Ana Sözleşme

1. KURULUŞ

Aşağıdaki adları, soyadları, unvanları, yerleşim yerleri ve uyrukları yazılı kurucular arasında bir Anonim Şirket kurulmuş bulunmaktadır.

Sıra No Kurucu Adres Uyruk Kimlik No
1 DOĞAMED SAĞLIK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ AKŞEMSEDDİN MAH.DOĞAN ARASLI BULVARI NO:4 ESENYURT İSTANBUL TÜRKİYE ***********
2 DOĞA AKADEMİ ORTAK SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMİ VE DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ NAMIK KEMAL MAH.EKİN CAD.NO.13 ESENYURT/İSTANBUL TÜRKİYE ***********
3 BERK DANIŞMANLIK VE TEKSTİL SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ MERKEZ MAH.MARMARA CAD. 2.ERENLER İŞMERKEZİ NO.81 AVCILAR/İSTANBUL TÜRKİYE ***********
4 MESLEĞİM EĞİTİM KURUMLARI ANONİM ŞİRKETİ NAMIK KEMAL MAH.EKİN CAD.N.13 ESENYURT/İSTANBUL TÜRKİYE ***********
5 AGROBERK GIDA ÜRÜNLERİ ANONİM ŞİRKETİ K KARAHIDIR KÜME EVLER NO:1/2 MERKEZ/KIRKLARELİ TÜRKİYE ***********
6 NİHAT KIRMIZI İSTANBUL TÜRKİYE 129******84
7 NABİ KIRMIZI İSTANBUL TÜRKİYE 131******72
8 MUSTAFA ARİF KÜME İSTANBUL TÜRKİYE 535******66

2. ŞİRKETİN UNVANI

Şirketin unvanı DOGA SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ dir. Şirketin işletme adı KISALTILMIŞ UNVANI DOĞA SİGORTADIR. BU UNVAN ESAS SÖZLEŞMENİN AŞAĞIDAKİ MADDELERİNDE “ŞİRKET” OLARAK BELİRLENMİŞ dir.

3. AMAÇ VE KONU

Şirketin başlıca kuruluş amacı, 03.06.2007 tarih ve 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu hükümleri uyarınca, (hayat branşı hariç) her türlü sigortacılık işlemi ve bunlarla doğrudan bağlantısı bulunan faaliyetlerde bulunmaktır. Şirket bu amacına ulaşabilmek için mali ve ticari tüm işlemleri yapabilir ve faaliyetlerde bulunabilir.

Şirket, hayat branşı hariç yurtiçinde ve yurtdışında yapılmasında yasal olarak sakınca bulunmayan her türlü Sigorta, Katılım Sigortacılığı (tekafül) koasürans, reasürans, katılım reasüransı (re-tekafül) ve retrosesyon sözleşmeleri yapabilir ve bu konularla ilgili her türlü işlemleri gerçekleştirebilir,

Şirket, yurtiçinde ve yurtdışındaki sigorta ve reasürans şirketleri ile reasürans ve retrosesyon işlemleri yapabilir,

Şirket, yasal zorunlulukları yerine getirmek kaydıyla yurtiçinde bölge müdürlükleri ve şubeler açmak suretiyle teşkilatlanabilir, yurt dışında şube veya temsilcilik açabilir.

Şirket her türlü sigortacılık işlemi ve bunlarla doğrudan bağlantısı bulunan işlemleri gerçekleştirmek için her türlü teknolojiden ve rasyonalizasyon tedbirlerinden yararlanabilir ve bu konuda yerli ve yabancı kuruluşlarla işbirliği yapabilir, yabancı uzman çalıştırabilir, fuar, sergi, seminer ve toplantılara katılabilir, her türlü eğitim, araştırma, proje faaliyetlerinde bulunabilir,

Şirket, ticari, mali ve sınai alanlarda kurulmuş veya kurulacak, yerli veya yabancı şirketlerin sermayelerine iştirak edebilir, başkaca şirketlerin sermaye paylarını aracılık yapmamak kaydıyla devralabilir veya mevcut paylarını kısmen veya tamamen elden çıkarabilir,

Şirket, her türlü taşınır ve taşınmazları iktisap edebilir, devir ve ferağ edebilir, kiraya verebilir, kiralayabilir, bunlara ilişkin finansal kiralama (leasing) sözleşmeleri yapabilir, taşınmazlar üzerinde irtifak, intifa, sükna hakları, kat mülkiyeti, kat irtifakı tesis edebilir ve bunlarla ilgili olarak Tapu ve Kadastro Daireleri nezdinde tevhid ve parselasyon işlem ve tasarruflarını yapabilir, taşınmazların bakım, yönetim ve jeranlığını yapabilir,

