme politikası ile şirketin geçmiş dönem performansı, gelecekle ilgili stratejisi, hedef ve vizyonu ile ilgili gelişmeleri, hissedar, yatırımcı ve menfaat sahiplerine; zamanında, doğru, anlaşılabilir, hızlı ve kolay erişilebilir biçimde kullanıma sunulması amaçlanmaktadır.

2. Yetki ve Sorumluluk

Şirketimizde kamunun aydınlatılması ve bilgilendirme politikasının izlenmesi, gözetimi ve geliştirilmesi Yönetim Kurulu'nun yetki ve sorumluluğu altındadır. Bilgilendirme fonksiyonunun koordinasyonu ve uygulanması için finansal yönetim ve raporlamadan sorumlu yöneticiler görevlendirilmiştir.

3. Kamuyu Aydınlatma Esasları ve Araçları

3.1. Özel Durum Açıklamaları

Yatırımcıların yatırım kararlarını etkileyebileceği düşünülen bilgiler ortaya çıktığı anda veya öğrenildiğinde kamuya açıklanır.

3.2. Mali Tabloların Kamuya Açıklanması

Mali tablo ve raporlar T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı düzenlemeleri çerçevesinde hazırlanır. Yarıyıl ve yıl sonlarında bağımsız denetim raporları yasal süreler içinde T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık Gözetim Sistemi portalına yüklenir ve ardından şirketimiz web sitesinde yayınlanır.

3.3. Faaliyet Raporu

Uluslararası standartlara, Sigortacılık Mevzuatı ve Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun olarak hazırlanan ve Yönetim Kurulu tarafından onaylanan Şirket Faaliyet Raporu; şirkete ait bilgiler, sigortacılık sektörü, geçen faaliyet yılına ait Türkiye ve dünya ekonomisinde yaşanan gelişmeler, yönetim ve kurumsal yönetim uygulamaları ve finansal bilgileri kapsamaktadır. Yönetim Kurulunca onaylanan Faaliyet Raporu şirketimiz internet sitesinde yayınlanır.

3.4. Kurumsal İnternet Sitesi

Şirketimizin internet sitesine www.dogasigorta.com adresinden ulaşılmaktadır. İnternet sitelerinde “Kurumsal” altında şirketimizle ilgili detaylı bilgilere yer verilmiştir. Ortaklık yapısı, ticaret sicil bilgileri, ana sözleşmesi, yönetim kurulu üye listesi, dönemsel finansal tablolar, dip notları, faaliyet raporları, özel durum açıklamaları ve şirketimizin genel kurul gündemi kamunun bilgisine sunulmaktadır.

3.5. Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi, Resmi Gazete ve Günlük Gazeteler

Şirketimize ilişkin Genel Kurul ve ana sözleşme değişikliklerine ilişkin duyurular gerek Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi gerekse Türkiye çapında yayın yapan günlük gazete aracılığı ile yapılmaktadır.

3.6. Basın Yayın Organlarında Çıkan Haberlere İlişkin Uygulama Esasları

Ulusal medya organlarında sigortacılık sektörü ve şirketimiz hakkında çıkan haberler günlük takip edilerek, haberler yöneticilere yönlendirilmektedir. Medyada çıkan ve yatırımcıların kararlarını etkileyebileceği düşünülen ve ortaklığı temsile yetkili kişiler kaynaklı olmayan haberlerle ilgili bunların doğru veya eksik olup olmadığına ilişkin açıklamalar yapılır. Dedikodu veya söylenti niteliğindeki haberler için herhangi bir açıklama zorunluluğu olmamakla birlikte yatırımcıların çıkarlarının korunması için gerekli görülen hallerde gerekli açıklamalar yapılacaktır.

3.7. Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına Kadar Gizliliğinin Sağlanmasına Yönelik Tedbirler

Şirket içinde içsel bilgiye erişimi olanlar tarafından özel durumun üçüncü kişilere açıklandığının tespit edilmesi durumunda veya bilginin gizliliğinin sağlanamayacağı anlaşıldığında derhal özel durum açıklaması yapılır.

3.8. Ortaklık Haklarının Kullanımına İlişkin Açıklamalar

Ortakların genel kurul, sermaye artırımı, temettü ödemeleri, birleşme ve bölünme gibi işlemleri ile ilgili izahname ve duyuru metinleri aracılığıyla bilgilendirilmeleri sağlanır. Bu dokümanlar, düzenlemede belirtilen yerlerin yanında şirket internet sitesinde de ilan edilerek yatırımcıların dokümanlara kolay ulaşımı sağlanır.