Şirket, borç ve alacaklarını temin için ve başkaca sebeplerle ipotek tesis edebilir, rehin sözleşmesi yapabilir, kefalet ve diğer teminatları alabilir, mevcut ipoteği kaldırabilir, rehin, kefalet ve teminatları çözebilir,

İşlerin gelişmesini sağlamak için mali bünyesini kredi yolu ile takviye etmek amacıyla yerli ve yabancı her türlü finans kuruluşundan kredi kullanabilir, istikraz temin edebilir,

Şirket, mevcut mali kaynaklarını değerlendirebilmek amacı ile menkul kıymet portföy işletmeciliği mahiyetinde olmamak ve ilgili idarenin tespit ve kabul edeceği şekil ve miktarlarda olmak kaydı ile her türlü menkul kıymetleri satın alabilir, bunları portföy yatırımlarında kullanabilir, kısmen veya tamamen elden çıkarabilir, bu maksatla organizasyonlar oluşturabilir veya mevcut organizasyonlara katılabilir, konu ile ilgili verimlilik araştırmaları yapabilir veya yaptırabilir,

Şirket, konusu ile ilgili olarak her türlü ruhsatname ve izinleri alabilir, marka, patent, ihtira hakları ve beratlarını, lisans ve imtiyazları, know-how, model, resim, bröve ve ticaret unvanlarını, teknik yardım ve diğer fikri hakları, müşavirlik, mümessillik hizmetlerini ve benzeri sınai mülkiyet haklarını iktisap edebilir, devir ve ferağ edebilir ve bunlar üzerinde lisans anlaşmaları yapabilir,

Şirket her türlü motorlu-motorsuz araçlar ve nakil vasıtaları satın alabilir, kiralayabilir veya elden çıkarabilir, satabilir,

Şirket özel kanunlardaki hükümler saklı kalmak kaydıyla, kanunen yasaklanmamış her türlü ekonomik amaç ve konularda faaliyet gösterebilir.

4. ŞİRKETİN MERKEZİ

Şirketin merkezi İSTANBUL ili SARIYER ilçesi'dir.

Adresi Maslak Mah. Saat Sokak, Spine Tower, No:5 Kat:20-21 Sarıyer/İSTANBUL 'dir.

Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde ilan ettirilir. Ayrıca Gümrük ve Ticaret Bakanlığına bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirket’e yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni adresini süresi içerisinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum sona erme sebebi sayılır.

Şirket, yürürlükteki mevzuata uymak şartı ile yurt içinde ve dışında şubeler, acentelikler, mümessillikler, irtibat büroları açabilir.

5. SÜRE

Şirketin süresi, kuruluşundan itibaren sınırsız'dır. Bu süre esas sözleşmesini değiştirmek suretiyle uzatılıp kısaltılabilir.

6. SERMAYE

Şirketin sermayesi, beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 220.000.000 adet paya ayrılmış, toplam 220.000.000,00 Türk Lirası değerindedir. Bu payların tamamı nama yazılıdır. Şirketin sermayesi her biri 1,00 TL değerinde 220.000.000 Adet paya ayrılmış 220.000.000.- TL den ibarettir.
Bunun;
87.073.175 Adet karşılığı 87.073.175,00 TL’si *********** T.C’ K.No.lu Nihat Kırmızı’ ya
73.350.445 Adet karşılığı 73.350.445,00 TL’si *********** T.C’ K.No.lu Nabi Kırmızı’ ya
59.576.380 Adet karşılığı 59.576.380,00 TL’si 3020510091 VKN ’lu Doğa Akademi Ort. Sağ. Güv. Bir. ve Dan. A. Ş. ’ne aittir.

Pay senetlerinin tamamı nama yazılıdır. Pay senetleri 1.- TL (Bir Türk Lirası) itibari değerinin katları şeklinde kupürler halinde bastırılabilir.

Taahhüt edilen sermayenin tamamı ödenmiştir. Bu defa artırılan 150.000.000,00 TL. sermayenin tamamı geçmiş yıl karlarından ve sermaye yedeklerinden karşılanmıştır.

Kooperatifin faaliyetinden doğan tüm borç ve alacakların taahhüt ve mükellefiyetlerinden ötürü sorumluluğu işbu Anonim Şirkette aynen devam edecektir. Tür değişikliği yolu ile kurulan anonim şirket, Türk Ticaret Kanunu’nun 180 ila 193. maddeleri uyarınca eski şirket S.S. Doğa Sigorta Kooperatifinin devamıdır. Bu itibarla S.S. Doğa Sigorta Kooperatifinin bütün aktif ve pasifi, mal varlığı bütün hak ve vecibeleri taahhütleri yeni anonim şirkete başkaca bir işleme ihtiyaç kalmaksızın devrolmuştur.

Bu husustaki ilanlar esas sözleşmenin ilan maddesi uyarınca yapılır.

7. PAY (HİSSE) SENETLERİNİN DEVRİ
Hissedarlar, şirket paylarını ancak bu Esas Sözleşme hükümlerine uygun olarak devredebilirler. Bu madde hükümlerine uygun olmayan devirler geçersiz kabul edilir. İşbu madde 7’de belirtilen hükümlere uygun olan pay devirleri ancak yönetim kurulunun alacağı kararla geçerlilik kazanır.

7.1.Ön Alım Hakkı

TTK nın 491.maddesi hükmü saklı kalmak kaydıyla;

Hissedarlar, sahip oldukları şirket paylarını satmak istemeleri halinde, bu payları öncelikli olarak diğer hissedarlara teklif etmek zorundadır. Bu hükme göre hissedarlar satılmak istenen paya ilişkin olarak üçüncü kişiler karşısında ön alım hakkına sahip olacaktır  Bu maddede yer alan düzenlemeler saklı kalmak kaydıyla, hissedarlardan herhangi birinin sahip olduğu şirket paylarının bir kısmını veya tümünü satmak istemesi durumunda, ilgili hissedar (“satan hissedar”), satmak istediği payları (“teklif edilen paylar”) öncelikli olarak diğer hissedarlara (“teklif edilen hissedarlar”) satmayı yazılı bir bildirimde bulunmak suretiyle (“satış bildirimi”) teklif etmekle yükümlüdür.

Satış bildirimi, teklif edilen payların adedini ve tamamı nakitten oluşan pay bedelini içerecektir. Teklif edilen hissedarlar, satış bildiriminin kendilerine ulaşmasından itibaren en geç 30 gün içinde, teklif edilen payları satın almak istediklerini satan hissedara yazılı olarak bildireceklerdir (“kabul bildirimi”). Satış işlemlerinin 30 gün içinde tamamlanması için satan hissedar ile kabul bildiriminde bulunan hissedar(lar) azami gayreti göstereceklerdir.

Satış bildiriminden itibaren 30 gün içinde teklif edilen hissedarların hiçbirinin,  kabul bildiriminde bulunmaması halinde, satan hissedar, teklif edilen payları üç (3) ay içinde üçüncü bir kişiye, satış bildiriminde yer alan koşullardan daha uygun şartları içermemesi kaydıyla serbestçe devredebilir.

Üçüncü şahsa devrin satış bildirimi tarihinden itibaren 90 gün içinde tamamlanamaması halinde, söz konusu satış bildiriminin hükümsüz kaldığı kabul edilecek ve işbu maddede öngörülen devir işleminin tekrar edilmesi gerekecektir.

Satan hissedar, pay devrinin gerçekleşmesinden önce herhangi bir zamanda, bu madde uyarınca yapmış olduğu satış teklifini geri çekme ve teklif edilen payları elinde tutma hakkına sahip olacaktır.

7.2. Birlikte Satma Hakkı

İşbu madde uyarınca, hissedarlar tarafından yapılacak bir satış bildiriminin diğer hissedarlara tebliğ edilmesi durumunda, teklif edilen hissedarlardan herhangi biri, bir kısmı veya tümü, satış bildiriminde belirtilen şart ve koşullarda kendi paylarını da, satış bildiriminde belirtilen üçüncü kişiye satmak istemeleri ve keyfiyeti 15 gün içinde satış yapmak isteyen hissedara bildirmeleri halinde (“birlikte satma bildirimi”); hissedar, birlikte  satma bildiriminde bulunan hissedar(lar)ın şirketteki payları nispetinde satış bildiriminde belirtilen üçüncü kişiye devrini sağlamakla yükümlüdür. Aksi taktirde, satış bildiriminde bulunan hissedarın paylarının da söz konusu üçüncü kişiye devri mümkün olmayacaktır.

8. RÜÇHAN HAKKI

Hissedarlar sermaye artırılmasında rüçhan haklarını Türk Ticaret Kanunu’nun 461. maddesi gereğince kullanırlar. Bedelsiz pay senetlerinde de aynı kural uygulanır. Buna rağmen kullanılmayan rüçhan hakkı kalırsa bunları kullanacak şahısları ve pay miktarlarını yönetim kurulu tespit eder.

9. YÖNETİM KURULU ve SÜRESİ

Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu Hükümleri çerçevesinde seçilecek 5 kişiden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür.Yönetim Kurulu süresi 3 yıldır. İlk Yönetim Kurulu üyesi olarak 3 yıllığına aşağıdakiler seçilmiştir.

372******68 Kimlik No'lu , İSTANBUL / ÜSKÜDAR adresinde ikamet eden, COŞKUN GÖLPINAR Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

535******66 Kimlik No'lu , İSTANBUL / AVCILAR adresinde ikamet eden, MUSTAFA ARİF KÜME Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

131******72 Kimlik No'lu , İSTANBUL / AVCILAR adresinde ikamet eden, NABİ KIRMIZI Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

129******84 Kimlik No'lu , İSTANBUL / BAKIRKÖY adresinde ikamet eden, NİHAT KIRMIZI Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

126******02 Kimlik No'lu , İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ adresinde ikamet eden, MÜSLÜM BERK KIRMIZI Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

10. ŞİRKETİN İDARESİ VE TEMSİLİ

Temsil yetkisi kural olarak çift imza ile kullanılmak üzere yönetim kuruluna aittir. Yönetim kurulunun aksine düzenleme yetkisi vardır. Genel kurul kararını gerektirmeyen konuların tümü hakkında Yönetim Kurulu karar almaya yetkilidir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için, bunların şirket unvanı altına konmuş ve şirketi temsile yetkili kişi veya kişilerin imzasını taşıması gereklidir. Yönetim kurulu Türk Ticaret Kanunu’nun 367. Maddesine göre düzenleyeceği bir iç yönerge ile şirketi temsil, ilzam ve idare salahiyetini kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişiye bırakabilir.

İlk genel müdür olarak Coşkun Gölpınar seçilmiştir aynı zamanda yönetim kurulu doğal üyesidir.

11. DENETÇİLER

*********** Mersis No'lu, merkez adresi KARTALTEPE MAH.ALEM SOK. BİLLURSARAY APT.NO.3 K.4 D.14 BAKIRKÖY/İSTANBUL olan ANIL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM ANONİM ŞİRKETİ denetçi olarak seçilmiştir. Faaliyet Tarihleri: 1.1.2019 - 31.12.2019

Denetçiler Türk Ticaret Kanunu’nun ilgili mevzuatta belirtilen görevleri yapmakla yükümlüdür.

12. TEMSİLE YETKİLİ OLANLAR, TEMSİL ŞEKLİ VE GÖREV DAĞILIMI

Temsile Yetkili Olanlar ve Temsil Şekli:

22.5.2021 tarihine kadar 129******84 Kimlik No'lu , İSTANBUL / BAKIRKÖY adresinde ikamet eden, NİHAT KIRMIZI (YÖNETİM KURULU BAŞKANI) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.
Yetki Şekli: (COŞKUN GÖLPINAR, MUSTAFA ARİF KÜME, NABİ KIRMIZI, MÜSLÜM BERK KIRMIZI)'den Herhangi Birisiyle Müştereken Temsile Yetkilidir.

22.5.2021 tarihine kadar 131******72 Kimlik No'lu , İSTANBUL / AVCILAR adresinde ikamet eden, NABİ KIRMIZI (YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.
Yetki Şekli: (COŞKUN GÖLPINAR, MUSTAFA ARİF KÜME, NİHAT KIRMIZI, MÜSLÜM BERK KIRMIZI)'den Herhangi Birisiyle Müştereken Temsile Yetkilidir.

22.5.2021 tarihine kadar 126******02 Kimlik No'lu , İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ adresinde ikamet eden, MÜSLÜM BERK KIRMIZI (YÖNETİM KURULU ÜYESİ) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.
Yetki Şekli: (COŞKUN GÖLPINAR, MUSTAFA ARİF KÜME, NİHAT KIRMIZI, NABİ KIRMIZI)'den Herhangi Birisiyle Müştereken Temsile Yetkilidir.

22.5.2021 tarihine kadar 535******66 Kimlik No'lu , İSTANBUL / AVCILAR adresinde ikamet eden, MUSTAFA ARİF KÜME (YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARD.) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.
Yetki Şekli: (COŞKUN GÖLPINAR, MÜSLÜM BERK KIRMIZI, NİHAT KIRMIZI, NABİ KIRMIZI)'den Herhangi Birisiyle Müştereken Temsile Yetkilidir.

22.5.2021 tarihine kadar 372******68 Kimlik No'lu , İSTANBUL / ÜSKÜDAR adresinde ikamet eden, COŞKUN GÖLPINAR (GENEL MÜDÜR-1.DERECE) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.
Yetki Şekli: (MUSTAFA ARİF KÜME, MÜSLÜM BERK KIRMIZI, NİHAT KIRMIZI, NABİ KIRMIZI)'den Herhangi Birisiyle Müştereken Temsile Yetkilidir.

13. GENEL MÜDÜR VE GENEL MÜDÜR YARDIMCILARI
Yönetim Kurulu, Şirketin sevk ve idaresini yürütmek Genel Müdür tayin eder ve Şirket işlerinin gerekli kıldığı genel müdür yardımcısı ve diğer personeli istihdam edebilir. Genel Müdür Yönetim Kurulu’nun doğal üyesidir. Şirket işlerinin sevk ve idaresi; Kanun, anasözleşme ve diğer mevzuat hükümleri ile genel kurul ve yönetim kurulu kararlarına uygun olarak genel müdüre aittir. Genel Müdür, bulunmadığı zamanlarda kendisini aynı yetki ve sorumlulukta temsil etmek üzere şirket adına imza koymaya yetkililerden görev unvanı en yüksek olanlardan birini vekil bırakır.

14. YÖNETİM KURULU VE ÜYELERİNİN ÜCRETİ

Yönetim kurulu başkan ve üyelerine verilecek aylık ücret veya huzur hakkı genel kurulca tespit olunur.

15. GENEL KURUL

Şirket genel kurulları ve toplantıları bu sözleşmenin ayrılmaz parçası olan İç Yönergeye göre yapılır.

16. TOPLANTILARDA BAKANLIK TEMSİLCİSİNİN BULUNMASI

Türk Ticaret Kanunu’nun 407. Maddesi ile “Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul Ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik”  hükümlerine göre gerek olağan ve gerekse olağanüstü genel kurul toplantılarında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı temsilcisinin bulunmasının gerekli olması hallerinde bakanlık temsilcisinin toplantılarda hazır bulunması ve toplantı tutanaklarını ilgilerle birlikte imza edilmesi şarttır. Bakanlık temsilcisinin genel kurul toplantılarına katılmasının zorunlu olması hallerinde temsilcinin gıyabında yapılacak genel kurul toplantılarında alınacak kararlar ve temsilcinin imzasını taşımayan toplantı tutanakları geçerli değildir.

17. İLAN
Şirkete ait ilanlar internetten ve Türk Ticaret kanunu ve sigortacılık mevzuatı ve sair mevzuat hükümleri uyarınca yapılır.

18. HESAP DÖNEMİ
Şirketin hesap yılı, Ocak ayının 1. gününden başlar ve Aralık ayının 31. günü sona erer. Fakat birinci hesap yılı, Şirketin kesin olarak kurulduğu tarihten itibaren başlar ve o senenin aralık ayının otuz birinci günü sona erer.

19. ŞİRKETİN DENETİMİ
Şirketin denetimi hakkında Türk Ticaret Kanununun ve Sigortacılık Kanununun ilgili hükümleri uygulanır.

20. KARIN TESPİTİ VE DAĞITIMI
Şirketin net dönem karı, yapılmış her çeşit masrafların çıkarılmasından sonra kalan miktardır. Net dönem karından her yıl %5 genel kanuni yedek akçe ayrılır; kalan miktarın %10’u pay sahiplerine kar payı olarak dağıtılır. Kar payı, pay sahibinin esas sermaye payı için şirkete yaptığı ödemelerle orantılı olarak hesaplanır Net dönem karının geri kalan kısmı, genel kurulun tespit edeceği şekil ve surette dağıtılır.

21. YEDEK AKÇE
Şirket tarafından ayrılan ihtiyat akçeleri hakkında Türk Ticaret Kanunu’nun 519 ila 523. maddeleri hükümleri uygulanır.

22. KANUNİ HÜKÜMLER İşbu esas sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.

23. EK MADDELER
Ek Madde 1
İş bu madde şirket esas sözleşmesinin 1. maddesinin devamı olup,

İşbu Anonim Şirket, kooperatifin devamı niteliğinde olup, ortaklığın borç ve yükümlerinin, sahip olduğu hak ve alacakların aynen devam etmekte olduğu asıldır.

Ek Madde 2
İş bu madde şirket esas sözleşmesinin 10. maddesinin devamı olup,
Genel kurul lüzum görürse yönetim kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.

2.1. Yönetim kurulu, TTK’nın ilgili hükümleri ve işbu esas sözleşme uyarınca yönetim kurulunun görev süresine eşit bir süre için üyeleri arasından bir başkan ve bir de başkan yardımcısı atayacaktır.

Başkan, Yönetim Kurulunu toplamaktan ve Yönetim Kurulu toplantılarının T.T.K.’nın ilgili hükümlerine ve işbu esas sözleşmeye uygun olarak yapılmasından ve kaydedilmesinden sorumlu olacaktır. Başkan yardımcısı ise, başkanın yokluğunda veya mazeretli olduğu hallerde başkanın görevlerinin yerine getirilmesinde başkanın yerini alacaktır.

2.2. Toplantıların Sıklığı.   
Yönetim Kurulu, T.T.K.’nın ilgili hükümlerine uygun olarak, ayda bir toplantı yapacaktır.

2.3.  Toplantıya Davet ve Gündem.

T.T.K.’nın emredici hükümlerine halel gelmemek kaydıyla belirtilmektedir ki, Aşağıda yer alan (b) paragrafına tabi olmak kaydı ile yönetim kurulu toplantılarına davet, başkan tarafından veya başkanın yokluğunda (başkanın istifası, yokluğu ya da mazeretinin olması halinde) başkan yardımcısı tarafından yapılır. Bu davetiyede toplantının zamanının ve yerinin yanı sıra, görüşülecek olan konuların makul ölçüde detaylarını belirten bir gündem yer alacaktır.  

Yönetim Kurulu üyelerinden her biri, duruma göre Başkandan veya Başkan Yardımcısından Yönetim Kurul Toplantısının gündemine ek maddeler eklenmesini talep etme hakkını haizdir.

Yönetim Kurulu üyelerinin tamamının hazır bulunması halinde, Yönetim Kurulu üyelerinin tamamı gündemde olmayan maddeyi görüşmeyi kabul edebilir ve karara bağlayabilir.  Üyelerden hiçbiri toplantı yapılması isteminde bulunmadığı takdirde, yönetim kurulu kararları, kurul üyelerinden birinin belirli bir konuda yaptığı, karar şeklinde yazılmış önerisine, en az üye tam sayısının çoğunluğunun yazılı onayı alınmak suretiyle de verilebilir. Aynı önerinin tüm yönetim kurulu üyelerine yapılmış olması bu yolla alınacak kararın geçerlilik şartıdır. Onayların aynı kâğıtta bulunması şart değildir; ancak onay imzalarının bulunduğu kâğıtların tümünün yönetim kurulu karar defterine yapıştırılması veya kabul edenlerin imzalarını içeren bir karara dönüştürülüp karar defterine geçirilmesi kararın geçerliliği için gereklidir.

24. GEÇİCİ HÜKÜMLER
Yönetim Kurulu Ücreti

Geçici Madde 1

Yönetim kurulu başkan ve üyelerine verilecek aylık ücret veya huzur hakkı genel kurulca tespit olunur.

KURUCULAR

Sıra No Kurucu Uyruk İmza
1 DOĞAMED SAĞLIK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ TÜRKİYE ...........
2 DOĞA AKADEMİ ORTAK SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMİ VE DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ TÜRKİYE ...........
3 BERK DANIŞMANLIK VE TEKSTİL SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ TÜRKİYE ...........
4 MESLEĞİM EĞİTİM KURUMLARI ANONİM ŞİRKETİ TÜRKİYE ...........
5 AGROBERK GIDA ÜRÜNLERİ ANONİM ŞİRKETİ TÜRKİYE ...........
6 NİHAT KIRMIZI TÜRKİYE ...........
7 NABİ KIRMIZI TÜRKİYE ...........
8 MUSTAFA ARİF KÜME TÜRKİYE ...........